De nyutexaminerade ekonomie magistrarna upplever sig ha nått kompetensmålen i sin utbildning på ett tillfredsställande sätt – de önskar att företagarfärdigheterna integreras och digitaliseringen utnyttjas i högre grad

Ekonomie magistrarna som utexaminerades 2018 är i genomsnitt nöjda med sin utbildning. Nöjdast var de med studieatmosfären, ekonomie magisterexamen och hur kompetensmålen för det egna huvudämnet nåddes. De tillfrågade upplevde att utbildningen bäst hade utvecklat förmågan att inhämta ny kunskap och att arbeta i grupp. 90 procent av de tillfrågade var helt eller mestadels av samma åsikt att de hade mått bra under studietiden vid universitetet och 88 procent var nöjda med sina studier.

De nyutexaminerade önskar mer integration av företagarfärdigheterna, digitalisering och kontakter till näringslivet

Liknande brister som gällde studierna och undervisningen lyftes fram vid alla universitet. En femtedel av de tillfrågade var missnöjda med undervisningsmetoderna som använts och 28 procent ansåg att lärarnas feedback inte hade varit till nytta i studierna. De önskade också att företagarfärdigheter skulle integreras bättre i kurserna och att digitaliseringen skulle utnyttjas bättre i undervisningen. De tillfrågade önskade till exempel mer flerforms- och distansundervisning samt att mängden pappersutskrifter blir mindre.   I likhet med tidigare år önskade även de som utexaminerades 2018 att utbildningsenheten i större omfattning skulle ha kontakter till näringslivet. De tillfrågade önskade till exempel att experter från näringslivet skulle utnyttjas i högre grad på föreläsningarna så att det skulle vara lättare att hitta direkta samband mellan inlärda teorier och praktiken. År 2018 meddelade endast 23 procent att de hade gjort avhandlingen på uppdrag. Antalet har sjunkit med tio procentenheter jämfört med 2011. Utifrån de öppna svaren hade de tillfrågade inte känt till att avhandlingen kan göras på uppdrag eller inte fått stöd för detta från universitetet.

De nyutexaminerade magistrarnas arbetssituation bättre än föregående år

En tredjedel av de tillfrågade hade avlagt en del av studierna utomlands. Detta antal var på samma nivå som föregående år. 69 procent av de tillfrågade meddelade att de inte lyckats slutföra studierna inom den eftersträvade tiden. Även detta motsvarar andelen föregående år. Den största orsaken till att studierna dragit ut på tiden var arbete på heltid vid sidan om studierna. För utexaminerade ekonomie magistrar var arbetssituationen vid tidpunkten för examen bättre än föregående år i och med att ett större antal av de tillfrågade arbetade heltid. Vid tidpunkten för enkäten arbetade 58 procent av de tillfrågade heltid (52 procent 2017). 14 procent av de tillfrågade sökte arbete vid tidpunkten för enkäten, dvs. mängden arbetssökande var på samma nivå som föregående år. 78 procent av de tillfrågade var nöjda med sin arbetssituation (76 procent 2017).   Medianlönen för ekonomie magistrar som utexaminerats 2018 och som arbetade heltid var 3 200 euro. Den steg med 100 euro jämfört med föregående år. Genomsnittslönen var 3 366 euro och standardavvikelsen 1 235 euro. Den könsrelaterade skillnaden beträffande genomsnittslönen mätt med ett medeltal (403 euro) minskade jämfört med föregående år, men var ändå betydande.

Bakgrund till undersökningen

Vi utför enkäten årligen bland nyutexaminerade ekonomistuderande i samarbete med universiteten som ordnar utbildning i ekonomiska vetenskaper. Enkäten klarlägger de utexaminerades erfarenheter av utbildningen och samlar information om hur de placerar sig på arbetsmarknaden. Syftet med enkäten är i första hand att bevara och utveckla kvaliteten på utbildningen.

Rapporten har utarbetats av: Katariina Helin

Läs hela rapporten (på finska)