Vastavalmistuneet ekonomit tyytyväisiä koulutuksessa hankittuihin valmiuksiin – yritysyhteistyötä ja käytännön soveltamista kaivataan lisää

(Raportti julkaistu lokakuussa 2017)

Vuonna 2016 valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat melko tyytyväisiä koulutukseensa ja arvioivat saavuttaneensa KTM-tutkinnon osaamistavoitteet keskimäärin hyvin. Kauppatieteellisen koulutuksen koettiin kehittävän parhaiten ryhmätyöskentelytaitoja ja kykyä omaksua uusia asioita. Valmistuneet maisterit olivat myös tyytyväisiä valmiuksiinsa toimia kansainvälisessä ympäristössä. Koulutuksen kansainvälisyys arvioitiinkin keskimäärin hyvälle tasolle ja reilu neljännes vastaajista oli suorittanut KTM-opintojaan ulkomailla. Koulutusyksiköiden tarjoamat palvelut arvioitiin keskimäärin hyvän ja kiitettävän välille.

Vastavalmistuneet toivovat koulutukseensa enemmän tarttumatapintaa työelämään

Vuonna 2016 valmistuneiden vastaajien mukaan kauppatieteellisessä koulutuksessa on kuitenkin puutteita työelämän tarpeisiin nähden. Useat vastaajat kokivat hankkimansa koulutuksen olevan liian teoriapainotteinen. Erityisesti palautekyselyn avoimista vastauksista kävi ilmi, että vastavalmistuneet maisterivastaajat toivovat koulutusyksiköiltä lisää panostusta erityisesti opetuksen käytännönläheisyyteen ja työelämälähtöisyyteen. Käytännönläheisyyttä kaivataan erityisesti erilaisten sovellusten kuten Excelin, R:n, SAP:n ja Photoshopin opettamisen muodossa. Vastaajat arvioivat myös koulutusyksiköiden elinkeinoelämäsuhteet puutteellisiksi ja kertoivat kaipaavansa enemmän yritysyhteistyötä, vierailijaluentoja ja toimeksiantograduja.

Vastavalmistuneiden maistereiden hyvä työtilanne näkyy opintojen viivästymisessä

Valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työllisyystilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Vakinaisessa kokopäivätyössä oli hieman alle puolet vastaajista, kun taas 17 prosenttia vastaajista ilmoitti hakevansa kyselyhetkellä töitä. 70 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä valmistumishetken työtilanteeseensa. Hyvä valmistumishetken työllisyystilanne näkyy opintojen viivästymisessä. Lähes kolme neljästä vastaajasta ilmoitti opintojen myöhästyneen suhteessa kahden vuoden tavoiteaikaan. Yleisin syy opintojen viivästymiselle oli ylivoimaisesti koko- tai osa-aikainen työssäkäynti.

Valtaosa vastaajista työllistyi yksityiselle sektorille. Työssä olleiden vastaajien bruttokuukausipalkoissa ei tapahtunut mediaanilla (3 000 €) tai keskiarvolla (3 363 €) mitattuna merkittäviä muutoksia.  Sukupuolten välinen palkkaero puolestaan oli edelleen huomattava, tosin pääainevalinnat selittävät palkkaeroa jonkin verran.

Tutkimuksen tausta

Toteutamme palautekyselyn vastavalmistuneille kauppatieteiden opiskelijoille vuosittain yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa. Kyselyssä selvitetään valmistuneiden kokemuksia kauppatieteellisestä koulutuksesta ja kerätään tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Kyselyn ensisijaisena tarkoituksena on koulutuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuonna 2016 palaute kerättiin toista kertaa ainoastaan KTM-tutkinnon suorittaneilta.

Raportin tekijä: Wilma Nissilä

Lue koko raportti