Finlands Ekonomer undersöker årligen sina medlemmars löner. Uppgifterna baserar sig på materialet som har samlats in i november 2021. Så här utvecklades lönerna: 

I Helsingfors ekonomiska region:
medianinkomst 5 683 euro per månad
+3,3 % jämfört med föregående år

I övriga landet:
medianinkomst 4 800 euro per månad
+2,1 % jämfört med föregående år

Inom den privata sektorn
medianinkomst 5 450 euro per månad
+2,8 % jämfört med föregående år

Inom staten
medianinkomst 4 850 euro per månad
+3,8 % jämfört med föregående år

I kommunerna
medianinkomst 4 878 euro per månad
+3,8 % jämfört med föregående år

Nästan 70 procent av de svarande berättar att deras löner har ökat under år 2021. Den absolut viktigaste orsaken till löneförhöjningen var en generell lönehöjning enligt kollektivavtalet. Därefter var de vanligaste orsakerna en lönehöjning som grundar sig på den personliga arbetsprestandan, en ny ställning eller uppgift på den nuvarande arbetsplatsen och övergången till en ny arbetsplats. 

– Den generella lönehöjningen är viktig för ekonomer eftersom lönerna ser ut att utvecklas brett via den. Och därför är kollektivavtalen viktiga, säger arbetsmarknadsdirektör Riku Salokannel

Arbetsveckorna är så här långa 

Ekonomer med heltidsarbete arbetar i genomsnitt 41 timmar per vecka. Det är oroande att veckoarbetstiden är 46 timmar eller mer för tio procent av ekonomerna.  

– Antalet arbetstimmar har lyckligtvis inte längre ökat, utan det har stabiliserat sig på 41 timmar. De som arbetar i ledningsuppgifter har flest arbetstimmar. Man måste ändå komma ihåg att även ledare behöver vilotid, säger forskningschef Juha Oksanen

De svarande ser ut att trivas i sitt arbete: 85 procent av de svarande är antingen mycket eller ganska nöjda med sitt arbete.  

Distansarbete är mycket populärt 

Ekonomer utför en betydande mängd distansarbete. En tredjedel av de svarande utför endast distansarbete, en tredjedel går till arbetsplatsen en eller två gånger i veckan och mindre än en tredjedel går till arbetsplatsen på 3–4 dagar i veckan. Endast sex procent av de svarande utför inget distansarbete alls.  

Även om man offentligt har diskuterat nackdelar med distansarbete har ekonomer tillgodogjort sig distansarbetet. Över hälften av de svarande är mycket nöjda med distansarbetet och också nästan alla andra är ganska nöjda med distansarbetet. Endast fyra procent av de svarande är missnöjda med distansarbetet.     

Sju av tio ekonomer tycker att arbete och fritid är i en bra eller ganska bra balans i deras liv. Balansen är inte bra för en tredjedel av ekonomerna.  

Välbefinnandet i arbetet kan enligt svarandena förbättras genom att förbättra interaktionen på arbetsplatsen, utveckla arbetsmetoder och -verktyg samt förtydliga organisationens mål.  

Fakta om lönenivåundersökningen: 

  • 3 120 svarande 
  • Utgör ett tvärsnitt av Finlands Ekonomers medlemmars lönenivå 
  • I undersökningen efterfrågades heltidsanställdas inkomster i oktober 2021 (inkl. naturaförmåner) 
  • 50 procent av de svarande var sakkunniga, 19 procent i mellanledning och 24 procent inom ledande befattningar 
  • De svarande hade en genomsnittlig arbetstid på 40,8 timmar per vecka 
  • 59 procent var kvinnor och 41 procent män 
  • De svarande hade i genomsnitt 15,6 års arbetserfarenhet