Juridisk rådgivning ingår i totalmedlemskap för utexaminerade. Om du är student kan du få juridisk rådgivning genom att skaffa ett förmånligt totalmedlemskap.

Våra jurister hjälper dig vardagar kl. 9–12 utan tidsbokning. Beakta att telefonjours tiden är 15-20 minuter/telefonsamtal så att det inte bildas långa köer till telefonjouren.

Vad omfattar de juridiska tjänsterna?

 • Personlig rådgivning vid juridiska frågor i arbetslivet
 • Medling av tvister på arbetsplatsen
 • Rättshjälp i medlemmens tvistemål eller brottsärenden som gäller anställnings-, tjänste- eller uppdragsförhållanden
 • Rådgivning för nya företagare
 • Ett flertal guider och avtalsmallar för olika situationer i arbetslivet
 • Tjänsterna ingår i din medlemsavgift och är helt konfidentiella
 • Vi betjänar i ärenden beträffande finländsk lagstiftning

Ett långt medlemskap ger dig ett mer omfattande skydd

Ibland dyker det upp situationer i arbetslivet där arbetstagaren och arbetsgivaren hamnar i en så svår tvist att de måste ta till en rättegång. För säkerhets skull har du som medlem i Ekonomerna rätt till rättshjälp och ansvarsförsäkring enligt villkoren.

Förutsättningen för att få rättshjälp är att du har varit medlem i minst 6 månader före den händelse som utgör grunden för att bevilja rättshjälp.

I en tvist relaterad till anställningsförhållandet täcker rättshjälpen det arbete som Ekonomernas jurist utför och motpartens rättegångskostnader upp till 5 000–20 000 euro, beroende på hur långt ditt medlemskap är (se bild). Självrisken är 20 % av motpartens utgifter.

Obs! Studentmedlemskapet samlar också in medlemsår. Studerande kan använda sig av rättshjälpen enbart om man införskaffat KylteriPlus-paketet. Uppsägning av medlemskapet nollställer medlemsåren.  

Läs mer om rättshjälpens villkor.

Läs mer om de juridiska tjänsterna

 • Telefonrådgivning i arbetsrättsliga frågor för arbetstagare och chefer: Förbered före telefonsamtalet all information och dokument som behövs för ärendet. Det är inte möjligt att utvärdera skriftligt material under telefonjouren, men i ärenden som kräver närmare undersökning eller bakgrundsutredningar kan juristen be dig skicka det nödvändiga materialet för att utvärderas separat.
 • Upprättande av anställnings- och direktörsavtal: Vi kommenterar avtal relaterade till anställningsförhållanden, till exempel anställnings- och direktörsavtal samt avgångsavtal. Avtalet skickas till en jurist för granskning och juristen ger sina kommentarer per telefon vid en tidpunkt som avtalas separat. Förbered dig på att avtalen behandlas under åtminstone två vardagar.
 • Avgörande av tvistiga anställningsfrågor med arbetsgivaren: Vid behov reder våra jurister ut medlemmarnas stridiga anställningsfrågor med arbetsgivaren, i allmänhet som det första steget före en eventuell rättegång. Vi kontaktar inte din arbetsgivare utan ditt samtycke.
 • Rättshjälp. Om ärendet inte kan lösas i samförstånd och du vill ta det till domstolen, fattar vi ett rättshjälpsbeslut. Om rättshjälpen beviljas bistår vår jurist dig i rättegången till medlemsavgiftens pris. Vi ersätter även motpartens kostnader i enlighet med villkoren.
 • Rådgivning för nya företagare: Du får allmän information och vägledning i följande frågor: att bli företagare, expertens uppdragsavtal och delägaravtal mellan företagets delägare. Vi gör inte upp avtalstext, gör inga helhetsgranskningar av erbjudna avtal och sköter inte tvister som gäller tolkning eller hävande av ett avtal. Frågor som rör till exempel beskattning eller social trygghet hör inte heller till rådgivningen.Kontakta företagarrådgivningen, yrittajat@ekonomit.fi. Kolla också in de andra tjänsterna som är skräddarsydda för företagare.

Hur snabbt får jag betjäning?

Svarstiden beror på din fråga och vilken kontaktkanal du har valt. En del frågorna kan besvaras när du ringer telefonjouren.

I ärenden som kräver närmare undersökning och bakgrundsutredningar kan vi vanligen svara dig inom några vardagar. Förbered dig på att granskningen av avtalen som gäller anställningar tar åtminstone två hela vardagar. Om det är kö i anställningsrådgivningen, kan det dra ut på svarstiden lite.

Ibland är det kö till vår telefonjour. I så fall vidarekopplas ditt samtal till vår kundtjänst, där du kan be anställningsrådgivningen ringa upp dig. En av våra jurister kontaktar dig så snart som möjligt. Du kan också välja att köa tills någon av juristerna kan tala med dig.

Gällande bokningar gjorda genom möteskalendern behandlas ärendet under den bokade tiden.