Viisi vuotta työelämässä -uraseuranta: ekonomien työllisyystilanne parantunut, palkkamediaani noussut, ajattelun taidot tärkeitä tulevaisuudessa

Vuosina 2016 ja 2017 valmistuneiden kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne on parantunut aiempaan uraseuranta-aineistoon vuosiin 2019 ja 2020 verrattaessa. Pitkällä aikavälillä työllisten osuus on noussut vuodesta 2012. Syksyllä 2022 vastaajista 93,1 % ilmoitti olevansa työssä, kun kaikkien tieteenalojen työllisten osuuden keskiarvo oli 89 %. Työttömien osuus on pysynyt noin kahdessa prosentissa. Työvoiman ulkopuolella olevien osuus on laskenut trendinomaisesti. Työsuhteet ovat vakinaistuneet. Vuonna 2017 valmistuneista vastaajista 92,5 % oli vakituisessa työsuhteessa vuonna 2022.

Kauppatieteiden maisterit työllistyivät eniten yksityiselle sektorille tyypillisimmin rahoitus- ja taloushallinnon alalle tai suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtäviin tai johto- ja esihenkilötehtäviin. Tieteenaloittain tarkasteltuna ekonomit työskentelevät muita tieteenaloja selvästi enemmän rahoituksen ja taloushallinnon tehtävissä.

Palkkamediaani 5 000 euroa vuonna 2022

Sukupuolten välisissä eroissa huomataan, kuinka miehet työllistyvät enemmän johto- ja esihenkilötehtäviin, konsultoinnin tai koulutuksen tehtäviin sekä rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin. Naiset työllistyvät puolestaan enemmän markkinoinnin ja myynnin tehtäviin, suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtäviin, viestintä- tai mediatyöhön, opetus- ja kasvatustyöhön, asiakas- ja potilastyöhön, lainopillisiin tehtäviin sekä toimistotehtäviin. Työllistymiseen valmistumisen jälkeen vaikuttivat muun muassa kielitaito, oma aktiivisuus, halu oppia, aktiivinen työnhaku, asenne, sosiaaliset taidot, luovuus, proaktiivisuus, sinnikkyys ja ohjelmointitaidot.

Palkkamediaani on noussut aiempiin uraseuranta-aineistoihin verrattuna. Vuonna 2022 mediaaniansio oli 5000 euroa, kun vuonna 2019 se oli 4500 euroa. Sukupuolten välinen palkkaero on edelleenkin selkeästi havaittavissa. Korkeimmat mediaanipalkat ovat johto- ja esihenkilötyössä, konsultoinnissa tai koulutuksessa tai rahoituksen ja taloushallinnon tehtävissä. Suurissa yrityksissä mediaanipalkka on korkeampi samoissa työtehtävissä kuin muilla sektoreilla. Mediaaniansiot eroavat alueittain työnantajan sijainnin mukaan. Korkeimmat mediaanipalkat ovat ulkomailla ja Uudellamaalla työskentelevillä.

Kyky kertoa omasta osaamisesta edesauttaa työllistymistä

Vuonna 2022 joka toinen vastaaja oli toiminut yhtäjaksoisesti saman tai useamman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä valmistumisestaan lähtien. Joka kolmas vastaajista kertoi toimineensa useiden eri työnantajien palveluksessa tai vastaajalla oli määräaikaisia työsuhteita, toimeksiantoja tai apurahalla työskentelyä pääasiallisesti ilman katkoksia. Yrittäjyys oli matalalla tasolla. Miehet valitsivat naisia useammin uravaihtoehdokseen yrittäjyyden.

Kyvyllä kertoa omasta osaamisesta on suurin vaikutus työllistymiseen valmistumisen jälkeisenä aikana. Työllistymiseen vaikuttavat myös oman alan osaaminen, aiempi työkokemus, kansainvälinen työkokemus, kielitaito, oma aktiivisuus ja työharjoittelutausta.

Tulevaisuudessa ajattelun taidot ratkaisevan tärkeitä

Sekä miehet että naiset olivat keskimäärin yhtä tyytyväisiä tutkintoonsa kokonaisuutena. Tutkinto tarjosi hyvät valmiudet ja pohjan työelämätaitoihin sekä rakensi hyvät perusedellytykset työllistymiseen. Viidellä eri mittarilla mitattuna yliopistot ovat onnistuneet parhaiten siinä, miten työnantajien koetaan arvostavan suoritettua tutkintoa. Ekonomit suosittelisivat koulutusta myös muille. Vähiten tyytyväisiä oltiin koulutuksen aikana esiin tuotuun yrittäjyyteen yhtenä uravaihtoehdoista. Erityisesti stressinsietokyky, neuvottelutaidot ja esihenkilötaidot nousivat esiin taitoina, joita opiskelu ei ole kehittänyt riittävästi työelämän tarpeisiin.

Yhdeksän kymmenestä oli sijoittunut vaativuustasoltaan koulutusta vähintään jollain tasolla vastaavaan työhön. Ekonomit ennustavat, että merkityksellisimmäksi taitokokonaisuudeksi nousee seuraavan viiden vuoden aikana ajattelun taidot, joita ovat muun muassa ongelmanratkaisu, päätöksenteko, analyyttisyys, kriittisyys ja luovuus.

Tietoa tutkimuksesta

Suomen Ekonomit ja kauppatieteellistä opetusta tarjoavat yliopistot ovat mukana yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto Aarresaaren uraseurannan Viisi vuotta työelämässä -aineiston toteutuksessa ja hyödyntämisessä. Tavoitteena on selvittää kokemuksia kauppatieteellisestä koulutuksesta ja kerätä tietoa sijoittumisesta työmarkkinoille. Kyselyn avulla voidaan ylläpitää ja kehittää koulutuksen laatua.

Raportin tekijä: Marko Karttunen