Vastavalmistuneet ekonomit pääosin tyytyväisiä koulutukseensa – tartuntapintaa työelämään kaivataan selvästi lisää

Vuonna 2015 valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat pääasiassa tyytyväisiä koulutukseensa ja arvioivat saavuttaneensa KTM-tutkinnon ja oman pääaineensa osaamistavoitteet varsin hyvin. Koulutuksen antamat valmiudet työelämän tehtäviin koettiin edellisvuosien tapaan kuitenkin puutteelli­sina. Vastavalmistuneet toivovat lisää panostusta erityisesti opetuksen käytännönläheisyyteen ja yrittäjävalmiuksien parantamiseen. Myös elinkeinoelämäsuhteiden kehittämistä toivottiin selvästi lisää. Vastavalmistuneiden työllisyystilanteessa ei tapahtunut suuria muutoksia edellisvuoteen verrattuna.

(Raportti julkaistu marraskuussa 2016)

Kuten aikaisempinakin vuosina, vastavalmistuneet maisterit kokivat kauppatieteellisen koulutuksen kehittäneen parhaiten ryhmätyöskentelytaitoja ja uusien asioiden omaksumiskykyä. Kiitettävälle tasolle arvioitiin lisäksi tiedonhankintavalmiudet, ongelmanratkaisukyky ja kansainvälisessä ympäristössä toimiminen, kun taas saadut yrittäjävalmiudet ja valmiudet viestiä toisella kotimaisella kielellä arvioitiin edelleen verrattain heikoiksi. Tälläkin kertaa vastaajat näkivät mahdollisuu­tensa kansainvälistymiseen varsin hyviksi, ja keskimäärin kolmasosa valmistuneista olikin suorittanut osan KTM-opinnoistaan ulkomailla. Opiskelun sujuvuuden kannalta yliopistojen palvelut arvioitiin keskimäärin hyvän ja kiitettävän välille.

Vastavalmistuneet toivovat koulutukseensa enemmän tartuntapintaa työelämään

Vuonna 2015 valmistuneiden vastaajien mukaan, kauppatieteellisen koulutuksen ja opetuksen koettiin vastaavan pääosin työelämän tarpeita. Koulutuksen antamat valmiudet työelämän tehtäviin koettiin edellisvuoden tavoin jokseenkin puutteellisina, ja useat vastaajatkin pitivätkin hankkimaansa koulutusta kuitenkin liian teoriapainotteisena. Erityisesti palautekyselyn avoimista vastauksista kävi ilmi, että vastavalmistuneet maisterivastaajat toivovat koulutusyksiköiltä lisää panostusta erityisesti opetuksen käytännönläheisyyteen ja työelämälähtöisyyteen. Myös elinkeinoelämäsuhteiden kehittämistä toivottiin selvästi lisää. Yhteyksiä yritysten ja työelämän suuntaan kaivataan lisää erityisesti jo opiskeluaikana.

"Koulutus ei kannusta yrittäjyyteen"

Saadut yrittäjävalmiudet arvioitiin monissa yksiköissä kolmatta kertaa peräkkäin selvästi muita osa-alueita heikommalle tasolle. Erityisesti palautekyselyn avoimista vastauksista kävi ilmi, että vastavalmistuneet pitävät omia yrittäjävalmiuksiaan verrattain heikkoina. Monet vastaajat kokivat lisäksi, että koulutusyksiköiden asennoituminen yrittäjyyttä kohtaan yleisesti oli melko negatiivista. Tuoreimman aineiston valossa voidaan todeta, että kauppatieteelliset opinnot antavat korkeintaan keskinkertaiset valmiudet yrittäjän työuraa varten, ja yrittäjyyttä tukevaa opetusta toivotaankin kehitettävän tulevaisuudessa.

Opintojen pitkittyminen yhä yleisempää

Vuonna 2015 kolme neljästä vastaajasta arvioi opintojensa viivästyneen suhteessa kahden vuoden tavoiteaikaan. Näin ollen opinnoissaan viivästyneiden osuus on tuoreimman aineiston valossa kasvanut peräti 29 prosenttiyksikköä viimeisen viiden vuoden aikana. Kuten edellisvuonnakin, ylivoimaisesti yleisimmäksi opintojen viivästymiseen johtavaksi syyksi mainittiin kaikissa koulutusyksiköissä työskentely opintojen ohella.

Työtä hakevien vastavalmistuneiden osuus suurin neljään vuoteen

Valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työllisyystilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Vakinaisessa kokopäivätyössä oli hieman alle puolet vastaajista, kun taas 17 prosenttia vastaajista ilmoitti hakevansa kyselyhetkellä töitä. Kuten edellisvuonnakin, kaksi kolmasosaa vastaajista oli tyytyväisiä työtilanteeseensa.

Työssä olleiden vastaajien bruttokuukausipalkan mediaani (3 020 €) laski lievästi edellisvuodesta. Palkkojen keskiarvo oli 3 311 euroa ja keskihajonta 1 432 euroa.  Sukupuolten välinen palkkaero oli edelleen huomattava, vaikka se tuoreimman aineiston valossa kaventuikin hieman edellisvuoteen verrattuna.

Tutkimuksen tausta

Suomen Ekonomit toteuttaa vuosittain yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa palautekyselyn vastavalmistuneille kauppatieteiden opiskelijoille. Kyselyssä selvitetään valmistuneiden kokemuksia kauppatieteellisestä koulutuksesta ja kerätään tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Kyselyn ensisijaisena tarkoituksena on koulutuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuonna 2015 palaute kerättiin ensimmäistä kertaa ainoastaan KTM-tutkinnon suorittaneilta, ja näin ollen palaute kauppatieteiden kandidaattien osalta jäi edellisvuosista poiketen raportoitavan aineiston ulkopuolelle.

Vuonna 2015 Suomessa valmistui 2 355 kauppatieteiden maisteria. Palautekyselyn vastausaste (73,8) oli edelleen varsin hyvällä tasolla, eikä vastausaktiivisuudessa tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Hieman yli puolet (54 %) vastaajista oli tälläkin kertaa naisia. Valmistuneiden keskiarvoikä (29,2 v) laski puolestaan lievästi edellisvuodesta.

 

Lue koko raportti

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi