Finlands Ekonomernas val- och partifinansiering

Finlands Ekonomer stöder partierna i riksomfattande val (kommunal, riksdag- europaparlaments- och presidentval) med rimliga och ordinära summor. Finlands Ekonomer ger inte ett direkt finansiellt stöd, utan stödet ges huvudsakligen genom att delta i Fundraising seminarier eller motsvarande evenemang och stödet fördelas jämnt mellan de olika partierna.

Finlands Ekonomer vill genom att delta i finansieringen av partiverksamheten understöda mångfacetterad politisk diskussion och parlamentariskt beslutfattande och vi anser även  att det är en förutsättning för att  diskussionerna och besluten gällande arbetslivet blir konstruktiva och kvalitativa. Finlands Ekonomernas stödverksamhet av partierna ersätter inte övrigt påverkningsarbete och det förutsätts inte att mottagarna binder sig till Finlands Ekonomernas mål.

I första hand ges stödet direkt till partiet. I undantagsfall kan man på samma premisser understöda en enskild person eller partiets medlemsorganisation t.ex. i en situation då partiet ordnar evenemang som inte uppfyller kriterierna.

Finlands Ekonomer vill verka på organisationsnivå som föregångare för öppenhet vid val- och partifinansiering och publicerar data gällande stödet på eget initiativ på sina egna nätsidor. De offentliga stöden som getts enligt lagen om val- och partifinansiering publicerar vi som sådana.  Om dylika stödbelopp inte beviljats  publicerar vi den totala summan som använts per år och val samt de stödformer och partier man riktat stödet till.

Utöver valfinansieringen stöder Finlands Ekonomer partierna med obetydliga summor och begränsar dylika stöd till stödannonsering i partipublikationer eller av evenemang samt till dem jämförbara stödåtgärder. Principerna beträffande valfinansieringen finns preciserade i Finlands Ekonomernas intressentstrategi som godkänts på förbundsmötet.

Ta kontakt

Arbetsmarknadsdirektör

Riku Salokannel

tfn 040 724 9566  

riku.salokannel@ekonomit.fi