1. Ett jämlikt och mångfasetterat arbetsliv ligger i allas intresse

Ett jämlikt och inkluderande arbetsliv gör företagen effektivare och ökar välbefinnandet. Arbetslivet är emellertid ännu inte jämlikt. 

Under hösten producerar vi nya forskningsdata om de sysselsättningsutmaningar som personer över 50 år ställs inför. Vi utarbetar också åtgärdsförslag utifrån dessa data. 

Vi lyfter fram diskriminering, ojämlikhet och osakligt beteende i arbetslivet genom att delta i kampanjen Engångsföreteelser

Vi deltar också i kampanjerna Vastuullinen työnantaja (En ansvarsfull arbetsgivare) och Menestyvä monikulttuurinen yritys (Ett framgångsrikt mångkulturellt företag)

Fortfarande behövs även åtgärder och en attitydförändring för att fördelningen av familjeledighet och ansvaret för familjen ska bli jämlikare mellan föräldrarna. 

2. Företagande leder till ny tillväxt

För många ekonomer är företagande ett realistiskt alternativ i något skede av karriären. Även de medlemmar som inte själva är företagare ställer sig vanligen positiva till företagande. Det är naturligt att Finlands Ekonomer främjar företagarverksamhet och företagens verksamhetsförutsättningar. 

Tillväxtföretagarnas verksamhetsförutsättningar måste förbättras eftersom detta skapar arbete och välfärd för oss alla. Vi har diskuterat utmaningarna i anslutning till tillväxtföretagande och sökt lösningar på dessa i våra nya mål för tillväxtföretagande.

I samarbete med andra Akavaförbund ordnar vi även i höst evenemanget Ilo irti yrittäjyydestä och företagartävlingen Unikorni för studerande tillsammans med Teknikens Akademikerförbund TEK. 

3. Kan vi äntligen bli kvitt onödiga konkurrensförbud? 

Vårt mål att begränsa mängden onödiga konkurrensförbudsavtal har kommit in i slutskedet. 60 procent av våra medlemmar har ett konkurrensförbud i sina nya arbetsavtal. Enligt lagen måste det finnas synnerligen vägande skäl för detta, men konkurrensförbud förekommer ofta i helt vanliga expertuppgifter.  

Ett onödigt konkurrensförbud utgör ett stort hinder för ekonomernas rörlighet på arbetsmarknaden, eftersom förbudet vanligen omfattar avtalsvite vid brott mot avtalet. Under den tid konkurrensförbudet gäller får arbetstagaren ingen som helst ersättning i pengar. 

I samarbete med Akava har vi aktivt gjort beslutsfattarna medvetna om detta redan i flera års tid. Förhoppningsvis beslutar riksdagen i höst om åtgärder som kan vidtas för att förebygga onödiga konkurrensförbud. 

4. Dags för följande steg beträffande lokala avtal

Lokala avtal är ett bra sätt att tillgodose arbetsplatsernas individuella behov. Därför borde detta sätt utvecklas.  

Vi har en egen modell som skulle kunna främja lokala avtal i kollektivavtalsbranscher men även i företag som inte har organiserat sig. En förutsättning är att personalrepresentantens färdigheter att förhandla och sluta avtal förbättras. 

5. Livslångt lärande är viktigt för ekonomerna

Vi främjar utvecklingen av tjänstesystemet för livslångt lärande och gör grundläggande påverkansarbete för att förverkliga högskoleutbildningens plattformsmodell. 

På hösten låter vi utföra en undersökning om hurdana kompetensbehov ekonomerna har i framtiden

6. Vi motverkar klimatförändringen

Vi vill arbeta för att Finland blir världens klimatsmartaste land och det finländska arbetslivet hållbart även i fråga om klimatförändringen.  

Vi tillämpar ett klimatprogram som har utarbetats som internt rättesnöre för vårt kontor och strävar efter att vara en kolneutral organisation senast 2025.  

Finlands Ekonomers påverkansarbete  

  • Påverkansarbete som gäller arbetslivet och utbildningen är en av grundpelarna för ekonomsamfundets existens.  
  • Spetsarna i påverkansarbetet utgörs av medlemmarnas värderingar och behov. I dessa har medlemmarnas mångsidiga karriärer såväl i lönearbete, självanställning, företagarverksamhet som i expert- och chefsarbete beaktats.  
  • Finlands Ekonomers experter påverkar på många fronter och vid viktiga förhandlingsbord. Vi producerar forskningsdata och håller kontakt med beslutsfattare, medier och andra expertorganisationer. Vi deltar i projekt och evenemang.  
  • Påverkansarbetet leder till resultat när det görs enträget, långsiktigt och skickligt.