Miten yt-neuvotteluprosessi käydään?

Työnantajan on annettava ennen neuvotteluja kirjallinen esitys yhteistoimintaneuvottelujen ja työllistämistoimien käynnistämiseksi. Neuvotteluesitys on annettava viimeistään viisi kalenteripäivää ennen neuvottelujen aloittamista, jotta neuvottelun osapuolilla on mahdollisuus valmistautua neuvotteluihin.  Neuvotteluesitys on annettava riippumatta siitä, koskeeko henkilöstövähennys yhtä tai useampaa työntekijää.

Neuvotteluesitys takaa neuvotteluedellytykset

Neuvotteluesityksen tarkoitus on taata neuvotteluedellytykset. Henkilöstöllä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin laissa säädetyissä asioissa. Siksi henkilöstölle on annettava riittävät tiedot ja mahdollisuus esittää mielipiteensä.

Neuvotteluja pitää käydä siinä vaiheessa, kun henkilöstön edustajat voivat vielä vaikuttaa päätökseen. Henkilöstön edustajien on myös voitava tehdä vastaehdotuksia neuvoteltavista asioista, ja tehtyjä ehdotuksia tulee käsitellä neuvotteluissa.

Neuvoteltavat asiat:

  • Toimien perusteet ja vaikutukset
  • toimintasuunnitelma ja/tai toimintaperiaatteet miten työnantaja tukee uudelleen työllistymistä

Kun nämä on selvitetty, neuvotellaan vaihtoehdoista, joilla voidaan rajoittaa vähennettävän työvoiman määrää ja keinoista lieventää vähentämisestä aiheutuvia seurauksia työntekijöille.

Vaihtoehdoista neuvotteleminen:

  • koulutus- ja uudelleensijoittamismahdollisuudet
  • työ- ja työaikajärjestelyt
  • muita neuvoteltavia asioita voivat olla esimerkiksi vapaaehtoisesti osa-aikatyöhön, opintovapaalle ja vastaaviin järjestelyihin haluavat
  • yt-neuvotteluissa pitää käsitellä mahdollisuudet vähentää irtisanomisista, lomautuksista ja osa-aikaistamisista aiheutuvia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja, jos työvoiman vähentämisestä ei voida luopua.

Tiedottaminen on keskeistä yt-prosessissa

Tiedottamisella on koko yhteistoimintaprosessin ajan suuri merkitys. Epätietoisuus lisää epävarmuutta ja huhupuheita.

Yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa henkilöstöryhmien edustajille selvitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä.

Selvityksestä pitää käydä ilmi ainakin:

  • irtisanottavien, lomautettavien ja osa-aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin
  • lomautusten kestoajat
  • minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä työvoiman vähentämisestä.

Tämän jälkeen esimiesten tulee selvittää irtisanottaville ja lomautettaville, miten työsuhteen ehdot toimivat irtisanomis- tai lomautusaikana.

Neuvotteluajat yt-prosessissa

Yt-neuvottelutuloksen pääperiaate on, että samasta asiasta ei tarvitse neuvotella toistamiseen. Työnantaja ei voi irtisanoa sellaisella tuotannollisella tai taloudellisella perusteella, jonka perusteita, vaikutuksia tai vaihtoehtoja ei ole käsitelty yt-neuvotteluissa. Työsopimuslain mukaan työnantajalla on myös työntekijän takaisinottovelvollisuus yhdeksän kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä, mikäli tämän työsuhde on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)