Mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa?

  • Paikallisella sopimisella tarkoitetaan pääasiassa työehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistakin työehtosopimuksessa mainituista asioista työpaikkakohtaisesti toisin.
  • Paikallisesti sopimalla on mahdollista ottaa paremmin huomioon eri yritysten tarpeet saman toimialan sisällä, sillä yritysten tuotteet, asiakkaiden tarpeet, markkinat, kysynnän vaihtelut ja taloudellinen asema voivat poiketa merkittävästikin toisistaan
  • Jos paikallista sopimusta ei tehdä, noudatetaan työehtosopimuksen määräystä sellaisenaan
  • Paikallinen sopimus tehdään määräajaksi tai toistaiseksi. Toistaiseksi sovituissa sopimuksessa on irtisanomisaika tai, jos sitä ei ole sovittu, irtisanomisaika tulee usein suoraan työehtosopimuksesta.
  • Sellaisista ehdoista, jotka ovat ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa, ei voida sopia paikallisesti eikä työsopimuksessa.

Paikallinen sopiminen perustuu työehtosopimuksiin

Työelämän monimuotoisuuden lisääntyessä yksi työnteon ja sopimisen malli ei sovi enää kaikille. Yhä useammin asioista on tarkoituksenmukaista sopia työpaikoilla, jolloin voidaan ottaa huomioon työn, työntekijöiden sekä työnantajien erilaiset tarpeet.

Paikallinen sopiminen perustuu työehtosopimuksiin, jotka antavat vakaan pohjan sopimiselle. Niihin on kirjattu muun muassa mistä asioista voidaan sopia paikallisesti ja kuinka sopiminen käytännössä tapahtuu.

Työntekijöiden puolesta sopii yleensä luottamusmies, jolla on työehtosopimuksen myötä siihen parhaat edellytykset.

Noin 225 000 työntekijää on kuitenkin työehtosopimusten ulkopuolella. Heillä ei ole oikeutta valita luottamusmiestä. Näidenkin työntekijöiden työpaikoilla voi olla tarpeita hyödyntää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Jos luottamusmiestä ei ole, henkilöstö tai henkilöstöryhmä voi valita keskuudestaan työsopimuslain mukaisen luottamusvaltuutetun, jonka sopimisoikeudet ovat hyvin rajalliset verrattuna luottamusmieheen. Luottamusvaltuutetun oikeuksia nykyistä laajempaa paikalliseen sopimiseen tuleekin arvioida uudelleen.

Luottamusvaltuutetun asemaa ja oikeuksia vahvistettava

Paikallisen sopimisen laajentamisen edellytyksenä on neuvotteluosapuolten tasavertaisuus. Tämän vuoksi luottamusvaltuutetun asemaa on vahvistettava ja toimintaedellytykset turvattava.

Luottamusvaltuutetulla pitää olla riittävä työsuhdeturva, tiedonsaantioikeudet ja oikeus kouluttautua tehtäväänsä.

Luottamuksen ja yhteistyön edistämiseksi henkilöstöedustusta yritysten hallinnoissa tulee vahvistaa.

Kun henkilöstön edustusta ja asemaa on vahvistettu, keskeinen työelämälainsäädäntö voidaan käydä läpi ja arvioida, onko sopimismahdollisuus säädetty oikeille osapuolille.

Eri asioissa mahdollisuus sopia paikallisesti voi olla delegoitu eri toimijoille.

Ammattiliitoille kanneoikeus

Jos luottamusvaltuutetun sopimisoikeutta laajennetaan, työntekijöiden oikeusturvasta ja sopimusten valvontavelvollisuudesta pitää huolehtia. Työehtosopimuksissa nämä velvollisuudet ovat liittojen vastuulla.

Ammattiliittojen kanneoikeudella varmistetaan työntekijöiden oikeusturva erimielisyystilanteissa koskien paikallisen sopimisen tulkintaa silloin, kun työehtosopimusta ei ole.

Kysyttävää paikallisesta sopimisesta?

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566