Miten yt-neuvottelut käydään työvoimaa vähennettäessä?

Yhteistoimintalain tarkoitus on edistää yrityksen ja sen henkilöstön välisiä yhteistoimintamenettelyjä. Lain tarkoitus on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja tukea henkilöstön työllistymistä yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.

Henkilöstö valitsee edustajakseen yt-neuvotteluissa henkilöstöedustajan. 

Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työnantajan on käytävä yhteistoimintaneuvottelut harkitessaan toimia, jotka voivat johtaa yhden tai useamman henkilön irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Työnantaja ei ennen yhteistoimintamenettelyä saa tehdä päätöstä mahdollisista työvoiman vähentämiseen johtavista toimista. Yhteistoimintavelvollisuuteen ei vaikuta se, tekeekö irtisanomiseen johtavan päätöksen työnantaja tai määräysvaltaa käyttävä yritys. Työnantajan harkitsemat toimet voivat olla esimerkiksi liiketoimintapäätöksiä, joiden seurauksena olisi henkilöstövähennyksiä, kuten esimerkiksi yrityksen tai sen osan lopettaminen, siirtäminen toiselle paikkakunnalle tai toiminnan supistaminen.

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Oikeutta irtisanomiseen ei ole, mikäli työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa uusiin tehtäviin, töiden uudelleenjärjestelyistä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä tai ennen irtisanomista tai sen jälkeen on palkattu uusi työntekijä samankaltaisiin tehtäviin. Tarkemmin yt-neuvotteluprosessista

Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstö-vaikutukset ja töiden järjestelyt. (Yt-lain 6. luku)

 • Yritystoiminnan muutoksista ja töiden järjestelystä johtuvat muutokset, joita työnantaja voi tehdä työnjohto-oikeutensa perusteella.
 • Ei irtisanomisia, lomautuksia eikä osa-aikaistamisia, myöskään palkanalennukset eivät ole mahdollisia.
 • Henkilökohtaisen työsopimuksen ehtoja ei neuvotteluissa voi yksipuolisesti muuttaa.

Irtisanomisiin ja lomautuksiin mahdollisesti johtavat yt-neuvottelut  (Yt-lain 8. luku):

 • Työn on oltava vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Perusteena ovat taloudelliset, tuotannolliset tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt.
 • On huolehdittava oman henkilöstöryhmän edustuksesta neuvotteluissa (tavallisimmin luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai yt-edustaja).
 • Neuvottelija tarvitsee muiden aktiivien tukea.
 • Neuvotteluihin on varattava riittävästi aikaa.
 • Neuvotteluissa haettava vaihtoehtoja, joilla voidaan rajoittaa vähennettävän työvoiman määrää (koulutus- ja uudelleensijoittamismahdollisuudet, työ- ja työaikajärjestelyt, jne.).
 • Ratkaisut ja päätökset tehdään prosessin aikana ja päättyessä, ei ennakkoon.

Muutosturva

Muutosturvan tavoite on nopeuttaa uudelleentyöllistymistä.

 • Jos työsopimus irtisanotaan tuotannollistaloudellisista syistä, on työntekijällä oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana.
 • Työntekijä voi käyttää vapaan työllistymisohjelman laatimiseen, sen mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, harjoitteluun, työssä oppimiseen, uuden työpaikan hakemiseen, työpaikkahaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen.
 • Vapaan maksimipituus on 5–20 työpäivää riippuen työntekijän irtisanomisajan pituudesta.
 • 1.1.2017 tai sen jälkeen aloitetuissa yt-neuvotteluissa työnantajan on tarjottava taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Edellytyksenä on, että työnantaja työllistää vähintään 30 työntekijää ja työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta.
 • Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä 1.1.2017 tai sen jälkeen, työnantajan on järjestettävä irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työvelvoitteen päättymisestä lukien. Edellytyksenä on, että työnantaja työllistää vähintään 30 työntekijää ja työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)