Arbetssökningen måste vara aktiv och systematisk. Hela 80 procent av arbetsplatserna är dolda och hittas på andra sätt än genom att svara på platsannonser. Att bygga nätverk, kontakta arbetsgivare direkt, noggrant följa medierna samt direktrekrytering är metoder du kan använda för att hitta dolda arbetsplatser. Även marknaden för arbetssökning utvecklas och det uppstår ständigt nya tjänster och tjänsteleverantörer.

Våra medlemmar har tillgång till personlig rådgivning i frågor som gäller arbetssökning – läs mer om våra arbetssökningstjänster >>

Identifiera ditt kunnande så lyckas du med arbetssökningen

Kunnandet är en omfattande helhet av inhämtade kunskaper och färdigheter, egenskaper och personlighetsdrag. Även föreställningar, värderingar eller nätverk kan utgöra en del av kompetensen.

Kunnandet kan också indelas på många sätt. I arbetslivet kan kunnandet till exempel indelas i yrkeskunskap, allmänna färdigheter för arbetslivet och självledarskapsfärdigheter. Yrkeskunskap är den kunskap du fått via utbildning och erfarenhet och som är förknippad med ditt yrke eller ditt arbete.

Allmänna färdigheter för arbetslivet är färdigheter som behövs i vilket yrke eller arbete som helst. De varierar på lång sikt men inte nödvändigtvis för enskilda uppgifter eller branscher. Färdigheter som gäller självledarskap är ofta människans medfödda färdigheter men de kan också inläras.

Hur identifierar du ditt kunnande?

Du kan kartlägga ditt kunnande själv men du kan också be andra om hjälp.

Fråga dig själv

Ofta gör man helst det man är bra på. Å andra sidan blir man också bättre på det man håller på med.

Ställ därför följande frågor till dig själv:

 • Vad trivs du med att göra, vad njuter du av och vad ger dig glädje?
 • När upplever du att du kläcker nya idéer?
 • Vad gör du enbart därför att det är roligt?
 • Vad skulle du göra om det inte fanns några begränsningar som till exempel pengar?
 • Vad tycker du om att göra ensam? Vad gör du gärna tillsammans med någon annan?

Fråga andra

Andra identifierar ofta vårt kunnande tydligt och kan klä det i ord på ett träffande sätt. Ta därför hänsyn till vad andra säger:

 • Vad får du beröm för?
 • Vad ber andra dig att hjälpa dem med?

Med hjälp av dessa frågor kan du identifiera ditt kunnande och märka vikten av kanske till och med självklara sidor av dig själv.

Berätta en historia

Ett ypperligt sätt att beskriva sitt kunnande är att berätta en framgångshistoria.  Berätta den för dig själv och spela in den när du berättar den. I tal används ofta klara och uttrycksfulla ord som man inte kommer ihåg när man fattar pennan.

Berätta historien för någon annan. Be att personen lyssnar tyst utan att kommentera. Under tiden antecknar personen vilka kunskaper, färdigheter och vilket kunnande han eller hon hör i din berättelse. Till sist får du pappret och personen kan berätta närmare om kunnandet som din berättelse förmedlat.
Du kan till exempel be vänner komma på besök och så tillbringar ni kvällen med att berätta framgångshistorier.

Tankarna klarnar när du skriver ner dem

Skriv ner ditt kunnande som du själv har identifierat och det som andra har identifierat i dig. Du kan ha nytta av att beskriva ditt kunnande på ett visuellt sätt. Kunde du till exempel använda MindMap, en begreppskarta eller ett diagram?

Fundera om det kunnande du identifierat kan delas in i mindre delområden. Vilka enskilda färdigheter, handlingssätt, kunskaper, förmågor, egenskaper, attityder i växelverkan med andra krävs för att lyckas?

Vilka av dessa är styrkor som får dig att skilja dig från mängden? Vad skulle du betona i en arbetsansökan eller en intervju?

Läs anvisningarna om hur du utarbetar en ansökan, ett CV och en LinkedIn-profil

 • En effektiv arbetsansökan >>
 • Ett välstrukturerat och specifikt CV >>
 • Använd LinkedIn effektivt >>

Kunnandets tre klasser

Yrkeskunskap

Sakkunskap, kunskap som uppkommit av erfarenhet i anslutning till det egna yrket, arbetet

Yrkeskunskap utvecklas genom

 • Studier
 • Projekt
 • Arbetserfarenhet
 • Förtroendeuppdrag
 • Fritidsintressen


Allmänna färdigheter för arbetslivet

 • Analysering och utvärdering
 • Chefsfärdigheter, ledarskap
 • Innovativitet
 • IT-färdigheter, digitala färdigheter och sociala medier
 • Språkkunskap och kulturkännedom
 • Marknadsföring av det egna kunnandet
 • Problemlösningsförmåga
 • Organisationsförmåga
 • Projekthanteringsförmåga
 • Färdigheter som behövs för nätverksbyggande
 • Social kompetens och kommunikationsförmåga
 • Samarbets- och förhandlingsförmåga
 • Informationshanteringsfärdigheter
 • Emotionell intelligens


Självledarskapsfärdigheter

 • Tidsplaneringsfärdigheter
 • Kognitiva färdigheter
 • Attityd
 • Självreglering
 • Förändringsförmåga
 • Utvärdering av det egna arbetet
 • Inlärningsfärdigheter
 • Prioriteringsförmåga
 • Uppställning av mål
 • Tillämpning av kunnande i olika situationer
 • Verksamhetsstyrning
 • Verksamhetsplanering


Källa: Outi Hägg, Aalto-universitetet