Hur mycket lön borde en sommaranställd få? Läs våra nya lönerekommendationer och vad en ekonomistuderande tjänade förra sommaren

Vi har igen publicerat våra rekommendationer om lönen till sommaranställda ekonomistuderande. Du hittar också en rekommendation om nyutexaminerade ekonomers ingångslön och om lön eller arvode för pro gradu-uppdrag.


Trots att situationen beträffande sommararbete var sämre än tidigare förra sommaren var ekonomistuderandenas genomsnittliga månadsinkomster större än i fjol. Samtidigt sjönk dock årsinkomsterna.  

Bland ekonomistuderandena tjänade kvinnor och män lika mycket under året: medianen för årsinkomsterna var 10 000 euro för båda könen. År 2019 var motsvarande siffra 11 000 euro.  

Medianen för årsinkomsterna var 10 000 euro för båda könen. År 2019 var motsvarande siffra 11 000 euro.  

Jämförelsen av månadslönerna för män respektive kvinnor uppvisade en intressant svängning: år 2019 fick de kvinnliga ekonomistuderandena i genomsnitt mer lön för sitt sommararbete än männen. Männens medianlön var då 2 100 euro och kvinnornas 2 149 euro. I år hade männen ett klart försprång.  Männens medianlön var 2 200 euro och kvinnornas 2 100 euro.  

Orsaken till att skillnaden ökade så mycket kan vara att en mycket stor del av kvinnorna som besvarade sommarjobbsenkäten för ekonomistuderande utförde lägre avlönat kundservice- och försäljningsarbete förra sommaren.  

Dessa faktorer höjde sommarlönen  

De sommaranställda i huvudstadsregionen tjänade i genomsnitt betydligt mer än ekonomistuderande som arbetade i andra delar av landet. I huvudstadsregionen var medianlönen 2 205 euro, i övriga Finland 2 060 euro.  

Antalet insamlade studiepoäng höjde lönenivån. Medianlönen för studerande som hade mindre än 120 studiepoäng var 2 046 euro och för studerande med över 220 studiepoäng 2 359 euro.  

Lönen påverkades också av om studeranden utförde arbete som motsvarade den egna utbildningen. Ekonomistuderande som fått en sommaranställning som mycket bra motsvarade utbildningen hade en medianlön på 2 200 euro. Om sommarjobbet inte alls motsvarade utbildningen var medianlönen 1 950 euro. Skillnaden har ökat betydligt jämfört med i fjol.  

Lönerekommendationer för 2021

Finlands Ekonomers arbetslivskommitté ger varje år rekommendationer om lönen för ekonomistuderandenas sommararbete. Du hittar de senaste rekommendationerna i nedanstående tabell. Lönerekommendationerna grundar sig på uppgifterna från sommarjobbsenkäten för ekonomistuderande och på prognoserna från Akava Works.  

Rekommendationerna om lön eller arvode för pro gradu-uppdrag och rekommendationerna om nyutexaminerade ekonomers ingångslön hittar du på vår sida med lönerekommendationer.

Text: Ida Levänen

Dags för sommarjobb: möjligt att nappa på ett bättre erbjudande?

Sommarjobbstider är på intågande igen! Många letar som bäst jobb och för att säkra sina chanser söker man ofta jobb högt och lågt.


Har man tur erbjuds man ett bra jobb och har man ännu bättre tur kanske man får flera erbjudanden. Om man då redan har nappat på ett erbjudande och skakat hand på saken, kan man ändå dra sig ur och ta emot det mest lockande alternativet? Den här frågan är populär i Finlands Ekonomers anställningsrådgivning den här tiden på året.

Annika Pohjolainen jurist, Ekonomernas anställningsrådgivning

Annika Pohjalainen

Då man kommer överens om att ta emot ett jobb för sommaren är diskussionen i det skedet ofta rätt allmän. Vanligt är att man gör upp om de stora dragen och först senare återkommer till att göra upp ett skriftligt arbetsavtal. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Med muntliga avtal kan det dock vara svårare att visa vad parterna har avtalat om, om man senare inte är överens. Därför rekommenderar vi att man alltid gör sina arbetsavtal skriftligen. Men har man muntligen tagit emot ett arbetserbjudande är det alltså sannolikt att överenskommelsen är bindande, även om man inte ännu har satt saken till pappers.

Säga upp sig?

Kan man då dra sig ur ett arbetsavtal? Sommarjobb är ofta visstidsavtal och kan då sägas upp bara om man avtalat om att avtalet är uppsägningsbart. Annars binder avtalet båda parterna tills perioden för vilken avtalet har ingåtts är över. Har man bara preliminärt kommit överens om arbete utan att teckna ett skriftligt avtal, har man vanligtvis inte gått in på saken i större detalj och mest troligt är att frågan om avtalets uppsägningsbarhet inte har diskuterats. Då är uppsägning som utgångspunkt inte möjligt.

Skulle parterna däremot ha avtalat om uppsägningstid (eller om det är frågan om ett avtal som gäller tills vidare), kan arbetsavtalet sägas upp också före själva arbetet har inletts. Då måste man komma ihåg att iaktta uppsägningstiden, som börjar löpa från uppsägningen. Skulle den anställda till någon del underlåta att iaktta uppsägningstiden, kan man bli ersättningsskyldig gentemot arbetsgivaren.

Prövotidshävning?

Hur är det då med prövotiden – om man har avtalat om en prövotid, kan man åberopa den för att ta sig ur avtalet?

Prövotidens funktion är för båda parterna att bedöma om jobbet och den anställda passar varandra. Under prövotiden får båda parterna häva avtalet, dvs. få det att upphöra omedelbart utan uppsägningstid. Prövotidshävning är dock möjlig först då arbetet har inletts, eftersom man förutsätter att skälen till hävningen har att göra med själva arbetet. Också efter att arbetet ha börjat måste den anställda kunna visa på något i arbetet eller arbetsmiljön som grund till hävningen. Man har t.ex. inte godkänt att en anställd tar till prövotidshävning på grund av erbjudande om bättre lön annanstans.

Bäst att komma överens

Det är också möjligt för parterna att gemensamt avtala om att arbetsavtalet upphör – och det här är också i praktiken oftast den bästa lösningen. Vill man ta sig ur ett redan överenskommet sommarjobb är det alltså bäst att kontakta arbetsgivaren och försöka diskutera sig fram till en lösning. Oftast har arbetsgivare en mängd kandidater att välja emellan och ser ogärna att det börjar någon hos dem som hellre jobbar annanstans. Är saken redan överenskommen kan man i och för sig få räkna med att arbetsgivaren inte blir särskilt glad om man vill dra sig ur. Men i ju bättre tid man kan lyfta fram saken, desto mera sannolikt är det att arbetsgivaren lyckas hitta en annan att ta jobbet. Oftast kan parterna förhandla fram en lösning.

På Ekonomernas webbplats finns en hel del information om arbetslivet – där kan man läsa på om vad som gäller också angående sommarjobb. Man kan också kontakta vår juridiska rådgivning med frågor – vi svarar gärna! Av undertecknad fås betjäning på svenska. Lycka till i sommarjobbsjakten!