Du kan bli ekonommedlem när du har avlagt universitetsexamen i ekonomiska vetenskaper. Du kan vara studerandemedlem så länge du studerar ekonomi.

Du kan bli studerandemedlem

  • När du studerar för att avlägga grundexamen i ekonomiska vetenskaper vid ett finländskt universitet.

Du kan bli ekonommedlem

  • Lägre högskoleexamen i handelsvetenskaper (ekonom, diplomekonom, akademisk sekreterare, diplomkorrespondent, korrespondent,  nuvarande ekonomie kandidat (EK) eller högre högskoleexamen (nuvarande ekonomie magister, EM) vid ett finländskt universitet.
  • Postgradual examen i handelsvetenskaper vid ett finländskt universitet (licensiat eller doktor).
  • Motsvarande universitetsexamen i handelsvetenskaper vid ett nordiskt universitet.
  • En universitetsexamen i handelsvetenskaper utanför Norden (i Europa vanligen Bachelor eller Master of Science in Economics). Medlemskapet förutsätter i regel en minst treårig universitetsutbildning (180 ECTS), behandlas från fall till fall.
  • Ett omfattande finländskt  MBA-program  vid ett universitet om du har minst en lägre grundexamen vid ett universitet, behandlas från fall till fall.

Om du avlagt din examen vid ett utländskt universitet: Du bör skicka till Finlands Ekonomer kopior på ditt examensbetyg samt övriga dokument som tillhör din examen (oftast Diploma Supplement eller övrigt motsvarande dokument från vilket det framgår dina studiers innehåll och en beskrivning av högskolan).