Utveckling av kompetensen i anställningsförhållandet

Öppna universitet

  • Universiteten i Finland ordnar undervisning som är öppen för alla oavsett ålder, grundutbildning och mål.

Läroanstalter för fritt bildningsarbete

  • Läroanstalterna för fritt bildningsarbete såsom sommaruniversitet, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut och studiecentraler anordnar utbildning. 
  • Utbildningsutbudet är inriktat på yrkesmässig och individuell utveckling.
  • Syftet med fritt bildningsarbete är att utgående från principen om livslångt lärande främja människornas mångsidiga utveckling, välbefinnande samt demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism.
  • Utbildningen inom fritt bildningsarbete är inte examensinriktad och innehållet bestäms inte i lagstiftningen.

Vetenskaplig fortbildning vid universitet

  • fortbildning av läroavtalstyp för högskoleutbildade, omfattning 30–60 studiepoäng
  • MBA-program