Johdanto

Tällä sivulla kuvataan Suomen Ekonomien toiminnan vastuullisuutta liittotasolla.

Olemme tunnistaneet seuraavat kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta olennaisimmiksi oman toimintamme kannalta:

 • Hyvä koulutus
 • Ihmisarvoista työtä
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Lisäksi olemme eri toiminnoissamme sitoutuneet useisiin, laajasti tunnustettuihin vastuullisuusperiaatteisiin, joista voit lukea lisää sivun loppuosasta.

Emme koe olevamme vastuullisuustyössä koskaan valmiita, vaan arvioimme vastuullisuuttamme jatkuvasti sekä omien havaintojemme että saamamme palautteen avulla. Teemme toimintaamme muutoksia, kun havaitsemme puutteita tai epäkohtia.

Hyvä koulutus

Olemme sitoutuneet työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen

Henkilökunnallamme on mahdollisuus kouluttautua yksilöllisesti 40 tuntia vuodessa työnantajan kustantamana. Koulutus suunnataan asioihin, jotka tukevat organisaation tavoitteita.

Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti muun muassa vastuullisuudesta, viestintävalmiuksista, tietoturvasta, käyttöjärjestelmistä, toimintaympäristön muutoksista sekä työhyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Tuemme henkilöstön edustajien työtä työpaikoilla

Koulutamme ja neuvomme työpaikoilla toimivia henkilöstön edustajia juridiikasta ja työelämäkysymyksistä. 

Tuotamme jäsenillemme laajasti koulutuksia

Tuotamme jäsenillemme laajan kattauksen valmennuksia, kursseja ja webinaareja.

Urapalveluissa ohjaamme ja kannustamme jäseniä erilaisten koulutusten äärelle, jolloin jäsenet voivat huolehtia osaamisensa kehittämisestä läpi työuransa. Haastamme jäseniä huomioimaan koulutusaloihin liittyviä sukupuolistereotypioita ja tekemään aidosti itselle sopivia valintoja.  

Tuottamiemme koulutusten ja valmennusten sisällöt valitaan jäsenlähtöisesti esimerkiksi jäsentutkimusten ja palautteiden perusteella.

Koulutussisältöjä tuotetaan vastuullisten ja luotettavien kumppanien kanssa.

Vaikutamme koulutuspolitiikkaan ja kauppatieteellisen koulutuksen laatuun

Osallistumme aktiivisesti koulutuspoliittiseen keskusteluun ja tunnistamme inhimillisen pääoman merkityksen Suomen talouskasvulle.

Koulutuspoliittinen edunvalvontamme keskittyy kauppatieteellisen koulutuksen laadun ja opiskeluolosuhteiden kehittämiseen. Jokaisen kauppatieteilijän tulee saada opintojensa aikana valmiudet edistää työssään kestävää kehitystä.

Pidämme aktiivisesti esillä opiskelijoiden mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviä teemoja. 

Olemme mukana varmistamassa, että jokaisella kauppatieteilijällä on mahdollisuus täydentää osaamistaan läpi työuran. 

Ihmisarvoista työtä

Suomen Ekonomeissa on hyvä työskennellä

Työyhteisöämme ja työskentelyolosuhteita kehitetään monin tavoin ja tiiviisti yhteistyössä henkilöstön kanssa. YT-foorumi ja työsuojelutoimikunta kokoontuvat säännöllisesti. Johto selvittää säännöllisesti henkilöstön näkemyksiä ja tarttuu kehitysehdotuksiin.

Varmistamme laadukkaat työskentelyolosuhteet näillä keinoilla:

 • Kehitämme esihenkilötyötä ja esihenkilöiden johtamisosaamista.
 • Perehdytämme uudet ja palaavat työntekijät kattavasti.
 • Laaja työterveyshuoltomme huomioi myös mielen hyvinvoinnin ja työergonomian.
 • Työyhteisön säännölliset yhteiset tilaisuudet kohottavat yhteishenkeä.
 • Korvaamme matka-ajat ja ylityöt.
 • Lomarahat on mahdollista vaihtaa vapaisiin.
 • Meillä on nollatoleranssi kiusaamista, seksuaalista häirintää ja epäasiallista käytöstä kohtaan.
 • Työskentelytilamme ja -olosuhteemme ovat turvalliset ja terveelliset.

Kannamme vastuun myös kumppaneidemme työskentelyolosuhteista

Valitsemme kumppaneiksemme vastuullisesti toimivia yrityksiä, jotka kohtelevat henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja hyvin.

Keskustelemme kumppaniemme kanssa esimerkiksi palkattomien tai alipalkattujen työharjoitteluiden huonoista puolista.

Huomioimme alihankkijat ja yhteistyökumppanit myös niin, että esimerkiksi vältämme ylitiukkoja aikatauluja.

Neuvomme, koulutamme ja viestimme paremman työelämän puolesta

Laki- ja edunvalvontayksikkömme työskentelevät tiiviissä yhteistyössä ihmisarvoisen työn edistämiseksi. Teemme töitä myös muiden akavalaisten liittojen kanssa työelämän epäkohtiin puuttumiseksi. 

Keskeisessä roolissa on jäsenten neuvonta työ- ja virkasuhdekysymyksissä. Lakitiimi tukee jäseniämme työelämän ristiriitatilanteissa ja antaa oikeusapua tarvittaessa.

Kannustamme ja autamme jäseniämme huolehtimaan omista oikeuksistaan työelämässä. Tuomme näitä teemoja aktiivisesti esiin myös viestinnässämme.

Jäsenten ja henkilöstön edustajien kouluttaminen edistää työelämän oikeuksien toteutumista käytännössä.

Edistämme jäsentemme työhaun valmiuksia, jotta itselle sopivan työn löytäminen onnistuu helpommin. Tämä parantaa sekä yksilöiden hyvinvointia että Suomen taloutta ja työllisyyttä yleisesti.

Neuvottelemme työehtosopimukset, vaikutamme lainsäädäntöön ja nostamme  työelämäteemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun

Osallistumme työehtosopimusten neuvottelemiseen ja edistämme reiluja työehtoja työmarkkinoilla.

Työehtosopimustoiminnan lisäksi vaikutamme päättäjiin ja lainsäädäntöön. Teemojamme ovat esimerkiksi verotus, kestävä kasvu, työelämän tasa-arvo, osaamisen kehittäminen sekä aivotyöläisten työhyvinvointi. 

Pidämme aktiivisesti yllä mediasuhteita ja pyrimme nostamaan tärkeitä aiheita yhteiskunnalliseen keskusteluun median kautta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo  

Olemme tasa-arvoinen ja mukaan ottava työpaikka

Koulutamme johtoa, henkilökuntaa ja jäseniämme monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta.

Huomioimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden rekrytoinneissa, palkkauksessa ja työntekijöiden kohtelussa.

Työpaikkailmoituksissamme ilmoitetaan palkkahaarukka aina, kun se on mahdollista.

Meillä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

Kannustamme perhevapaiden tasapuoliseen jakautumiseen sukupuolten välillä.

Helpotamme työn ja perhe-elämän yhdistämistä työaikajoustoilla.

Johtamisemme on mahdollisimman läpinäkyvää ja reilua.

Huomioimme tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden palveluissa, tapahtumissa, tutkimustoiminnassa ja viestinnässä

Sukupuolten välinen tasa-arvo, moninaisuus ja inklusiivisuus huomioidaan mahdollisimman hyvin esimerkiksi puhujien ja kouluttajien valinnoissa, Ekonomi-lehden haastateltavavalinnoissa sekä viestinnän ja markkinoinnin kuvavalinnoissa.

Teemme toimia representaatioiden parantamiseksi aina, kun havaitsemme sen olevan tarpeen.

Kehittämistyössä ja esimerkiksi laadullisissa jäsenkyselyissä huolehdimme, että vastaajina on keskenään riittävän erilaisia ihmisiä.

Tuomme tutkimustukoksistamme esiin mahdollisia eroja eri sukupuolten välillä.

Viestimme kautta linjan sukupuolineutraalilla kielellä.

Edistämme tasa-arvoa yhteiskunnassa

Tutkimme tasa-arvon nykytilaa työelämässä esimerkiksi palkkatasotutkimuksessamme. Mies- ja naisekonomien selittymättömään palkkaeroon puuttuminen on yksi tärkeistä hankkeistamme työelämän tasa-arvon edistämiseksi.

Viestimme ja vaikutamme läpinäkyvien palkkausjärjestelmien ja palkka-avoimuuden puolesta, sillä ne ovat yksi tärkeimmistä keinoista palkkatasa-arvon edistämiseen.

Vaikutamme siihen, että Suomen perhevapaajärjestelmä tukee perhevapaiden tasaista jakautumista synnyttäville ja synnyttämättömille vanhemmille.

Mahdollistamme aliedustettujen ryhmien mahdollisuuksia saada viestiään kuuluville.

Muut vastuullisuuteen liittyvät sitoumukset

Hiilineutraali Suomen Ekonomit

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali organisaatio vuoteen 2025 mennessä. Näin aiomme toteuttaa tavoitteen.

 • Tarkastelemme kaikkien toimintojemme hiilijalanjälkeä ja muutamme toimintatapojamme ilmasto- ja ympäristöystävällisemmäksi. Hiilijalanjälki lasketaan vuosittain Helsingin yliopiston Hiilifiksu järjestö -laskurilla
 • Ilmasto- ja ympäristöystävälliset toimintatapamme määritellään toimiston sisäiseksi ohjenuoraksi laaditussa ilmasto-ohjelmassa. Noudatamme sitä kaikessa toiminnassamme.
 • Kompensoimme vuosittain kaikki välttämättömät päästöt 4H-yhdistyksen Taimiteko-hankkeen kautta. Hankkeessa luodaan hiilinieluja istuttamalla puita. Samalla työllistetään nuoria, jotka istuttavat taimet. 

Akavan ilmastolinjaukset 

Olemme olleet mukana tekemässä myös Akavan ilmastolinjauksia. Tutustu Akavan linjauksiin.

Viestintä ja markkinointi

Noudatamme Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) eettisiä ohjeita.

Noudatamme Mainonnan eettisen neuvoston soveltamia Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja sen omia hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

Hankimme mainostavarat ja jakotuotteet vastuulliselta toimijalta.

Ekonomi-lehti painetaan Suomessa hiilineutraalisti ja kotimaisena työnä.

Muut sitoumukset

Noudatamme uravalmennuksessa ICF Finlandin eettisen coachingin sääntöjä

Hoidamme sijoituksiamme vastuullisesti.

Code of Conduct

Suomen Ekonomit on ekonomien ja kyltereiden yhteisö. Code of Conduct, eli ekonomiyhteisön tapahtumien hyvä toimintatapa, on ohjenuoramme vastuulliseen, eettiseen ja lainmukaiseen toimintaan.

Tämä Code of Conduct kuvaa, mitä arvojemme mukainen toiminta käytännössä tarkoittaa.

Kenelle Code of Conduct on tarkoitettu?

Code of Conduct koskee jokaista ekonomiyhteisön jäsentä, mukaan lukien Suomen Ekonomit ry:n toimiston työntekijät sekä hallitus, toimikunnat ja työryhmät, Ekonomipuheenjohtajien verkosto (EPV) ja Kylteripuheenjohtajien verkosto (KPV), liittokokous, paikallisyhdistykset ja niiden hallitukset ja kerhot. Me kaikki muodostamme ekonomiyhteisön.

Jokaisella meistä on tärkeä rooli toimivan, hyvän, turvallisen ja vastuullisen yhteisön rakentamisessa, ja vastaamme jokainen omalta osaltamme näiden toimintatapojen noudattamisesta.

Ekonomiyhteisössä ei hyväksytä häirintää, syrjintää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää missään muodossa.

 • Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
 • Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista ilman hyväksyttävää perustetta. Syrjintää on myös uhkaavan, vihamielisen, halventavan tai nöyryyttävän ilmapiirin luominen sekä käsky tai ohje syrjiä.
 • Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan.
 • Seksuaalinen häirintä on ei-toivottua, yksipuolista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Suomen Ekonomeilla työnantajana ja koko ekonomiyhteisöllä on velvollisuus puuttua häirintätapauksiin välittömästi.

Puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että kiusattu/häiritty ilmaisee heti, että hän kokee tilanteen kiusaamiseksi tai häirinnäksi ja vaatii selkeästi sen lopettamista, olipa kyse puheista, eleistä tms.

Kaikissa ekonomiyhteisön suuremmissa tapahtumissa pitää olla erikseen nimetty häirintäyhdyshenkilö.

Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on kuunnella tuomitsematta ja puuttua pyydettäessä esille nousseisiin häirintätilanteisiin. Saatuaan tiedon häirintätilanteesta, häirintäyhdyshenkilö toimii luottamuksella ja häirityn henkilön suostumuksesta.

Toimimme näin:

 • Jos koet tulleesi kiusatuksi/häirityksi: Kerro välittömästi kiusaajalle, että et hyväksy ko. toimintaa ja pyydä sen lopettamista. Ole yhteydessä esihenkilöösi tai tapahtuman tai tilaisuuden järjestään.
 • Tilanteen selvittäminen: Esihenkilö tai paikallisyhdistyksen puheenjohtaja selvittää tilannetta puolueettomasti. Kiusaaja/häiritsijä otetaan puhutteluun. Mahdollinen yhteiskeskustelu.
 • Jatkotoimenpiteet: Kiusaaja/häiritsijä muuttaa toimintaansa ja asia ratkeaa. Viime kädessä harkitaan, voiko kiusaaja/häiritsijä toimia ko. roolissa.

Tällä toimintatapaohjeella velvoitamme kaikki ekonomi- ja opiskelijayhdistykset sitoutumaan yhteisiin periaatteisiin.

Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua toimintaan turvallisesti. Ekonomi- ja kylteriyhdistyksillä on vastuu omista jäsenistään – niin niistä mahdollisesti huonosti käyttäytyvistä kuin huonon käytöksen uhreistakin.

Kysyttävää?

Hellman Veera
Asiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503858229
Levänen Ida
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Ekonomi-lehden päätoimittaja
p. +358407674661