Finlands Ekonomer har en omfattande organisation som består av olika organ. Det högsta beslutande organet är Finlands Ekonomers förbundsmöte. Förbundets röstberättigade medlemmar är ekonomföreningarna och studerandeföreningarna. Förbundsmötet väljer Finlands Ekonomers styrelse för tre år åt gången. Många olika kommittéer, arbetsgrupper och nätverk lyder under styrelsen.

Suomen Ekonomien toimikuntaorganisaaatio

Finlands Ekonomers förbundsmöte

Finlands Ekonomers förbundsmöte är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets röstberättigade medlemmar är ekonomföreningarna och studerandeföreningarna.

Filands Ekonomers styrelse

Finlands Ekonomers styrelse ansvarar för planeringen och uppföljningen av förbundets verksamhet, förbundets ekonomi och investeringstillgångar och viktiga beslut.
Styrelsemedlemmarna väljs för en treårig mandatperiod på ett valmöte vart tredje år.

Styrelsens sammansättning

Förbundets styrelse består av en ordförande som kallas förbundsordförande, två vice ordförande som kallas förbundets I och II vice ordförande och minst sex och högst nio övriga styrelsemedlemmar, av vilka minst en representerar studerandena. Till styrelsen väljs inom gränserna för det ovannämnda medlemsantalet förbundets III vice ordförande som är studerandenas representant i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i en medlemsförening.

Finlands Ekonomers styrelse 2018–2020:

Ordförande: Timo Saranpää, Helsingin Ekonomit, sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsen
I vice ordförande: Christel Tjeder, Ekonomföreningen Niord
II vice ordförande: Anette Vaini-Antila, Pirkanmaan Ekonomit
III vice ordförande: Riku Hietarinta, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY), opiskelijaedustaja

Medlemmar:
Liisa-Johanna Pesonen, Helsingin Ekonomit, työelämätmk:n puh.joht.
Eero Vehka-aho (Boomi), koulutuspoliittisen tmk:n puh.joht.
Nina Ingves (Ekonomföreningen Niord), yrittäjätyöryhmän puh.joht.
Kaisa Kokkonen (Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit)
Kari Leppilahti (Vaasan Ekonomit)
Jussi Nieminen (Turun Seudun Ekonomit)
Heli Törrönen (Helsingin Ekonomit)
Esa Vilhonen (Helsingin Ekonomit)

Finlands Ekonomers förbundsråd

Förbundets rådgivande organ är förbundsrådet som består av ordförande, vice ordförande och minst sex (6) andra förtjänta medlemmar som är aktiva i förbundets och medlemsföreningarnas verksamhet som har expertis inom olika branscher.

Förbundsrådets ordförande, vice ordförande och minst tre (3) andra medlemmar väljs av förbundets höstmöte. Självskrivna medlemmar i förbundsrådet är förbundets ordförande och samtliga vice ordförande.

Förbundsrådet väljs för ett år åt gången.

Förbundsrådets uppgift är att:
1. hjälpa förbundet och dess organ att förverkliga förbundets syften
2. behandla principfrågor som gäller förbundets verksamhet och avge utlåtanden om dessa.

Förbundsrådets sammansättning 2020:

Harri Tilli, ordförande
Sirpa Widomski, vice ordförande
Jukka Ant-Wuorinen
Maria Bäck
Anders Dahlbäck
Jerker Hedman
Markku von Hertzen
Jarmo Hietanen
Vuorineuvos Jukka Härmälä
Ekonomi Markku Koski
Kasperi Launis
Leea Lehtinen
Mikko Leppänen
Kathe Ramm-Schmidt
Jarmo Raulo
Veli-Matti Töyrylä
Anja Uljas
Esa Vilhonen    

Stadgeenliga: Förbundets ordförande och samtliga vice ordförande                 

Finlands Ekonomers kommittéer och arbetsgrupper

Utbildningspolitiska kommittén

Finlands Ekonomers utbildningspolitiska kommitté bereder arbetet för att påverka utbildningspolitiken och är en expert inom utbildningspolitiken.

Medlemmar i Finlands Ekonomers utbildningspolitiska kommitté 2018–2020:

Ordförande: Eero Kiiski, hallitus (Boomi)
Fanni Hollström (Pörssi)
Nina Kivinen (Ekonomföreningen Merkur)
Tuulia Kuusinen (Turun KY)
Olli Manninen (Pirkanmaan Ekonomit)
Jari Niemelä (Pohjois-Savon Ekonomit)
Eva Maria Raudasoja (Oulun Ekonomit)
Johannes Sippola (Boomi/Enklaavi)
Laura Sivula (Helsingin Ekonomit)
Olli Tehikari (Turun Seudun Ekonomit)

Utnämningskommittén

Utnämningskommittén sköter ansökningen till Finlands Ekonomers styrelse och lämnar ett förslag till förbundsmötet om Finlands Ekonomers styrelse för följande period.

Utnämningskommitténs medlemmar 2020:

Ordförande: Päivi Vuorimaa (Helsingin Ekonomit
Vice ordförande: Hanna-Maija Kiviranta (Keski-Suomen Ekonomit)
Ingalill Aspholm (Ekonomföreningen Niord)
Juuso Enala (Turun Seudun Ekonomit)
Juuso Heinilä (Oulun Ekonomit)
Nelly Kivinen (Boomi)
Arto Käyhkö (Helsingin Ekonomit)

Arbetslivskommittén

I Finlands Ekonomers arbetslivskommitté ska sakkunskap från samhällspolitiken och från privata och offentliga sektorns avtalsverksamhet vara representerad.

Arbetslivskommitténs medlemmar 2018–2020:

Ordförande: Liisa-Johanna Pesonen, hallitus (Helsingin Ekonomit), yksityinen sektori (tietotekniikan palveluala)
Annukka Erkheikki (Helsingin Ekonomit), yksityinen sektori (teknologiateollisuus)
Riitta Hairisto (Turun Seudun Ekonomit), yksityinen sektori (teknologiateollisuus)
Jussi Heikkonen (Pirkanmaan Ekonomit), yksityinen sektori (tietotekniikan palveluala)
Virve Kivi (Helsingin Ekonomit), yksityinen/järjestösektori (kauppa)
Ulla Knifsund (Ekonomföreningen Merkur), yliopisto sektori
Jussi Kulmala (Helsingin Ekonomit), yksityinen sektori (rahoitusala)
Meri Lindström (Merkantila Klubben), opiskelija
Vesa Putula (Helsingin Ekonomit), valtio/puolustusvoimat
Eyüp Yilmaz (Pörssi), opiskelija


Statens förhandlingsgrupp

Statens förhandlingsgrupp, som lyder under arbetslivskommittén, har bland annat som uppgift att sköta och planera förbundets intressebevakning i statliga sektorn, följa den statliga arbetsgivarens ställningstaganden och förslag, ta ställning till föreslagna reformprojekt och komma med förslag på hur statens arbetsgivarroll kunde utvecklas.

Företagardelegationen

Finlands Ekonomers företagardelegation gör förbundet medvetet om företagarmedlemmens åsikter, bereder förbundets företagarärenden och främjar ekonomföretagande, företagarnas nätverksbyggande och en företagarvänlig atmosfär.

Delegationen skapar företagarnätverk, deltar i diskussioner samt påverkar på ett positivt sätt inställningen till företagande. Syftet med verksamheten är att i större utsträckning få ekonomföretagarna att organisera sig och öka deras livskvalitet som företagare.

Företagardelegationens medlemmar 2018–2020:

Ordförande: Nina Ingves, hallitus (Ekonomföreningen Niord)
Juuso Enala (Turun Seudun Ekonomit)
Mikko Järveläinen (Finanssi, vastavalmistunut)
Samuel Latvanen (Pörssi)
Mikko Lehto (Helsingin Ekonomit)
Arto Pelander (Helsingin Ekonomit)
Markus Rytkölä (Pörssi)
Ville Sonkamuotka (Pirkanmaan Ekonomit)
Taina Wikberg (Ekonomföreningen Niord)

Placeringsverksamhetens ledningsgrupp

Placeringsverksamhetens ledningsgrupp lyder under styrelsen och är ett organ som består av experter inom placeringsverksamhet. Ledningsgruppen förvaltar förbundets placeringstillgångar enligt de befogenheter som styrelsen gett och de principer för placeringsverksamheten som förbundsmötet beslutat om.

Medlemmar i placeringsverksamhetens ledningsgrupp 2018–2020:    

Ordförande: Veli-Matti Töyrylä
Juhana Brotherus
Antti Huotari
Elmar Paananen
Ira van der Pals
Matti Suominen
Anniina Isomäki (asiantuntijajäsen)
Kaisa Kokkonen (hallitusedustaja)
Timo Saranpää (hallitusedustaja)       

Finlands Ekonomers nätverk

Nätverket av ekonomordförande

Till Finlands Ekonomers nätverk av ekonomordförande hör styrelseordförandena i Finlands Ekonomers ekonommedlemsföreningar. Förbundsstyrelsen bekräftar nätverkets sammansättning vid ingången av varje kalenderår.

Nätverket väljer bland sig en ordförande och två vice ordförande. Ordförandena är kontaktpersoner mellan Finlands Ekonomers styrelse och nätverket av ekonomordförande.

Nätverkets uppgift är att vara en bro mellan ekonomföreningarna och att ställa de förtroendevaldas kunnande och medlemmarnas synvinkel som grund för styrelsens beslutsfattande.


Nätverket av studeranderordförande

Till Finlands Ekonomers nätverk av studerandeordförande hör styrelseordförandena i Finlands Ekonomers studerandemedlemsföreningar.

Nätverkets uppgift är att vara en bro mellan studerandeföreningarna och att ställa de förtroendevaldas kunnande och medlemmarnas synvinkel som grund för styrelsens beslutsfattande. Andra uppgifter är att i enlighet med Finlands Ekonomers strategi, riktlinjer, strategiska årsplan, budget och styrelsens anvisningar:

Beskrivning av Finlands Ekonomers utvidgade arbetsfält: AKAVA, YTN och JUKO

Finlands Ekonomer är Akavas fjärde största medlemsorganisation. Finlands Ekonomer representeras i Akavas olika organ i proportion till sitt medlemsantal.

Finlands Ekonomer är med i Akavas förhandlingsorganisationer De Högre Tjänstemännen YTN rf och Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn JUKO rf. YTN och JUKO sköter kollektivavtalsverksamheten för medlemmar som arbetar i privata och offentliga sektorn.

Suomen Ekonomien toimintakentän kuvaus

Finlands Ekonomers samarbetsorganisationer i Norden

Finlands Ekonomers medlemmar kan vara gästmedlemmar i en ekonomorganisation i ett annat nordiskt land.

Sverige: Civilekonomerna

Norge: Econa

Island: FVH