Lönen är ersättning för utfört arbete och baserar sig på ett anställningsförhållande. Lönen kan betalas ut i pengar, som naturaförmån eller som annat vederlag med ekonomiskt värde. Premiering är som helhet ett ledningsverktyg som organisationen fastställer och använder för att belöna sina anställda i enlighet med organisationens strategi. Premieringen kan också ha fastställts i organisationens dokument om lönepolitik.

Ekonomernas lönenivå högre än föregående år

Enligt den årliga lönenivåundersökningen var ekonommedlemmarnas mittersta lön, medianlönen, 5 603 euro i oktober 2023.

 • Ekonomernas medellön utan resultatpremier var 6 383 euro i månaden.
 • Ekonomens medianlön steg med 3,8 procent jämfört med föregående år.
 • I privata sektorn var medianlönen 5 800 euro och för statsanställda 5 200 euro. I kommunala sektorn var den mittersta lönen 5 800 euro.
 • Nyutexaminerade ekonomers ingångslönemedian var 3 725 euro.


Förbered dig noggrant inför lönesamtalet

 • Löneradarn (i medlemstjänsten) hjälper dig att fastställa ditt löneanspråk.
 • Vår lönerådgivning hjälper dig att fastställa ett rimligt löneanspråk.
 • Läs också guiden Förbättra din lön


Rekommendationer om lön för sommarjobb, nyutexaminerades ingångslön och pro gradu-arvode

Vi publicerar också årligen rekommendationer om en nyutexaminerad ekonoms ingångslön och rekommendationer om lön för sommarjobb för ekonomistuderande. Du kan också ta del av våra rekommendationer om pro gradu-arvoden.

Lönen är en helhet som består av många faktorer

Lönen grundar sig på faktorer som är förknippade med organisationen, arbetsuppgiften och arbetstagaren.

 • Organisation: lönepolitik, bransch, organisationsstruktur, antalet anställda, internationalism.
 • Arbetsuppgift: kunnande som uppgiften kräver, ansvar som till exempel chefsansvar, resultat- eller budgetansvar, krävd intern och extern växelverkan, kundrelationer, uppgiftens internationella karaktär, arbetserfarenhet i år.
 • Arbetstagare: utbildning och erfarenhet, kunnande, ansvarsfullhet, samarbete och social kompetens samt arbetets kvalitet, resultat, framgång.

Lönen består av tre delar

 • Arbetets svårighetsdel – Vilket arbete utförs? Samma lön betalas för arbete med samma svårighetsgrad och samma värde, med hjälp av svårighetsklassificeringen bestäms den uppgiftsbaserade lönens andel – minimilönen.
 • Personlig del – Hur utförs arbetet? Kompetens, växelverkan och samarbete, självständighet och omdöme, arbetets kvalitet, resultat och målinriktning, ledning, annan överenskommen grund.
 • Resultatdel – Vad presteras? Företagsspecifikt system som företaget beslutar om.

Karriärutveckling och generella lönehöjningar höjer lönen

Ekonomernas lönenivå stiger mer till följd av en karriärutveckling än av generella lönehöjningar, eftersom löneförhöjningen ofta är förknippad med att arbetstagaren har bytt arbetsuppgift eller arbetsplats.

När uppgiften är densamma är en generell lönehöjning enligt kollektiv- och tjänstekollektivavtalen det säkraste sättet för ekonomen att få löneförhöjning. Nästan 42 procent av ekonomerna som deltog i lönenivåundersökningen hade fått löneförhöjning tack vare en generell lönehöjning.

Knappa hälften av våra medlemmar omfattas av generella lönehöjningar. Vi arbetar ständigt för att få till stånd kollektivavtal för de högre tjänstemännen även i branscher som ännu är avtalslösa. Ett stort antal ekonomer arbetar till exempel i revisionsbranschen och handelsbranschen utan ett eget kollektivavtal.

Premiering är inte bara pengar

 • Grundlön
 • Resultatlön
 • Förmåner som har penningvärde
 • Initiativpremier
 • Specialpremier
 • Utvecklingsmöjlighet, utbildning, arbetets innehåll
 • Uppskattning, respons på arbetet +/-
 • Möjlighet att påverka, medbestämmande
 • Anställningens varaktighet, arbetstidsarrangemang

Guiden Förbättra din lön

Läs guiden Förbättra din lön >>