Viisi vuotta työelämässä -uraseuranta: ekonomien työllisyystilanne eheytynyt

(Raportti julkaistu marraskuussa 2017)

Kokonaisuudessaan vuonna 2011 valmistuneiden kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne näyttää suhteellisen hyvältä. Valmistumishetken työllisyystilanne näyttäisi parantuneen vuonna 2009 valmistuneiden tilanteesta. Yhä useampi vastavalmistunut oli työssä ja työttömien osuus puolestaan laski verrattuna edelliseen vastaavaan aineistoon kaksi vuotta aiemmin. Kyselyhetkellä, syksyllä 2016, yhä useampi vastaaja oli työelämässä ja suurin osa heistä oli saanut vakituisen kokopäivätyön. Vertailuvuosiin nähden työvoiman ulkopuolella olleiden osuus laski. Vakituista kokopäivätyötä tekevien osuus oli kaikki tieteenalat huomioiden suuri. Vastaajien kyselyhetken bruttopalkan mediaani kasvoi viime kyselyyn nähden, mutta sukupuolten väliset palkkaerot olivat edelleen havaittavissa.

Ekonomit työllistyivät edelleen eniten yksityiselle sektorille, tyypillisimmin rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin

Puolet vastaajista oli työurallaan ollut pääasiassa yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä valmistumisestaan lähtien. Viime vuosien tapaan vastaajat sijoittuivat pääasiassa yrityksiin ja rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät olivat yleisimpiä. Työpaikka löytyi usein Uudeltamaalta tai siitä maakunnasta, jossa opinnot suoritettiin.

Kyselyhetkellä suurin osa vastaajista oli sijoittunut vaativuustasoltaan koulutustaan hyvin vastaavaan työhön ja pystyi hyödyntämään oppimaansa ainakin jossain määrin.  Osa vastaajista työskenteli mielenkiintoisissa ja haastavissa työtehtävissä ja oli edennyt urallaan. Toisaalta osa vastaajista ei ollut saanut mielekästä työtä ja uralla eteneminen koettiin haastavaksi ja palkkakehitys hitaaksi.

Vastaajat olivat tyytyväisiä tutkintoonsa, mutta myös kehitettävää löytyi

KTM-tutkinnon suorittaneet olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon, mutta myös kehitettävää löytyi. Tutkinto koettiin turhan teoriapainotteiseksi, ja vastaajat toivoivat tutkinnon tukevan enemmän käytännön osaamista. Kehittämisen varaa näyttäisi olevan myös yrittäjyyden esilletuomisessa sekä joidenkin työelämävalmiuksien kehittämisessä. Erityisesti stressinsietokyvyn, neuvottelutaitojen sekä organisointi- ja koordinointitaitojen osalta opintojen antamat valmiudet olivat heikohkot suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Raportin tekijä: Katariina Petäjäniemi

Lue koko raporttti