Mental hälsa resultatvarning: Finland behöver friska ekonomer

Finlands Ekonomers medlemsundersökning visade att ekonomistuderandena överlag behöver mer information och diskussion om ork och psykisk hälsa. Så vi undersöker och pratar, men det räcker tydligen inte med att bara prata. Vi måste höja rösten: vi utlyser nu en vinstvarning för psykisk hälsa.


Hur är det att vara studerande eller nyutexaminerad i dagens läge?

Skribent: Martin Paasi, Finlands Ekonomers ordförande

Det ständiga nyhetsflödet överöser oss med nya bekymmer och rädslor. Det finns krig, klimatkrisen, konflikter, aggressiva diskussioner och lågkonjunktur. Världen är hemsk och dåliga nyheter kommer i ett konstant flöde.

Samtidigt är studerandenas vardag ett komplext svall av studier, arbete och låg inkomst. Man måste hålla sig i balans under framgångspressen, producera resultat både i studierna och arbetslivet och bekymra sig för den finländska ekonomins framtid.

Finlands Ekonomers medlemsundersökning (2022) visade att ekonomistuderandena överlag behöver mer information och diskussion om ork och psykisk hälsa.

Så vi undersöker och pratar, men det räcker tydligen inte med att bara prata. Vi måste höja rösten: vi utlyser nu en vinstvarning för psykisk hälsa.

Denna rapport sammanställer fakta om studerandes och unga ekonomers ork och utkomst samt de ekonomiska effekterna av mentalhälsokrisen. Denna information borde inspirera oss alla att vidta åtgärder för välbefinnande och mental hälsa.

Om vi fortsätter på samma spår kommer de unga att hamna i trångmål. Och om de unga ligger illa till, jösses – då ligger vi äldre minst lika illa till. 

Varje ung person har rätt att må bra. Och Finland behöver friska ekonomer. Det är hög tid för alla aktörer i samhället att ta de ungas svårigheter på allvar.

Till slut några ord till både nuvarande och före detta ungdomar:

Vi äldre gillar att klandra unga för slöseri med pengar och ifrågasätta deras svårigheter, eftersom vi kanske bara ser studerande som festar i sina halare eller zombier som sugs in i sina mobiler – inte de ungas verkliga upplevelser eller känslor. Lyssna och försök förstå.

Studerande: Gå ut och njut av livet. Hitta dig själv. Gör bort dig gång på gång och var rent av ofullkomlig. Ofullkomlighet är lärorikt, och jag kan lova dig att jag har gjort fler misstag än du. Även Thomas Edison sade att innan han uppfann glödlampan lärde han sig 200 dåliga sätt att göra en glödlampa. Det värsta du kan göra är att stanna hemma och isolera dig själv.


Effekterna av psykisk ohälsa på Finlands ekonomi

Erämaja Elias
Chefsekonom
p. +358407471854

Psykisk ohälsa har både direkta och indirekta effekter på ekonomin. Den ökar hälsovårdsutgifterna, orsakar sjukfrånvaro och leder i värsta fall till arbetsoförmåga. Kopplingen till arbetets produktivitet och sysselsättning är också tydlig.
Eftersom produktivitet och sysselsättning är så starkt kopplade till psykisk hälsa måste mentalhälsopolitiken betraktas som en del av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken.

Den psykiska hälsans betydelse betonas i ett samhälle som bygger på kompetens och innovationer och där förväntningarna på individerna är höga. God psykisk hälsa främjar orken i arbetet och arbetets produktivitet.

1/5 upplever psykiska störningar


Minst en av fem finländare upplever psykiska störningar varje år, och så många som en femtedel av finländarna insjuknar i depression under sin livstid.

1/5 gymnasieelever lider av ångest

I THL:s enkät för gymnasieelever som genomförs vartannat år har antalet personer som upplever ångest ökat kraftigt. För tio år sedan upplevde ungefär en av tio gymnasieelever måttlig till svår ångest, medan år 2023 hade mer än en femtedel av gymnasieeleverna motsvarande upplevelse.

1/3 unga kvinnor lider av ångest


Skillnaden mellan könen är betydande. Ångest upplevdes av 7,4 % av unga män, men nästan en tredjedel av unga kvinnor (30,7 %).

30 procentenheter lägre sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden bland personer som lider av depression är klart lägre än bland resten av befolkningen i hela Europa. I Finland är skillnaden i sysselsättningsgraderna cirka 30 procentenheter. Detta är en stor utmaning när man strävar efter en sysselsättningsgrad på 80 procent på hela befolkningens nivå. För att uppnå detta behöver personer med partiell arbetsförmåga också involveras i arbetslivet.

6–7 gånger högre risk för arbetslöshet


Enligt OECD:s utredning är risken för arbetslöshet hos personer som lider av en allvarlig psykisk störning 6–7 gånger högre än hos resten av befolkningen, och även hos personer som lider av en mild eller måttlig psykisk störning är risken 2–3 gånger högre.

1/2 invalidpensioner beror på psykiska störningar


I Finland beviljas mer än hälften av alla invalidpensioner på grund av psykiska störningar, vilket innebär att en betydande andel av personer i arbetsför ålder utesluts från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa.

5,3 % av bruttonationalprodukten spenderas på kostnader för psykiska störningar

Detta innebär att kostnaderna år 2022 var mer än 14 miljarder euro. Beloppet består av arbetsmarknads- och hälsovårdskostnader samt socialskydd.

1/2 färre psykiska problem skulle lösa hållbarhetsunderskottet


Kostnadernas omfattning illustreras av det faktum att Finlands hållbarhetsunderskott i praktiken skulle lösas genom att halvera mängden psykiska problem.


Ekonomistuderandenas välbefinnandeundersökning 2023: Nästan två av fem studerande mår psykiskt dåligt

Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p. +358443488431
Sipilä Riikka
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226

I Finlands Ekonomers välbefinnandeenkät bedömde ekonomistuderandena sin psykiska hälsa som sämre än ekonomer i arbetsför ålder.

Upp till 36 % av studerandena är missnöjda eller mycket missnöjda med sin psykiska hälsa. När det gäller ekonomer i arbetsför ålder är siffran 27 %.

Manliga studerande är nöjdare med sin psykiska hälsa än kvinnliga studerande. Nästan hälften av männen är nöjda eller mycket nöjda med sitt eget välbefinnande. Bara ungefär en tredjedel av kvinnorna är nöjda eller mycket nöjda.

Manliga studerande förhåller sig också mer förtroendefullt till övergången till arbetslivet än kvinnliga studerande. Män gav bättre betyg än kvinnor på alla teman relaterade till arbetslivet.

Att arbeta vid sidan av studierna utmanar i viss mån studerandenas psykiska hälsa, men skillnaderna mellan heltidsstuderande och studerande som arbetar vid sidan av studierna är inte stora.

De öppna svaren visade dock att studerandena upplever att kombinering av studier och arbete är en av de största orsakerna till stress.

”Denna kombination upplevs som så påfrestande att det inte blir någon tid kvar för sociala relationer eller upprätthållande av den fysiska konditionen, vilket syntes tydligt i de öppna svaren”, säger karriärcoach Sirja Kulmala-Portman från Finlands Ekonomer.

Å andra sidan finns det betydande skillnader i välbefinnandet mellan studerande med olika huvudämnen. I ytterligheterna finns huvudämnesstuderande i finansiering som gav de bästa betygen för sitt välbefinnande, och huvudämnesstuderande i marknadsföring som gav de sämsta betygen.

Huvudämnesstuderande i finansiering gav de bästa betygen på alla tre delområden av välbefinnande, det vill säga fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Ekonomistuderandena anser över hela linjen att det är viktigt att arbetsgivare satsar på arbetshälsa. För huvudämnesstuderande i ledning var detta särskilt viktigt.

Fakta om undersökningen:

 • Undersökningen genomfördes hösten 2023. Svaren samlades in 5.10–31.10.2023. 751 ekonomistuderande från hela Finland deltog i undersökningen.
 • Av respondenterna var 67 % kvinnor, 32 % män och 1 % ville inte definiera eller avslöja sitt kön.
 • Hälften av respondenterna var kandidatstuderande och hälften magisterstuderande.
 • Lite under hälften av respondenterna var heltidsstuderande och lite över hälften arbetade vid sidan av studierna antingen på deltid eller heltid.

Finlands Ekonomer donerade 1 euro till Mieli ry för varje person som deltog i undersökningen om ekonomers eller ekonomistuderandes välbefinnande. Det totala donationsbeloppet var 3 000 €. Tack till alla deltagare!


Den ekonomiska sinnesron är hotad: utexaminerade från högskolor kan ha ett lån på mer än 30 000 euro

Skribent: Sari Takala, chef för privatkunders lån vid Danske Bank

En ägarbostad är fortfarande en dröm för många finländska ungdomar. När en ung vuxen tar examen, övergår till arbetslivet och börjar förvärva sin första bostad kan studielånet medföra en tråkig överraskning.

Studielånet är en investering i ens egen kompetens och sysselsättning, och därför ett bra sätt att möjliggöra studierna. Den ständigt ökande mängden studielån påverkar dock också unga vuxnas möjligheter att fatta smarta ekonomiska beslut efter övergången till arbetslivet, till exempel att köpa sin första bostad eller bygga en ekonomisk buffert genom att investera.

Eftersom de aktuella intäkterna, utgifterna, tillgångarna och skulderna beaktas vid beviljandet av ett lån, kan studielånet minska storleken på det bostadslån som beviljas och begränsa bostadsköparens alternativ särskilt i huvudstadsregionen.

Under de senaste åren har studerandenas utkomst baserat sig alltmer på lån, och när man utexamineras från en högskola kan man redan ha ett lån på mer än 30 000 euro.
Vanligtvis vill man i den samhälleliga diskussionen begränsa hushållens skuldsättning och skapa lika möjligheter till ett bra liv. Därför är det motsägelsefullt hur enkelt det har gjorts att ta upp studielån och att man även har skapat incitament för det. Resultatet är följande:

 • Oron växer: För närvarande är studenterna själva klart mer oroliga än tidigare över att inte kunna hantera sina krediter och lån. Nästan en av fem studerande är oroliga för hur de kommer att klara av sina lån, framgår det av undersökningen Taloudellinen mielenrauha 2023 som genomförts på uppdrag av Danske Bank.
 • Osäkerheten ökar: Räntenivån som stigit snabbt och större studielånekapital har ökat upplevelsen av ekonomisk osäkerhet som många studerande anser varar längre än bara studietiden. Förverkligandet av drömmen om en ägarbostad skjuts upp allt mer. Sedan millennieskiftet har medelåldern för köpare av första bostad stigit från under 28 år till nästan 30 år.
 • Ojämlikheten ökar: Lånebetonade studier kan också ytterligare öka den ekonomiska ojämlikheten. Ungas möjligheter att ackumulera sin egen förmögenhet genom att förvärva en bostad försvagas om den ungas familj inte kan stödja hen ekonomiskt under studierna eller vid köp av bostad.

Vad behövs för att förstärka unga vuxnas ekonomiska sinnesro?

Politiska beslutsfattare måste inse att ytterligare betonande av studielånet kan få svåra långsiktiga effekter, som än så länge har utvärderats lite.

För att bygga en hållbar framtid är det viktigt att skapa incitament för att slutföra studierna i enlighet med de rekommenderade tidtabellerna och stärka de ungas sysselsättningsmöjligheter, så att studierna och den skuldsättning de orsakar inte blir så långvariga.

Man måste med mer omfattande medel stärka barns och ungas ekonomiska kompetens hemma, i skolan och i samhälleliga diskussioner, eftersom ekonomisk kompetens har en stor betydelse för hanteringen av den egna ekonomin.
Och var och en av oss måste ta den egna ekonomin i våra egna händer. Långsiktig planering av den egna ekonomin samt sparande och placering ska i mån av möjlighet påbörjas redan under studietiden. Allt detta är till hjälp när det blir aktuellt att köpa ett eget hem.


Trycket är på – de unga vill vara framtiden, men orkar de?

Skribent: Lotta Leinonen, ordförande, Finlands studentkårers förbund

Trycket och ansvaret på den yngre generationens axlar är stort. Vi står inför utmaningen att lösa stora samhälleliga problem. I framtiden är vår uppgift till exempel att lösa klimatkrisen och åtgärda de problem som orsakas av försörjningskvoten.

Studerandena är också för övrigt under stor press. Den målsatta tiden för utexamineringen skapar tryck för att få studierna att gå framåt, tidsfristerna pressar på och sociala medier och det prestationsfokuserade samhället vi lever i skapar tryck för att klara sig.

Naturligtvis låter listan ovan dramatisk. Om man vill hitta något positivt i den så sägs det att diamanter skapas under tryck. Studerande som har tagit emot en studieplats är motiverade och målmedvetna att gå framåt mot examen. Många får stöd från omgivningen och undervisningspersonalen hjälper oss framåt, även om de ofta kämpar med resursbrist.
Många delar oron för vår ork. Men gör man tillräckligt för att lösa problemet?
Politiker har särskilt i och med förra vårens riksdagsval varnat om att statens enorma skuldbörda håller på att falla i de ungas armar.

De beslut som fattats av Orpos regering håller nu på att flytta statens skuldbörda till den unga generationen. Indexet för studiestöd kommer att frysas och bostadsbidraget kommer att sänkas. För att kompensera för dessa kommer statsgarantin för studielånet sannolikt att höjas. Detta kommer att leda till att de ungas skuldbörda ökar. Skulden skjuts från staten till de unga.

Svag utkomst är en utmaning för den mentala hälsan. Elva procent av de studerande som klarar sig bra ekonomiskt har en dålig psykisk hälsa, men andelen är mer än dubbelt så stor, 27 procent, hos de som har svag eller osäker utkomst.

I studerandenas liv kan oron för huruvida pengarna räcker till vara ständigt närvarande. Studerandena kämpar år efter år
för att få ett sommarjobb, eftersom efterfrågan på sommarjobb är enorm.

Studierna måste framskrida i tillräcklig takt för att få studiestöd. Och om utexamineringen blir försenad tar stödmånaderna slut. Penningförmånerna är sällan tillräckliga för det grundläggande livet, så de flesta studerande tar ut studielån för att klara av vardagen. Studerande får vanligtvis inte utkomststöd, eftersom studielånet är den primära inkomstkällan.

Studerandenas skuldsättning har ökat betydligt. Studielånebeståndet har mer än fördubblats sedan 2017. I genomsnitt har utexaminerade magistrar för närvarande ett lån på mer än 20 000 euro.

De planerade försvagningarna av studerandenas försörjning kommer mycket sannolikt att leda till en snabb ökning av de nyutexaminerades studielån. Det förväntas att lånebeloppen under de närmaste åren kommer att öka till 30 000 euro.

Skulder av den här storleken skapar inte framtidstro hos den unga generationen. Efter examen skulle det vara underbart att köpa en egen bostad eller drömma om att starta en familj, men en stor lånebörda skjuter upp drömmarna. Stora studielån minskar möjligheterna att få ett bostadslån. Dessutom påverkar upphävandet av befrielsen från överlåtelseskatt för första bostad direkt unga vuxna. Studielånet och avskaffandet av befrielsen från överlåtelseskatt kan tillsammans skjuta upp köpet av en bostad med flera år.

Framtidstron testas alltså även efter examen, men utmaningar med den psykiska hälsan drabbar unga särskilt under studietiden. Psykiska störningar är vanligare bland högskolestuderande än resten av den vuxna befolkningen.

Mentalhälsokrisen har återspeglats i en betydande ökning av efterfrågan på psykiatriska tjänster vid SHVS, och det finns ingen återvändo i sikte.

Studerandena är nu i desperat behov av stöd för psykiska problem samt en nivåförhöjning av studiestödet.

Det är bra att Orpos regeringsprogram identifierar utmaningarna med psykisk hälsa och deras betydelse för individer och samhället, men det saknas konkreta åtgärder för att hantera dem.

Unga är redo att lösa framtidens utmaningar. Men vi behöver en rättvisare utgångspunkt för det. Vi behöver en tillräcklig utkomst som möjliggör studierna samt stöd från mentalvårdstjänster när vi behöver det. Då kan vi hantera pressen. Då kan de unga vara den framtid som samhället behöver.

Är du intresserad av att vara med och bidra till att minska arbets- och studierelaterad ohälsa?

Hjälp oss i kampen för arbetshälsa och svara på vår korta enkät om bättre ork i arbetet.


Arbetshälsan var en klar vinnare när vi i en medlemsundersökning frågade vilka fenomen i arbetslivet som Finlands Ekonomer borde ägna särskild uppmärksamhet åt. Hjälp oss att påverka och betjäna mer effektivt och gör samtidigt något gott: för ditt svar doneras 1 euro till MIELI rf.

71 % av de medlemmar som är ekonomer och 77 % av de medlemmar som är handelsstudenter ville att vi i vår verksamhet skulle ägna särskild uppmärksamhet åt välbefinnande och bättre ork i arbetet.

Det finns många hot mot ork i arbetet och arbetshälsa. Svara på vår enkät om bättre ork i arbetet så att vi kan stärka vår inverkan på välbefinnande och erbjuda dig tjänster och förmåner som verkligen främjar ditt fysiska och psykiska välbefinnande på arbetsplatsen.

Varför är det viktigt att du svarar?

 • Genom att svara kan du påverka vilka välbefinnanderelaterade tjänster och förmåner ditt medlemskap kommer att omfatta i framtiden.
 • Genom att svara hjälper du oss att fokusera det påverkansarbete gällande välbefinnande och bättre ork i arbetet som vi riktar mot beslutsfattare och medier.
 • Ditt svar är också viktigt, eftersom du samtidigt gör något gott: För varje svar donerar vi 1 euro till MIELI rf. MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s grundläggande uppgift är att främja psykisk hälsa och förebygga problem med psykisk ohälsa. MIELI rf försvarar allas rätt till god psykisk hälsa.


Svara senast 22.5.2023.

Koppla av hjärnan och koppla på benen

Ett annorlunda år har det definitivt varit, oberoende vem man frågar. Ingen förväntade sig ett år av mycket innesittande och, till en viss mån, ensamhet.


Kampanjakuva

Ett annorlunda år har det definitivt varit, oberoende vem man frågar. Ingen förväntade sig ett år av mycket innesittande och, till en viss mån, ensamhet. Den mentala hälsan har satts på prov för många då karantänbeslut och restriktioner har tagits i bruk. Detta har till en stor del synts i studerandes vardag då studierna mer eller mindre gått på distans och evenemangen likaså. Hösten har framskridit med stormsteg och dagarna blir allt kortare.

Frågan om hur man kan upprätthålla orken och motivationen har därför tagits upp under flera tillfällen. Hur kan man tillfredsställa ens sociala behov under dessa tider och hur kan man leva en något aktiv vardag? För många har även den fysiska aspekten fallit bort, det att man går till skolan, till matbutiken, den vardagliga aktiviteten helt enkelt. Ryggen börjar värka och ens ställning lider då man sitter framför samma datorskärm flera timmar i sträck, dag ut och dag in.

Som bevisats så hänger den mentala och fysiska hälsan starkt ihop vilket gör det oerhört viktigt att regelbundet röra på sig och hålla sig aktiv. Fördelarna med en aktiv vardag är närapå för många att räkna i huvudet.

Hur som helst så ser jag att man kan dela in fördelarna i två kategorier; de rent av fysiska fördelarna som en bättre kondition eller starkare muskler och den psykiska delen att få koppla tankarna bort från arbete, skoluppgifter eller andra saker som pågår.

Att koppla bort tankarna har för många varit svårt, speciellt under de tider då det finska folket har uppmanats att stanna hemma och undvika onödig personkontakter. Då man är isolerad hemma och ska spendera både sin arbets- eller studietid samt fritid i samma lägenhet är ensamheten inte en ovanlig känsla. Jag skulle våga påstå att det mentala välmåendet också lättare påverkas då man blir ensam med sina tankar. Även om vi har tillgång till smarttelefoner och onlineplattformer, för både arbete och social samvaro, är tröskeln mycket högre att ta kontakt till andra då man faktiskt måste ringa upp och inte bara kan råkas i skolan eller på arbetsplatsen.

Om det är någon tanke jag vill avsluta inlägget med så är det denna; kom ihåg att slappna av och också ta hand om den fysiska delen. Vore det sig att man lägger en halv timme till att höra på lugnande musik och utöva yoga eller tar en joggingtur utomhus, planera in en kort stund på dagen då du gör något som främjar din fysiska hälsa. Den mentala hälsan, orken och motivationen gynnas av en aktivare vardag. Fördelarna kommer kanske inte direkt efter man varit på promenaden eller utövat yogan, utan sakta men säkert börjar man se skillnaden.

Författare:

Fanny Hindsberg
Felix Anderson

De 6 viktigaste temana för vårt påverkansarbete i höst

Som samfund kan vi medverka till att arbetslivet överensstämmer med ekonomsamfundets värderingar och att Finlands konkurrenskraft förbättras. Sådant arbete gör vi hösten 2020 för att påverka viktiga frågor.


1. Ett jämlikt och mångfasetterat arbetsliv ligger i allas intresse

Ett jämlikt och inkluderande arbetsliv gör företagen effektivare och ökar välbefinnandet. Arbetslivet är emellertid ännu inte jämlikt. 

Under hösten producerar vi nya forskningsdata om de sysselsättningsutmaningar som personer över 50 år ställs inför. Vi utarbetar också åtgärdsförslag utifrån dessa data. 

Vi lyfter fram diskriminering, ojämlikhet och osakligt beteende i arbetslivet genom att delta i kampanjen Engångsföreteelser

Vi deltar också i kampanjerna Vastuullinen työnantaja (En ansvarsfull arbetsgivare) och Menestyvä monikulttuurinen yritys (Ett framgångsrikt mångkulturellt företag)

Fortfarande behövs även åtgärder och en attitydförändring för att fördelningen av familjeledighet och ansvaret för familjen ska bli jämlikare mellan föräldrarna. 

2. Företagande leder till ny tillväxt

För många ekonomer är företagande ett realistiskt alternativ i något skede av karriären. Även de medlemmar som inte själva är företagare ställer sig vanligen positiva till företagande. Det är naturligt att Finlands Ekonomer främjar företagarverksamhet och företagens verksamhetsförutsättningar. 

Tillväxtföretagarnas verksamhetsförutsättningar måste förbättras eftersom detta skapar arbete och välfärd för oss alla. Vi har diskuterat utmaningarna i anslutning till tillväxtföretagande och sökt lösningar på dessa i våra nya mål för tillväxtföretagande.

I samarbete med andra Akavaförbund ordnar vi även i höst evenemanget Ilo irti yrittäjyydestä och företagartävlingen Unikorni för studerande tillsammans med Teknikens Akademikerförbund TEK. 

3. Kan vi äntligen bli kvitt onödiga konkurrensförbud? 

Vårt mål att begränsa mängden onödiga konkurrensförbudsavtal har kommit in i slutskedet. 60 procent av våra medlemmar har ett konkurrensförbud i sina nya arbetsavtal. Enligt lagen måste det finnas synnerligen vägande skäl för detta, men konkurrensförbud förekommer ofta i helt vanliga expertuppgifter.  

Ett onödigt konkurrensförbud utgör ett stort hinder för ekonomernas rörlighet på arbetsmarknaden, eftersom förbudet vanligen omfattar avtalsvite vid brott mot avtalet. Under den tid konkurrensförbudet gäller får arbetstagaren ingen som helst ersättning i pengar. 

I samarbete med Akava har vi aktivt gjort beslutsfattarna medvetna om detta redan i flera års tid. Förhoppningsvis beslutar riksdagen i höst om åtgärder som kan vidtas för att förebygga onödiga konkurrensförbud. 

4. Dags för följande steg beträffande lokala avtal

Lokala avtal är ett bra sätt att tillgodose arbetsplatsernas individuella behov. Därför borde detta sätt utvecklas.  

Vi har en egen modell som skulle kunna främja lokala avtal i kollektivavtalsbranscher men även i företag som inte har organiserat sig. En förutsättning är att personalrepresentantens färdigheter att förhandla och sluta avtal förbättras. 

5. Livslångt lärande är viktigt för ekonomerna

Vi främjar utvecklingen av tjänstesystemet för livslångt lärande och gör grundläggande påverkansarbete för att förverkliga högskoleutbildningens plattformsmodell. 

På hösten låter vi utföra en undersökning om hurdana kompetensbehov ekonomerna har i framtiden

6. Vi motverkar klimatförändringen

Vi vill arbeta för att Finland blir världens klimatsmartaste land och det finländska arbetslivet hållbart även i fråga om klimatförändringen.  

Vi tillämpar ett klimatprogram som har utarbetats som internt rättesnöre för vårt kontor och strävar efter att vara en kolneutral organisation senast 2025.  

Finlands Ekonomers påverkansarbete  

 • Påverkansarbete som gäller arbetslivet och utbildningen är en av grundpelarna för ekonomsamfundets existens.  
 • Spetsarna i påverkansarbetet utgörs av medlemmarnas värderingar och behov. I dessa har medlemmarnas mångsidiga karriärer såväl i lönearbete, självanställning, företagarverksamhet som i expert- och chefsarbete beaktats.  
 • Finlands Ekonomers experter påverkar på många fronter och vid viktiga förhandlingsbord. Vi producerar forskningsdata och håller kontakt med beslutsfattare, medier och andra expertorganisationer. Vi deltar i projekt och evenemang.  
 • Påverkansarbetet leder till resultat när det görs enträget, långsiktigt och skickligt.  

Coronaviruset: permittering och andra vanliga frågor

Här hittar du svar på många frågor som gäller coronaviruset. Information som gäller studerande finns längst ner. Instruktionerna uppdateras efter hand, när nya frågor eller information uppkommer.


Koronavirus UKK

Jag behöver personlig rådgivning. Vem kan jag kontakta?

 • Frågor som gäller arbetslöshetsskydd i uppsägnings- eller permitteringssituationer: Ta kontakt KOKO-kassan.
 • Om du är företagare ska du läsa SYT-kassans instruktioner. Du kan ringa SYT-kassans telefonrådgivning (09 622 4830) från måndag till torsdag kl. 9–11.
 • Karriärtjänster: Ekonomernas karriärtjänster stöder dig när du har frågor som gäller arbetet och framtiden. Du kan boka en telefontid i vår kalender, så ringer karriärcoachen upp dig. Förtroliga samtal med karriärcoachen hjälper dig att hitta lösningar även för riktningen på din karriär, arbetssökningen och välbefinnandet i arbetet.
 • Juridiska tjänster: Om du har frågor som rör den juridiska sidan av ditt arbets- eller tjänsteförhållande kan du kontakta Finlands Ekonomers rådgivning i anställningsfrågor. Våra jurister betjänar dig per telefon (020 693 205) vardagar kl. 9–12. Du behöver inte boka tid.
 • I frågor som rör permittering kan du också kontakta våra sakkunniga i arbetsmarknadssektorn.

Coronavirus orsakade tillfälliga ändringar i lagar och kollektivavtal, varav många har gått ut. Den nuvarande lagstiftningen beskrivs i svaren nedan. Du hittar information om kollektivavtal på YTNs webbplats. Information om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och deras tidsfrister finns till exempel här.

Permittering 

När kan arbetsgivaren permittera en arbetstagare?

Arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare om arbetsgivaren har en ekonomisk eller produktionsmässig orsak att säga upp arbetsavtalet. Arbetsgivaren kan också permittera en arbetstagare om arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete tillfälligt har minskat. Som tillfälligt räknas att arbetet eller förutsättningarna att erbjuda arbete har minskat i 90 dagar. En annan förutsättning är att arbetsgivaren rimligen inte kan ordna annat lämpligt arbete för arbetstagaren eller utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov.

Arbetsgivaren får permittera en visstidsanställd arbetstagare som är anställd endast om arbetstagaren arbetar som vikarie för en fast anställd och arbetsgivaren har rätt att permittera den fast anställde om denne skulle arbeta.

Om arbetsgivaren har minst 20 anställda måste samarbetsförhandlingar föras före permitteringen. Mindre arbetsgivare ska lägga fram en förhandsutredning till arbetstagaren. 

Kan jag göra annat arbete under permitteringen?

Permitteringen hindrar dig inte från att ta emot annat arbete under permitteringen. Det andra arbetet får dock inte vara verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivare, eftersom förbudet som gäller konkurrerande verksamhet i anslutning till anställningen gäller även under permitteringen. 

Arbetstagaren ska också beakta att den tidigare anställningen har företräde. Om permitteringen är tidsbestämd kan arbetstagaren inte ingå ett annat arbetsavtal som är längre än permitteringen. Om arbetstagaren är permitterad tills vidare och arbetssituationen förändras måste denna arbetstagare underrättas om att arbetet inleds minst 7 dagar på förhand om något annat inte har överenskommits. Om en tills vidare permitterad arbetstagare har tagit emot annat arbete under permitteringen, har arbetstagaren en särskild rätt att säga upp sig från den andra anställningen (även om den är tidsbestämd) med en uppsägningstid på 5 dagar.  

Vad ska jag göra om jag blir permitterad?

Läs KOKO-kassans anvisningar om hur du ska gå till väga om du permitteras till följd av coronasituationen.

Sjukdom och karantän

Vad ska jag göra om jag misstänker att jag är smittad? 
Kontakta hälsovårdscentralen eller företagshälsovården. Gå inte till mottagningen utan att först rådfråga personalen. 

Hur länge betalas lön för sjukdomstid? 

Om arbetstagaren är arbetsoförmögen på grund av sjukdom betalas i enlighet med arbetsavtalslagen lön för sjukdomstid för nio vardagar (måndag–lördag) utöver dagen för insjuknandet. Lön betalas för de dagar inom denna tidsperiod som annars skulle ha varit arbetsdagar. I kollektivavtalen har vanligen längre perioder med lön för sjukdomstid avtalats. Arbetsgivaren kan också ha förbundit sig till längre lönebetalningsskyldighet, t.ex. i arbetsavtalet eller på annat sätt.

Vad händer om jag sätts i karantän och inte kan arbeta på distans? 

Om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet sätter dig i karantän eller isolering ska FPA fatta beslut om dagpenning vid smittsam sjukdom och betala denna ersättning. Beloppet ersätter inkomstförlusten till fullt belopp. Även vårdnadshavaren till ett barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har förordnats att hållas i isolering på grund av coronaviruset. 

Vad händer om ett barn insjuknar i coronaviruset? 

Arbetstagaren har enligt lagen rätt till tillfällig vårdledighet och frånvaro från arbetet om hans eller hennes barn under tio år insjuknar. Den tillfälliga vårdledigheten är högst fyra arbetsdagar och utgör oavlönad frånvaro. Flera kollektivavtal innehåller bestämmelser om avlönad tillfällig vårdledighet. 

Om barnets sjukdom är ihållig kan arbetstagaren också ha rätt att vara borta från arbetet av tvingande familjeskäl enligt arbetsavtalslagen under förutsättning att arbetstagarens omedelbara närvaro är nödvändig bland annat på grund av en oförutsägbar och tvingande orsak i samband med barnets sjukdom. 


Semester

Hur intjänas semester under permittering?

Permittering på heltid:

Arbetstagaren intjänar semester de dagar han eller hon är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av permittering, dock i högst 30 arbetsdagar.

Om arbetsgivaren i en normal situation i enlighet med avtalet arbetar mindre än 14 dagar per kalendermånad, räknas en period på högst 42 kalenderdagar som den period då semester intjänas under permitteringen.

Permittering på deltid (t.ex. kortare arbetsvecka):

Semester intjänas de dagar arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete, dock högst sex månader åt gången. Om permitteringen på deltid pågår utan avbrott efter kvalifikationsårets slut (31.3) börjar man räkna följande sexmånadersperiod från kvalifikationsårets slut.

Hur går det med semestern under permitteringen?

Permitteringen inverkar inte på möjligheten att ta ut semester, utan beträffande semester följs semesterlagen och eventuella bestämmelser i kollektivavtalet på normalt sätt. Arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för semestern. Semestern måste infalla under semesterperioden, dvs. 2.5–30.9. Vintersemestern måste infalla mellan 1.10 och 30.4. För semestern betalas semesterlön.

Lagen tillåter också att semestern flyttas och sparas. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att flytta semestern till en period som börjar vid ingången av det kalenderår dit semesterperioden hör och som upphör följande år före semesterperiodens början. Det är dessutom tillåtet att komma överens om att den del av semestern som överstiger 12 vardagar tas ut senast ett år efter semesterperiodens slut.

Arbetsgivaren och arbetstagaren får komma överens om att den del av semestern som överstiger 18 dagar tas ut under följande semesterperiod eller därefter som sparad ledighet. Arbetstagaren har rätt spara den del av sin semester som överstiger 24 dagar om detta inte orsakar produktions- och serviceverksamheten på arbetsplatsen allvarliga olägenheter.

Hur går det med semester som redan bestämts vid permittering?

Om arbetsgivaren redan har meddelat tidpunkten för semestern är meddelandet bindande för arbetsgivaren. En arbetsgivare som ändrar en redan meddelad tidpunkt för semestern är skyldig att ersätta skadan som detta orsakat arbetstagaren. Arbetstagaren är ändå skyldig att följa arbetsgivarens bestämmelser om flyttad semester om semestern ännu inte har börjat.

Enligt tjänstekollektivavtalen i den offentliga sektorn kan arbetsgivaren flytta eller avbryta en semester som tjänstemannen redan har påbörjat om detta är nödvändigt bland annat för att sköta nödvändiga uppgifter som gäller hälsa eller säkerhet.

Kan jag gå miste om min semester om jag insjuknar? 

Om du insjuknar innan semestern börjar flyttas semestern fram på din begäran. Semestern flyttas inte fram automatiskt utan arbetstagaren måste omedelbart efter att han eller hon har insjuknat begära att semestern flyttas fram samt påvisa sin arbetsoförmåga. 

Om du insjuknar under semestern har du på begäran rätt att flytta semesterdagarna beträffande den del som överstiger sex självriskdagar. De sex självriskdagarna får dock inte minska arbetstagarens rätt till en semester på minst fyra veckor. 

Kan min semester dras in på grund av coronaviruset? 

Arbetsgivaren kan flytta semestern (4 veckor) till semesterperioden, dvs. perioden 2.5–30.9. Arbetsgivaren kan också bestämma att vintersemestern ska tas ut under vintersemesterperioden som börjar 1.10. 
Tidpunkten för semestern ska i regel meddelas senast en månad innan semestern inleds. Om detta inte är möjligt ska meddelandet göras minst två veckor innan semestern inleds. 

Meddelandet om tidpunkten för semestern binder arbetsgivaren. Arbetsgivaren har inte rätt att ensidigt dra in eller ändra tidpunkten för en semester som redan meddelats. Parterna kan självfallet komma överens om att ändra tidpunkten. 

Om arbetsgivaren ändå ändrar eller drar in en semester som redan meddelats begår han eller hon ett brott mot semesterlagen och är skyldig att ersätta skadan som arbetstagaren har vållats. Arbetstagaren är dock skyldig att följa arbetsgivarens bestämmelser om flyttad eller indragen semester om semestern ännu inte har börjat. 


Resor och distansarbete

Får arbetsgivaren bestämma att jag ska distansarbeta? 

Distansarbete grundar sig på avtal. Arbetsgivaren kan inte bestämma att en arbetstagare ska distansarbeta om möjligheten till distansarbete inte nämns i arbetsavtalet eller har avtalats på annat sätt. 

Regeringen har linjerat att den offentliga sektorns arbetsgivare beordrar de arbetstagare i distansarbete inom den offentliga sektorn, som har sådana arbetsuppgifter som går att utföras på distans. 

Vad bör jag beakta när jag distansarbetar? 

För att bromsa upp virusets framfart rekommenderade regeringen att alla som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans bör distansarbeta. Distansarbete ska alltid överenskommas med arbetsgivaren. Det viktigaste är att se till att du har de anordningar du behöver för distansarbete och att arbetsmiljön är säker. Arbetarskyddscentralen har utarbetat en bra minneslista beträffande detta. Hela listan hittar du här. 


Andra frågor

Klarar KOKO-kassan av att behandla alla ansökningar?

Kassan för högt utbildade KOKO har på många sätt förberett sig på en klart större mängd ansökningar. För närvarande kan ansökningarna behandlas på ett tillfredsställande sätt, men coronasituationen kommer att återspeglas i en mycket kraftig ökning av antalet ansökningar inom ett par veckor. KOKO-kassan gör allt för att handläggningstiderna inte ska bli alltför långa.

Hur påverkar coronaviruset skötseln av bankärenden (Danske Banks kunder)?

På Danske Banks webbplats hittar du ett informationspaket som ger svar på frågor samt information om det stöd som banken ger och möjligheterna till flexibilitet i den specialsituation som coronaviruset orsakar. 

Du kommer väl också ihåg att du som medlem i Finlands Ekonomer alltid kan använda amorteringsfria perioder som beviljats för bostadslån på det sätt som du själv vill, precis när din ekonomi behöver flexibilitet. Du kan ansöka om amorteringsfria perioder på 4–12 månader utan expeditionsavgift. Mer information finns på webbplatsen som uppdateras aktivt.

Kan arbetsgivaren anvisa nya arbetsuppgifter om till exempel en del av personalen insjuknar? 

Inom ramen för arbetsledningsrätten kan arbetsgivaren bestämma att arbetstagaren måste utföra uppgifter som avviker från de normala. Innehållet i de avvikande uppgifterna varierar emellertid från fall till fall och beror bland annat på innehållet i arbetsavtalet, hur etablerade uppgifterna är, hur mycket uppgifterna avviker från de normala och hur stor ändringen är i förhållande till arbetsmängden. 

Ändringens varaktighet inverkar också. I en virussituation kan ändringstiden förmodas vara relativt kort, vilket kan utvidga arbetsledningsrätten. 
Det är ändå viktigt att se till att arbetsmängden inte är orimlig och att uppgifternas svårighetsgrad överensstämmer med kompetensen och arbetsavtalet. I vissa fall kan det vara befogat att diskutera om tilläggsuppgifterna eller ansvaret kan beaktas i lönen. Alla arbetstagare ska även i en sådan situation bemötas jämlikt. 
 

Till ekonomistuderandena 

Du får aktuell information om situationen från din egen läroanstalt. Det är viktigt att följa instruktionerna för att förhindra att sjukdomen sprids. 

Du hittar fler frågor och svar som gäller studierna på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Det är också klokt att läsa SHVS instruktioner för hur man kan förebygga coronaviruset och vad man ska göra om man blir smittad.