Suomen Ekonomit toteutti syksyllä 2023 kyltereiden kesätyökyselyn, jolla kerättiin ajankohtaista tietoa kyltereiden työ- ja palkkaustilanteesta sekä selvitettiin tulosten taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tuloksista koostettiin kesätyöraportti ja tehdään tulevan vuoden palkkasuositukset. Vuonna 2023 kesätyökyselyyn vastasi 1222 henkilöä useista eri ikäluokista.

Kylterit työllistyivät hyvin myös kesällä 2023

Noin 91 %:lla vastaajista oli työpaikka kesän 2023 aikana ja täysipäiväinen kesätyö löytyi 65 %:lta vastaajilta. Sen sijaan noin 4 % vastaajista haki kesätyötä tuloksetta. Muun muassa kesätyönhakua ajatellen Ekonomit tarjoaa monipuolisia työnhakupalveluita kyltereille ja vuonna 2023 niitä hyödynnettiin entistä enemmän. Ekonomien viestintä saavutti kylterit useamman kanavan kautta, mutta yleisimmin palvelut tulivat vastanneille tutuksi kylteriyhdyshenkilöiden välityksellä. KOKO-kassaan kuuluvien kylterien osuus oli pysynyt vuoden 2022 tasolla.

Edellisten vuosien tavoin pääkaupunkiseutu pysyi merkittävimpänä alueena työllistymisen kannalta kasvattaen osuuttaan vuodesta 2022. Suurin yksittäinen osuus vastaajista työskenteli asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä, mutta myös taloushallinnolliset tehtävät ja asiantuntijatehtävät olivat yleisiä. Yleisimmät tehtävänimikkeet puolestaan olivat kesätyöntekijä, myyjä ja verosihteeri.

Palkat ja tyytyväisyys nousussa, mutta eroavaisuuksia demografisten tekijöiden osalta havaittavissa

Kesällä 2023 vastaajista noin 43 % kertoi saaneensa Ekonomien palkkasuositusten mukaista palkkaa. Tulokset ovat mielenkiintoisia, sillä samanaikaisesti noin 78 % vastaajista koki Ekonomien palkkasuositukset sopiviksi. Raportista on huomattavissa, kuinka suositusten mukaista palkkaa saaneiden osuus oli kesällä 2023 laskenut, mutta samalla suositusten palkkatason sopivaksi kokeneiden osuus oli noussut.

Töissä olleista vastaajista noin 15 % kertoi osallistuneensa trainee-ohjelmaan. Trainee-ohjelmiin osallistuneiden palkat osuvat melko tarkasti kaikkien palkkatulosten keskiarvoon, ja ohjelmiin osallistuneet olivat enimmäkseen tyytyväisiä saamaansa kompensaatioon 78,2 %:n osuudella. Tämä on lähes 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2022.

Palkkataso on yleisesti ottaen noussut vuodesta 2022. Kesällä 2023 mediaanipalkka oli 2 400 € / kk ja keskihajonta 866 €, mikä tarkoittaa 100 €:n nousua verrattuna kesään 2022. Miehet ansaitsivat bruttona keskimäärin 2 650 € / kk ja naiset puolestaan keskimäärin 2 410 € / kk. Kuten taulukosta 1 on nähtävissä, kesän 2023 aikana pääkaupunkiseudulla työskennelleet vastaajat saivat parempaa mediaanipalkkaa kuin ne, jotka työskentelivät muun Suomen alueilla. Erot ovat huomattavissa jokaisessa opintopisteluokassa.

OpintopisteetPääkaupunkiseutuMuu Suomi
Alle 1202 400 €2 200 €
120–1802 470 €2 200 €
181–2202 450 €2 400 €
Yli 2202 700 €2 500 €
Kylterien mediaanibruttokuukausipalkat kesällä 2023 opintopisteluokittain ja sijainneittain.

Mitä tulee eri opintopisteluokkien välisiin palkkaeroihin, hypoteesi siitä, että suurempi opintopistemäärä näkyy korkeampana palkkana, piti paikkaansa usean luokan kohdalla. Opintojen alkuvaiheissa olevat vastaajat kuitenkin muodostivat tässä poikkeuksen, sillä heidän keskimääräinen palkkansa suurempi kuin luokissa 120–180 ja 181–220 opintopistettä.

Kylterien vuosituloissa ei ole tapahtunut kesään 2022 verrattuna erikoisempia muutoksia. Vuositulojen mediaani oli 13 000 € keskimääräisen vuositulon ollessa noin 15 640 €. Vastauksista pystyi erottamaan erilaisia ryhmiä, kuten pääasiassa vain kesäisin työskentelevät vastaajat, ainoastaan opintotukea saavat vastaajat sekä vastaajat, jotka oletettavasti työskentelivät ympäri vuoden kokoaikaisesti palkkatasosta päätellen.

Raportin tekijä: Nelli Koskinen