Vi bevakar dina intressen.

Ett bättre arbetsliv

Finlands Ekonomer arbetar för ett bättre arbetsliv och för ekonomernas löner, arbetsvillkor och arbetshälsa. Förbundet är med och förhandlar om frågor som rör arbetslivet och kollektivavtal som en del av Akava och Akavas förhandlingsorganisationer.

Med hållbart ledarskap tacklas utmaningar

Som arbetsmarknadsaktör vill Finlands Ekonomer vara med och utveckla arbetslivet och hållbart ledarskap i Finland. Vi satsar speciellt på att förstå och behärska arbetslivsförhållandena.

Hälften av förbundets ekonommedlemmar är direktörer och förmän och därför är det en viktig uppgift för Finlands Ekonomer att utveckla ledarskapet och chefsarbetet. Ekonomförbundet påverkar ledarskap och chefskompetens också genom att påverka innehållet i ekonomutbildningen vid universiteten.

Övertid som inte ersätts är grått arbete

Förbundets mål är att arbetstimmarna bokförs på ändamålsenligt sätt och att ersättning för övertid och restid betalas enligt arbetstidslagen. 39 procent av ekonomerna som svarade får inte ersättning för övertid eller så anses den ingå i grundlönen.

Ekonomerna måste få restidsersättning

Det är bra att tillsammans komma överens på arbetsplatserna om hur restid ersätts. Många ekonomer omfattas inte av kollektivavtal och i Kollektivavtalen för högre tjänstemän har det inte antecknats särskilt mycket om resor i arbetet. Många andra personalgruppers kollektivavtal innehåller exakta bestämmelser om restidsersättningar.

Finlands Ekonomer anser att även ekonomer bör få ersättning för resor i arbetet.

Mer än 60 procent av Finlands Ekonomers medlemmar får ingen ersättning för sina tjänsteresor eller så har ersättningen ansetts höra till grundlönen. Mer än 80 procent av medlemmarna har gjort tjänsteresor på sin fritid.

Det råder inte jämställdhet i det finländska arbetslivet

Löneskillnaderna och kvinnornas dominans i fråga om att utnyttja föräldraledighet avslöjar ojämställdheten i det finländska arbetslivet. Finlands Ekonomer arbetar för en ökad jämställdhet i arbetslivet och uppmuntrar kvinnorna att modigt ta sig an arbetslivets utmaningar.

Finlands Ekonomer vill också minska skillnaderna i fråga om löner och fördelningen av familjeansvaret. Finlands Ekonomer stöder en fördelning av familjeledigheten enligt modellen 6+6+6.  Mamman och pappan får då en tredjedel var och får dela den återstående delen som de vill mellan sig.

Arbetstagare som återgår till arbetet efter familjeledighet stöter ofta på problem.  Finlands Ekonomer förespråkar ett efterskydd på sex månader efter familjeledighet. 

Kvinnliga ekonomer har rätt till samma lön

Kvinnliga ekonomers genomsnittliga lön i den privata sektorn är cirka 75 procent mindre än manliga ekonomers genomsnittliga lön. Den största förklaringen till löneskillnaden är att männen oftare än kvinnorna har mer krävande och bättre avlönade uppgifter. Vid sidan om en attitydförändring måste kvinnorna nappa på befordringar och begära högre lön.

Den oförklarliga skillnaden mellan kvinnliga och manliga ekonomers löner är cirka 11 procent i den privata sektorn och fyra procent i den statliga. Den oförklarliga löneskillnaden bland ekonomerna har inte minskat i den privata sektorn sedan 1990-talet. Med oförklarlig löneskillnad avses skillnaderna mellan männens och kvinnornas löner när man jämför samma uppgifter och män och kvinnor med samma egenskaper.