Osaamisen kehittäminen on työelämän kuuma trendi. OECD:n arvion mukaan noin neljäsosa työtehtävistä muuttuu merkittävästi seuraavan 10–20 vuoden aikana. Valtaosa uusista työpaikoista edellyttää korkea-asteen osaamista. 

Uuden oppiminen ei pääty tutkinnon valmistumiseen vaan on myös olennainen osa työelämää: työtehtävien hoitamiseen tarvitaan yhä uusia taitoja.  

Osaamisen kehittäminen on sitä, että pitää ammatillista osaamistaan ajan tasalla ja hankkii uusia taitoja ja kykyjä, kun työelämä muuttuu ja kehittyy.  

Mitä kaikkea osaaminen voi olla?

Miten osaamistaan voi kehittää? 

Omaa osaamistaan voi kehittää lukuisin eri tavoin, sillä oppimista tapahtuu monissa eri tilanteissa.  

Yksi tapa kehittää osaamista on oppia itsenäisesti esimerkiksi lukemalla ammattikirjallisuutta, perehtymällä tuoreeseen tietoon, kuuntelemalla podcasteja tai katsomalla videoita tai webinaareja.  

Toinen tapa oppia on keskustella muiden kanssa ja oppia toisilta. Esimerkiksi mentorointi on tähän oiva keino. Myös ammatilliset verkostot ovat tärkeitä.  

Kolmas tapa oppia on osallistua pidempiin tai lyhyempiin koulutuksiin.  

Suomen Ekonomien jäsenet ovat hyvässä asemassa, sillä tarjoamme runsaasti koulutuksia, henkilökohtaista valmennusta, luku- ja opintopiirejä, mentorointia sekä verkostoitumismahdollisuuksia, joiden avulla osaamistaan voi kehittää. Teemme myös aktiivista vaikuttamistyötä sen puolesta, että ekonomeilla olisi työssään hyvät mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen. 

Millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa?  

Kauppatieteiden maisterit tunnistivat Ekonomien osaamistarpeet ja tulevaisuuden työelämä -selvityksessä (2020) runsaasti erilaisia asioita, joista heidän täytyy tulevaisuudessa hankkia lisää osaamista.  

Selvityksessä vastaajat nimesivät tärkeimpiä teemoja, joita kauppatieteellisen koulutuksen saaneiden täytyy ottaa haltuun.  

Nykyhetken tärkeimmiksi yleisiksi osaamisiksi mainittiin  

 • ongelmanratkaisutaidot 
 • oman työn johtaminen 
 • kokonaisuuksien hallitseminen  
 • itseohjautuvuus 

Työhön liittyvistä osaamisista kärkeen nousivat  

 • ihmisten johtaminen ja valmentaminen  
 • muutososaaminen 
 • digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen 
 • asiakaspalvelutaidot 
 • asiakasymmärrys 

Avoimissa vastauksissa korostuivat yhteistyö- ja kommunikointitaidot, pehmeät arvot ja empaattisuus. 

Mitä taitoja kannattaa opiskella?  

Voimakkaasti merkitystään kasvattavaksi taidoksi vastaajat arvioivat tekoälypohjaisten sekä digitaalisten ratkaisujen ymmärtämisen ja hyödyntämisen.  

Seuraavan kymmenen vuoden sisällä tärkeiksi nousevat myös kyky hallita tietoa ja arvioida tiedon luotettavuutta, ongelmanratkaisutaidot, kokonaisuuksien hallinta, itseohjautuvuus ja epävarmuuden sietäminen.    

Ekonomien osaamistarpeet ja tulevaisuuden työelämä -selvitys   

 • Selvitys toteutettiin hyödyntämällä olemassa olevaa kirjallisuutta ja uraseuranta-aineistoja sekä keräämällä ja analysoimalla uusi aineisto.   
 • Aineisto kerättiin verkkokyselyllä ja haastatteluilla syksyllä 2020. Kyselyyn vastasi 162 henkilöä ja haastatteluihin osallistui kuusi ekonomia.   
 • Selvityksen teki Suomen Ekonomeille Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.   

Kuka maksaa osaamisen kehittämisen?

Osaamisen kehittäminen ei ole selkeästi kenenkään vastuulla eivätkä monet tiedä, onko omalla työpaikalla suunnitelma työntekijöiden osaamisen kehittämisestä. On iso yhteiskunnallinen kysymys, miten laadukas jatkuvan oppimisen järjestelmä organisoidaan.  

Osaamisen kehittämiseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin pitää osallistua kaikkien – työntekijöiden, työnantajien ja yhteiskunnan. Kaikki myös hyötyvät.

Olemme ehdottaneet osaamistiliä, joka on vakuutustyyppinen turva. Sen avulla jokainen voi kehittää osaamistaan työuran aikana. Se toimii näin: Kaikille työikäisille myönnetään vuosittain osaamisseteli, jota voi käyttää tutkinnon jälkeisen osaamisen kehittämisen kustannuksiin. Seteliä voi käyttää joko vuosittain tai parin vuoden välein enemmän kerralla.

Kysyttävää?

Eriksson Suvi
Johtaja, urapalvelut
p. +358408488935