Karriäruppföljningen Fem år i arbetslivet: sysselsättningsläget bra för ekonomerna, andelen ekonomer utanför arbetskraften har ökat

För personer som avlagt ekonomie magisterexamen 2013 ser sysselsättningsläget fortsättningsvis ljust ut. Vid tidpunkten för enkäten, hösten 2018, sjönk andelen förvärvsarbetande något jämfört med undersökningen som gjordes 2016. Detta berodde främst på en ökning av andelen tillfrågade som inte hör till arbetskraften, dvs. som var familjelediga eller bedrev fortsatta studier. Andelen arbetslösa sjönk dock jämfört med undersökningen som gjordes två år tidigare. Andelen fast anställda med heltidsarbete var störst vid beaktande av alla vetenskapsområden. Vid tidpunkten för enkäten ökade bruttolönens median jämfört med föregående enkät, men de könsrelaterade löneskillnaderna kunde fortfarande skönjas. Genomsnittslönen för personer som avlagt ekonomie magisterexamen var den fjärde högsta granskad per vetenskapsområde.

De flesta ekonomer fick arbete i privata sektorn och utförde för det mesta uppgifter inom finansiering och ekonomiförvaltning

Ungefär två av fem av de tillfrågade hade under sin karriär varit anställda hos samma arbetsgivare i huvudsak utan avbrott eller arbetat som företagare efter sin examen. I likhet med tidigare år arbetade de tillfrågade i huvudsak i företag och utförde för det mesta uppgifter inom finansiering och ekonomiförvaltning.

Det var vanligare bland männen än bland kvinnorna att välja företagande som karriäralternativ. Kvinnornas huvudsakliga arbetsgivare var oftare än männens kommunen, staten eller ett universitet. Männens huvudsakliga arbetsgivare var oftare ett privat företag. Ekonomie magistrar som inte är finska medborgare fick för det mesta arbete i privata företag, sitt eget företag eller vid universitet.
Vid tidpunkten för enkäten hade största delen av de tillfrågade fått arbete som i fråga om kravnivån motsvarade deras utbildning och de kunde åtminstone delvis utnyttja det de lärt sig under studierna i sitt arbete. 

De tillfrågade var nöjda med sin examen, men anser fortfarande att den är alltför teoribetonad

De tillfrågade var i det stora hela nöjda med sin examen. De upplevde ändå att examen var onödigt teoribetonad, vilket innebar att det praktiska kunnandet inte utvecklades tillräckligt i förhållande till kraven i arbetslivet. Hur företagandet och kompetensmålen för studierna lyfts fram verkar också vara något som borde förbättras. Stresstålighet och förhandlingsfärdigheter nämndes särskilt som färdigheter som inte utvecklats tillräckligt under studierna i förhållande till behoven i arbetslivet.

Förmågan att lyfta fram sitt kunnande, annan arbetserfarenhet och ämneskombinationen i examen har ökat förutsättningarna att få arbete efter examen mest. Ekonomerna betonade också att internationell erfarenhet ökar förutsättningarna att få arbete mer än genomsnittet jämfört med andra vetenskaper.
 

Rapporten har utarbetats av: Sebastian Satola