Uutta kasvua rakentamassa

Visio: Tehdään Suomesta vuoteen 2030 mennessä maailman houkuttelevin paikka perustaa paikallisesti ja globaalisti merkittäviä yrityksiä, sijoittaa liiketoimintaan sekä työskennellä.

Yrittäjyyden edistäminen on meille luontevaa, sillä yrittäjyys on monelle ekonomille jossain vaiheessa uraa realistinen vaihtoehto. Myös ne jäsenemme, jotka eivät itse ole yrittäjiä, suhtautuvat siihen yleensä myönteisesti.

Suomessa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä työllistävä vaikutus. Kasvuyrityksillä onkin suuri rooli tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisessa. Hyvin toimiva yritysekosysteemi on koko Suomen etu. Se luo työtä ja hyvinvointia meille kaikille.

Globaalilla tasolla ketterät kasvuyritykset ovat nopeita liikkeissään, ottavat riskejä uuden tekemisessä ja siten ratkaisevat ongelmia. Maailman muutoksiin tarvitaan nopeita toimia.

Siksi olemme pohtineet kasvuyrittäjyyteen liittyviä haasteita ja ratkaisuja niihin. Haluamme toimia jäsentemme intressien puolesta, mutta olla myös rakentamassa uutta kasvua koko yhteiskunnalle.

10 tavoitetta ja 105 konkreettista toimenpidettä, joilla muutos saadaan vauhtiin

1. Rakennetaan pohja kestävälle startup-ekosysteemille

Tunnustetaan kasvuyritysten merkitys työllisyydelle ja kansantaloudelle luomalla kansallinen startup-strategia.

 • 1) Tuetaan päämäärätietoisesti ja pitkäjänteisesti yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä ja omistajanvaihdoksia
 • 2) Nostetaan TKI-panostusten määrä yli 4 % / BKT
 • 3) Luodaan talousneuvostolle nykyistä isompi rooli, jossa suurille yhteiskunnallisille kasvua tukeville hankkeille haetaan ennakollinen hyväksyntä
 • 4) Tunnistetaan startupien ja kasvuyritysten rooli Suomen elinkeinorakenteen monipuolistavina toimijoina
 • 5) Edistetään ennakoitavaa ja vakaata liiketoimintaympäristöä
 • 6) Siirretään Suomen yritystukijärjestelmässä painopistettä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien yritysten tukemiseen
 • 7) Luodaan Suomelle listattujen yritysten Mittelstand-strategia (keskisuuret yritykset)
 • 8) Hyödynnetään julkisia hankintoja nykyistä tehokkaammin innovaatioiden edistämiseksi. Hankintoja jaetaan pienemmiksi, jotta myös startupit ja kasvuyritykset voivat osallistua niihin.
 • 9) Tehdään tarkempia yrityksiä, kasvua ja työllistämistä koskevia lainsäädännön vaikutusarviointeja
 • 10) Myötävaikutetaan kasvuyrittäjyyttä edistävien yhteistyöverkostojen vahvistumista

2. Apua työvoimapulaan
ulkomailta

Saavutetaan OECD-maiden top-5 sijoitus kansainvälisten osaajien houkuttelevuusvertailussa vuoteen 2030 mennessä

 • 11) Asetetaan Suomessa tavoitteeksi nostaa työllisten kokonaismäärää
 • 12) Moninkertaistetaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä ja lisätään opiskelijapaikkoja etenkin aloilla, joilla on työvoimapulaa
 • 13) Edistetään paikallista sopimista tasapainoisella kokonaisratkaisulla
 • 14) Poistetaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta, siirretään ulkomaalaisvalvonnan painopiste etukäteisvalvonnasta jälkivalvontaan ja resursoidaan riittävä jälkikäteinen valvonta
 • 15) Poistetaan maantieteelliselle liikkuvuudelle haitallinen varainsiirtovero työn perässä muuttaville
 • 16) Nostetaan voimakkaasti Suomen osaamistasoa
 • 17) Houkutellaan ulkosuomalaisia takaisin Suomeen
 • 18) Moninkertaistetaan TKI-osaajien määrä, jotta 4% / BKT TKI-investoiminen on käytännössä toteutettavissa

3. Työelämä tutuksi
jo opiskellessa

Integroidaan kansainväliset opiskelijat työelämään jo opintojen aikana, jotta siirtyminen työmarkkinoille on sujuvampaa valmistumisen jälkeen.

 • 19) Hankitaan mentori kullekin EU- ja ETA-alueen ulkopuoliselle tutkinto-opiskelijalle
 • 20) Sisällytetään koulutusohjelmiin laadukkaat harjoittelut ja lopputyöt, jotka voi tehdä yrityksissä, julkisella tai kolmannella sektorilla
 • 21) Luodaan korkeakouluihin englanninkielisiä harjoittelu- ja lopputöiden toimeksiantomessuja, joissa törmäytetään kansainväliset tutkinto-opiskelijat, työnantajat ja ammattiliitot toisiinsa
 • 22) Lisätään englanninkielisten tutkintojen järjestämislupia yrittäjyyden ammattitutkintoon ja pahiten työvoimapulasta kärsivien alojen ammatillisen koulutuksen eri tutkintoihin ympäri maata
 • 23) Synnytetään korkeakouluihin lisää laadukkaita englanninkielisiä kanditason tutkintokoulutusohjelmia
 • 24) Vahvistetaan korkeakoulujen rahoitusta tukemaan voimakkaammin proaktiivista kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista
 • 25) Ulotetaan korkeakoulujen omat työllistämisen tukipalvelut koskemaan ainakin kolmea vuotta valmistumisen jälkeistä aikaa
Kuvituskuva

4. Tuetaan rekrytointia
vahvistamalla vetovoimaa

Tehdään Suomesta nykyistä houkuttelevampi elää ja tehdä työtä, jotta kansainvälinen rekrytointi olisi helpompaa.

 • 26) Laaditaan strategia Suomen osaajien pitovoimaa lisäävistä toimista
 • 27) Kasvatetaan eri alueiden vahvuuksia sekä alueellista ekosysteemitoimintaa
 • 28) Houkutellaan kovan tason ulkomaisia startupien ja kasvuyhtiöiden perustajia sekä sijoittajia sijoittumaan ja sijoittamaan Suomeen
 • 29) Houkutellaan lähialueilta kansainvälisiä osaajia Suomen etenkin erityisasiantuntijaviisumijärjestelmän kautta sekä itänaapurista länsimaisten yritysten yritysyksiköitä Suomeen
 • 30) Skaalataan Helsinki Parners:in 90 days in Finland -projektia valtakunnalliseksi
 • 31) Selvitetään mahdollisuutta verovähennykselle valmistumisensa jälkeen Suomeen muuttavalle osaavalle työvoimalle
 • 32) Selvitetään mahdollisuutta pidentää Tanskan mallin mukaisesti avainhenkilöverotus seitsemään vuoteen ja 27 % verotus
 • 33) Luovutaan väliaikaisesta solidaarisuusverosta Ruotsin tapaan ja kevennetään ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa.
 • 34) Laaditaan Ala-Pietilän raportin mukainen selvitys Suomen verotuksellisesta kilpailukyvystä suhteessa keskeisiin verrokkimaihin kuten Ruotsiin, näkökulmana osaavan pääoman houkuttelu
 • 35) Selvitetään mahdollisuutta listaamattomien yritysten uudelleensijoitettavien voittovarojen luovutusvoittoverotuksen lykkäämiseen. Uudelleensijoitus tulisi tehdä luovutuksen verovuonna tai siitä seuraavana vuonna oman pääoman ehtoisena sijoituksena listaamattomaan yhtiöön. Hyödynnetään Iso-Britannian mallin kokemuksia.
 • 36) Vahvistetaan englannin kielen asemaa asiointikielenä kasvukeskuksissa
 • 37) Lisätään merkittävästi vieraskielisiä päiväkoti- ja perusopetuspaikkoja kasvukeskuksiin
 • 38) Ratkotaan yhdessä pankkien kanssa ulkomaalaisten ongelmat koskien pankkitilin perustamista ja sähköistä tunnistautumista
 • 39) Hankitaan mentori kullekin kansainväliselle osaajalle, joka muuttaa työn perässä Suomeen
 • 40) Tuodaan Virtual Finlandiin kaikki ulkomaalaisen yrittäjän Suomessa tarvitsemat yrittäjyyden asiakirjat sekä työelämälähtöistä kieli- ja kotoutumiskoulutustarjontaa
 • 41) Mahdollistetaan yrityksen asiointi- ja dokumentaatiotoiminta kaupparekisterissä sekä patentti- ja rekisterihallituksessa englanniksi
 • 42) Poistetaan selvitystilan, konkurssin ja yhtiön purkamisen kaupparekisterimaksut
 • 43) Mitoitetaan Suomen asuntotuotantotavoitteita vastaamaan työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tavoitteita
 • 44) Mahdollistetaan ylioppilaskirjoitusten suorittaminen englanniksi
 • 45) Lisätään kansalaisuuden hakua varten tehtävien kielikokeiden tarjontaa
 • 46) Lisätään maahan muuttaneiden mahdollisuuksia osoittaa osaamisensa näyttötutkinnoilla.

5. Uudistetaan lupaprosessit

Luodaan Suomelle kilpailuetua maailman parhaiten toimivalla maahantuloprosessilla.

 • 47) Toimeenpannaan digitaalinen Virtual Finland -palvelualusta mahdollistamaan mutkatonta maahantuloa.
 • 48) Tavoiteaika työlupa-asioiden käsittelylle: avainosaajat 48h ja muut enintään 2vkoa. Viranomaisresursointi tämän mukaisesti.
 • 49) Siirretään työ- ja koulutusperäiseen maahanmuuttoon liittyvien lupa-asioiden hoito työ- ja elinkeinoministeriöön
 • 50) Yksinkertaistetaan startup-viisumiprosessia niin, että niputetaan yhteen eri vaiheet ja hakijalle prosessinhoito yhdestä paikasta
 • 51) Jatkokehitetään startup-viisumia niin, että sen saanut voi myös vaihtaa työpaikkaa. Start up -viisumin pitää jatkossa kattaa myös perhe.
 • 52) Myönnetään ulkomaalaistaustaisille tutkinto-opiskelijoille automaattisesti pysyvä työlupa valmistumisen yhteydessä
 • 53) Turvataan Maahanmuuttoviraston henkilöstöresurssit ja nopeutetaan lupa-asioiden käsittelyä tätäkin kautta
 • 54) Liitetään jokaiseen oleskelulupamuotoon automaattisesti työnteko- ja elinkeinonharjoittamisoikeus.
 • 55) Varmistetaan oleskelulupajärjestelmän toimivuus myös sijoittajille kehittämällä heille oma oleskelulupakategoria tai kehittämällä edelleen yleistä kategoriaa soveltuvammaksi myös sijoittajille.
 • 56) Mallinnetaan Hollannin maahan muuttavien yrittäjien joustavampaa oleskelulupaa ja selvitetään mahdollisuuksia päivittää yrittäjien oleskelulupaa Suomessa vastaavanlaiseksi.

6. Rohkaistaan monimuotoisuuteen

Lisätään kaikkien työllistävien tahojen diversiteetti- ja inkluusio-osaamista.

 • 57) Vahvistetaan työnantajakyvykkyyksiä DEI-asioissa
 • 58) Koulutetaan ja sitoutetaan laajalti työllistävien organisaatioiden ylintä johtoa näkemään monimuotoisemman työyhteisön hyödyt
 • 59) Vaikutetaan sen puolesta, että työpaikkoja laitetaan enemmän avoimeen hakuun ja vähennetään piilotyöpaikkoja
 • 60) Otetaan käyttöön inklusiivisempia rekrytointikäytänteitä ja vähennetään nimisyrjintää sekä ennakkoluuloja
 • 61) Tuetaan työnantajia valmistelemaan työyhteisöt vastaanottamaan kansainvälisiä osaajia
 • 62) Kannustetaan organisaatioita laatimaan oma diversiteetti-, yhdenvertaisuus- ja inkluusiostrategiansa
 • 63) Suositellaan kaikenlaisille organisaatioille monimuotoisuus- ja inkluusiotoiminnan mittareiden käyttöön ottamista
 • 64) Lisätään tietoutta monimuotoisen organisaatiokulttuurin eduista ja hyödyistä
 • 65) Lisätään integraatioprosesseissa inkluusiota erilaisiin työyhteisöihin
 • 66) Lisätään Suomessa toimivia yrityksiä rahoittavien valtionlähtöisten rahastojen johtotason henkilöiden diversiteettiä
 • 67) Lisätään laajalti muutoinkin yrityksiä rahoittavien rahastojen partnereiden monimuotoisuutta
 • 68) Kannustetaan senior asemassa olevia toimimaan mentoreina ja liittolaisina ja tukemaan vähemmistöön kuuluvien osaajien menestystä uralla
 • 69) Panostetaan oppilaitos- ja korkeakoulumaailman monimuotoisuuteen, opettajien diversiteettiin ja osaamiseen kohdata eri taustasta tulevia ihmisiä

7. Vahvistetaan startupien arvonluontikykyä

Lisätään markkinointi-, myynti- ja johtamistaidon osaamista Suomessa.

 • 70) Altistetaan yrityksiä aikaisemmin kansainväliselle liiketoiminnalle.
 • 71) Lisätään opettajien täydennyskoulutusta yrittäjyysasioista
 • 72) Luodaan lisää alueellisia hallitusosaaja ja Advisor Board -pankkeja
 • 73) Edistetään omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia vauhdittavien jatkajakoulujen syntyä ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin alueellisin ja valtakunnallisin kehittämishankkein.
 • 74) Lisätään strategisen omistamisen kurssien tarjontaa korkeakouluissa
 • 75) Kannustetaan nuoria omistajia olemassa olevien yritysten jatkajiksi mm. luomalla ”Yrittäjäksi yritysostoilla” valmennuskoulutusohjelma
 • 76) Korkeakouluissa yrittäjyysopintoja ja -taitoja tarjotaan kaikissa koulutusohjelmissa, tiedekunta- ja oppiainerajat läpileikkaavina kokonaisuuksina.
 • 77) Kannustetaan eri yhteiskunnan toimijoita lisäämään mentorointia, coachaus ja muuta tukea aloitteleville startupeille
 • 78) Tuetaan maahan muuttaneiden yrittäjien kasvutoimintaa selkosuomenkielisellä ja englanninkielisellä koulutustarjonnalla sekä tehokkaalla mentoroinnilla.

8. Ehkäistään uupumista
ennalta

Panostetaan ennakoivasti hyvinvointiin ja työsuojeluun.

 • 79) Esiintuodaan työaikapankkien hyötyjä työkuormituksen tasaamiseen
 • 80) Vahvistetaan henkistä työsuojelua EU-sääntelyllä
 • 81) Lisätään työturvallisuuslakiin pakollinen psykososiaalisen kuormituksen arviointi
 • 82) Lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja toteutetaan valtakunnallinen terapiatakuu
 • 83) Lisätään yrityskummitoimintaa
 • 84) Lisätään työnantajien työsuojeluosaamista

9. Lisätään osaavaa pääomaa

Monipuolistetaan kotimaisia rahoitusväyliä ja lisätään kyvykkyyttä hakea rahoitusta.

 • 85) Helpotetaan lainsäädännössä kotimaisen säätiörahoituksen kanavointia startupeihin ja kasvuyhtiöihin
 • 86) Varmistetaan, että suomalaisilla pääomasijoitusrahastoilla on muihin kilpailijamaihin nähden tasapuoliset mahdollisuudet houkutella ulkomaista pääomaa Suomeen.
 • 87) Muutetaan henkilöstöoptioiden verotusta niin, että verotus tapahtuu vasta kun voitto tai tappio realisoituu eikä listaamattoman yrityksen osakkeen merkintähetkellä.
 • 88) Helpotetaan edelleen listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöanteja
 • 89) Perustetaan Suomeen myös luonnollisille henkilöille kanssasijoitusrahasto business enkeleiden tekemien rahoituskierroksien rinnalle
 • 90) Selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää osakesäästötilejä kasvuyritysten rahoittamiseen ja laajennetaan osakesäästötili kattamaan myös kotimaiset listaamattomat yritykset
 • 91) Lisätään rahoitusta tutkimuslähtöisten innovaatioiden pilotti- ja demonstraatiomittakaavan laitoksiin
 • 92) Lisätään tietoa ja tukea EU-rahoitusmahdollisuuksista
 • 93) Lisätään kestävän kehityksen PPP-hankkeita sekä sellaisia, joilla tuetaan uusien innovaatioiden kaupallistamista
 • 94) Toteutetaan FiBANin ehdotus startup-suurlähettiläästä aktivoimaan kasvuyrityssijoituksia ulkomailta Suomeen

10. Tuetaan kasvua TKI-toiminnalla

Selkeytetään sääntelyä ja lisätään vakautta sekä ennustettavuutta tukemaan Suomeen investointia.

 • 95) Luodaan pitkäaikainen ennakoitavuutta lisäävä verotuksen kokonaissuunnitelma
 • 96) Perustetaan uusi valtioneuvoston kanslian alainen yksikkö tehostamaan kansallista investointitoimintaympäristöä.
 • 97) Lisätään rahoitusta yrityshautomoille ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa ja huolehditaan siitä, että ne tukevat seutunsa elinkeinoelämän tarpeita
 • 98) Siirretään yritystukijärjestelmän painopiste tukiin, jotka edistävät uusiutumista ja innovaatioita. Jos ja kun karsitaan yritystukia, niin osana tätä mahdollisesti yhteisöveron laskua
 • 99) Siirretään yritystuista 400 miljoonaa euroa VTT:n ja Business Finlandin TKI-toimintaa edistäviin tukiin tukemaan uudistavaa kasvua
 • 100) Suunnataan lisää julkisia määrärahoja vivuttamaan yksityistä TKI-panostamista, mikäli yritysten pysyvä TKI-verokannustin toteuttaa sille asetetut tavoitteet
 • 101) Turvataan riittävät vastinrahat tutkimuslaitosten ja yritysten yhteiseen TKI-toimintaan
 • 102) Tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta on lisättävä ja tutkijoiden houkuttelemiseksi takaisin Suomeen on luotava uusia toimintamalleja.
 • 103) Vahvistetaan ja luodaan uusia innovaatiopolitiikan yhteistyöverkostoja, joilla tuetaan tutkimustiedon innovaatioaihioiden kaupallistamista
 • 104) Lisätään yhdeksi tehtäväksi yliopistojen rahoitusmalliin tukea innovatiivisten yritysten syntyä
 • 105) Selvitetään tarpeita ja mahdollisuuksia uudistaa korkeakoulujen immateriaalioikeuksien hallinnointia mahdollistamaan nykyistä paremmin startupien ja kasvuyritysten perustamista

Ota yhteyttä

Apter Ted
Erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka
p. +358400602439