Viisi vuotta työelämässä –tutkimus: Ekonomien laadullinen työllistyminen heikentynyt

(Raportti julkaistu marraskuussa 2015)

Nuoret kauppatieteiden maisterit ovat työllistyneet hyvin ensimmäisen viiden vuoden sisällä valmistumisestaan. Kyselyyn vastanneiden KTM-tutkinnon suorittaneiden työttömyysprosentti on selvästi matalampi, kuin korkeakoulutetuilla keskimäärin. Kauppatieteiden maistereiden työuran alku ei kuitenkaan enää ole yhtä vakaa kuin aikaisemmin.

Vaikka vain reilut kaksi prosenttia kyselyyn vastanneista oli kyselyhetkellä työttömänä, näkyy heikko suhdannetilanne monella muulla tavalla ekonomien työurissa.  Muun muassa työelämän ulkopuolella olevien sekä määräaikaisten työsuhteiden määrä on lisääntynyt ja kuukausipalkkojen mediaani on hieman pienentynyt. Erityisesti vastavalmistuneiden tilanne on heikentynyt, sillä entistä harvempi on työsuhteessa valmistuessaan ja ensimmäisen työn löytymiseen kulunut aika on pidentynyt.

Lähes kolmannes vastaajista on lisäksi ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen. Vaikka työttömyys onkin pääsääntöisesti tilapäistä ja kertaluontoista, ovat työttömyysajat kasvaneet keskimäärin kymmenen kuukauden mittaisiksi.

Ekonomit työllistyvät oman koulutuksen mukaisiin asiantuntijatehtäviin

Suurin osa ekonomeista on löytänyt työnantajan yksityiseltä sektorilta, erityisesti rahoituksen ja taloushallinnan tehtävien parista. Kolme neljästä vastaajasta koki olevansa koulutustaan vastaavissa tehtävissä kyselyhetkellä. Lähes kaikkien vastaajien työtehtävät olivat monipuolisia ja mahdollistivat oman osaamisen kehittämisen.

Näyttäisi siltä, että kauppatieteiden maisterit uskaltavat haastaa itseään uusilla työtehtävillä, sillä suurin osa vastaajista koki työnsä tarjoavan uusia haasteita. Samaan aikaan ekonomien on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota jaksamiseensa, sillä 38 prosenttia koki työnsä ainakin ajoittain henkisesti liian kuormittavaksi.

Vastaajat olivat tyytyväisiä kauppatieteiden maisterin tutkintoon

Jopa 89 prosenttia vastaajista on tyytyväinen KTM-tutkintoonsa. Hieman huolestuttavaa on kuitenkin, että vain 76 prosenttia pitää työuraansa viisi vuotta valmistumisen jälkeen tavoitteiden mukaisena. Tästä syystä onkin hyvä, että ekonomit ovat ahkerasti jatkokouluttautuneet valmistumisensa jälkeen. Noin kolme neljästä on osallistunut omatoimisesti tai työnantajan järjestämään koulutukseen valmistumisensa jälkeen.

Yliopistossa opitut tiedot ja taidot vastaavat pääosin hyvin työelämän vaatimuksiin, mutta ekonomit kokevat että koulutuksessa olisi vielä kehitettävää. Työelämän näkökulmasta yliopisto kehittää puutteellisesti erityisesti neuvottelutaitoja, organisointi- ja koordinaatiotaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Yliopistojen tulisikin pohtia, olisiko akateemiseen koulutukseen mahdollista sisällyttää elementtejä, joissa nämä osaamisalueet kehittyisivät entistä paremmin.

Raportin taustat

Aku Kähkösen Suomen Ekonomeille tuottamassa raportissa tarkasteltiin tutkintonsa vuoden 2009 aikana suorittaneiden kauppatieteiden maisterien kokemuksia ja näkemyksiä. Raportti peilaa vastaajien tilannetta valmistumishetkellä ja tilannetta kyselyhetkellä, syksyllä 2014. Tutkimuksen sähköiseen kyselyyn vastasi 411 maisteria kymmenestä eri yliopistosta.

Lue koko raportti

Katso raportin julkistustilaisuuden webinaari

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi