Johdanto

Tällä sivulla kuvataan Suomen Ekonomien vastuullisuuden nykytilaa liittotasolla.

Olemme tunnistaneet seuraavat kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitetta olennaisimmiksi oman toimintamme kannalta:

 • Hyvä koulutus
 • Ihmisarvoista työtä
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Lisäksi olemme eri toiminnoissamme sitoutuneet useisiin, laajasti tunnustettuihin vastuullisuusperiaatteisiin, joista voit lukea lisää sivun loppuosasta.

Emme koe olevamme vastuullisuustyössä koskaan valmiita, vaan arvioimme vastuullisuuttamme jatkuvasti sekä omien havaintojemme että saamamme palautteen avulla. Teemme toimintaamme muutoksia, kun havaitsemme puutteita tai epäkohtia.

Hyvä koulutus

Olemme sitoutuneet työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen

Henkilökunnallamme on mahdollisuus kouluttautua yksilöllisesti 40 tuntia vuodessa työnantajan kustantamana. Koulutus suunnataan asioihin, jotka tukevat organisaation tavoitteita.

Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti muun muassa vastuullisuudesta, viestintävalmiuksista, tietoturvasta, käyttöjärjestelmistä, toimintaympäristön muutoksista sekä työhyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Tuemme henkilöstön edustajien työtä työpaikoilla

Koulutamme ja neuvomme työpaikoilla toimivia henkilöstön edustajia juridiikasta ja työelämäkysymyksistä. 

Tuotamme jäsenillemme laajasti koulutuksia

Tuotamme jäsenillemme laajan kattauksen valmennuksia, kursseja ja webinaareja.

Urapalveluissa ohjaamme ja kannustamme jäseniä erilaisten koulutusten äärelle, jolloin jäsenet voivat huolehtia osaamisensa kehittämisestä läpi työuransa. Haastamme jäseniä huomioimaan koulutusaloihin liittyviä sukupuolistereotypioita ja tekemään aidosti itselle sopivia valintoja.  

Tuottamiemme koulutusten ja valmennusten sisällöt valitaan jäsenlähtöisesti esimerkiksi jäsentutkimusten ja palautteiden perusteella.

Koulutussisältöjä tuotetaan vastuullisten ja luotettavien kumppanien kanssa.

Vaikutamme koulutuspolitiikkaan ja kauppatieteellisen koulutuksen laatuun

Osallistumme aktiivisesti koulutuspoliittiseen keskusteluun ja tunnistamme inhimillisen pääoman merkityksen Suomen talouskasvulle.

Koulutuspoliittinen edunvalvontamme keskittyy kauppatieteellisen koulutuksen laadun ja opiskeluolosuhteiden kehittämiseen. Jokaisen kauppatieteilijän tulee saada opintojensa aikana valmiudet edistää työssään kestävää kehitystä.

Pidämme aktiivisesti esillä opiskelijoiden mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviä teemoja. 

Olemme mukana varmistamassa, että jokaisella kauppatieteilijällä on mahdollisuus täydentää osaamistaan läpi työuran. 

Ihmisarvoista työtä

Suomen Ekonomeissa on hyvä työskennellä

Työyhteisöämme ja työskentelyolosuhteita kehitetään monin tavoin ja tiiviisti yhteistyössä henkilöstön kanssa. YT-foorumi ja työsuojelutoimikunta kokoontuvat säännöllisesti. Johto selvittää säännöllisesti henkilöstön näkemyksiä ja tarttuu kehitysehdotuksiin.

Varmistamme laadukkaat työskentelyolosuhteet näillä keinoilla:

 • Kehitämme esihenkilötyötä ja esihenkilöiden johtamisosaamista.
 • Perehdytämme uudet ja palaavat työntekijät kattavasti.
 • Laaja työterveyshuoltomme huomioi myös mielen hyvinvoinnin ja työergonomian.
 • Työyhteisön säännölliset yhteiset tilaisuudet kohottavat yhteishenkeä.
 • Korvaamme matka-ajat ja ylityöt.
 • Lomarahat on mahdollista vaihtaa vapaisiin.
 • Meillä on nollatoleranssi kiusaamista, seksuaalista häirintää ja epäasiallista käytöstä kohtaan.
 • Työskentelytilamme ja -olosuhteemme ovat turvalliset ja terveelliset.

Kannamme vastuun myös kumppaneidemme työskentelyolosuhteista

Valitsemme kumppaneiksemme vastuullisesti toimivia yrityksiä, jotka kohtelevat henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja hyvin.

Keskustelemme kumppaniemme kanssa esimerkiksi palkattomien tai alipalkattujen työharjoitteluiden huonoista puolista.

Huomioimme alihankkijat ja yhteistyökumppanit myös niin, että esimerkiksi vältämme ylitiukkoja aikatauluja.

Neuvomme, koulutamme ja viestimme paremman työelämän puolesta

Laki- ja edunvalvontayksikkömme työskentelevät tiiviissä yhteistyössä ihmisarvoisen työn edistämiseksi. Teemme töitä myös muiden akavalaisten liittojen kanssa työelämän epäkohtiin puuttumiseksi. 

Keskeisessä roolissa on jäsenten neuvonta työ- ja virkasuhdekysymyksissä. Lakitiimi tukee jäseniämme työelämän ristiriitatilanteissa ja antaa oikeusapua tarvittaessa.

Kannustamme ja autamme jäseniämme huolehtimaan omista oikeuksistaan työelämässä. Tuomme näitä teemoja aktiivisesti esiin myös viestinnässämme.

Jäsenten ja henkilöstön edustajien kouluttaminen edistää työelämän oikeuksien toteutumista käytännössä.

Edistämme jäsentemme työhaun valmiuksia, jotta itselle sopivan työn löytäminen onnistuu helpommin. Tämä parantaa sekä yksilöiden hyvinvointia että Suomen taloutta ja työllisyyttä yleisesti.

Neuvottelemme työehtosopimukset, vaikutamme lainsäädäntöön ja nostamme  työelämäteemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun

Osallistumme työehtosopimusten neuvottelemiseen ja edistämme reiluja työehtoja työmarkkinoilla.

Työehtosopimustoiminnan lisäksi vaikutamme päättäjiin ja lainsäädäntöön. Teemojamme ovat esimerkiksi verotus, kestävä kasvu, työelämän tasa-arvo, osaamisen kehittäminen sekä aivotyöläisten työhyvinvointi. 

Pidämme aktiivisesti yllä mediasuhteita ja pyrimme nostamaan tärkeitä aiheita yhteiskunnalliseen keskusteluun median kautta.

Sukupuolten välinen tasa-arvo  

Olemme tasa-arvoinen ja mukaan ottava työpaikka

Koulutamme johtoa, henkilökuntaa ja jäseniämme monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta.

Huomioimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden rekrytoinneissa, palkkauksessa ja työntekijöiden kohtelussa.

Työpaikkailmoituksissamme ilmoitetaan palkkahaarukka aina, kun se on mahdollista.

Meillä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

Kannustamme perhevapaiden tasapuoliseen jakautumiseen sukupuolten välillä.

Helpotamme työn ja perhe-elämän yhdistämistä työaikajoustoilla.

Johtamisemme on mahdollisimman läpinäkyvää ja reilua.

Huomioimme tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden palveluissa, tapahtumissa, tutkimustoiminnassa ja viestinnässä

Sukupuolten välinen tasa-arvo, moninaisuus ja inklusiivisuus huomioidaan mahdollisimman hyvin esimerkiksi puhujien ja kouluttajien valinnoissa, Ekonomi-lehden haastateltavavalinnoissa sekä viestinnän ja markkinoinnin kuvavalinnoissa.

Teemme toimia representaatioiden parantamiseksi aina, kun havaitsemme sen olevan tarpeen.

Kehittämistyössä ja esimerkiksi laadullisissa jäsenkyselyissä huolehdimme, että vastaajina on keskenään riittävän erilaisia ihmisiä.

Tuomme tutkimustukoksistamme esiin mahdollisia eroja eri sukupuolten välillä.

Viestimme kautta linjan sukupuolineutraalilla kielellä.

Edistämme tasa-arvoa yhteiskunnassa

Tutkimme tasa-arvon nykytilaa työelämässä esimerkiksi palkkatasotutkimuksessamme. Mies- ja naisekonomien selittymättömään palkkaeroon puuttuminen on yksi tärkeistä hankkeistamme työelämän tasa-arvon edistämiseksi.

Viestimme ja vaikutamme läpinäkyvien palkkausjärjestelmien ja palkka-avoimuuden puolesta, sillä ne ovat yksi tärkeimmistä keinoista palkkatasa-arvon edistämiseen.

Vaikutamme siihen, että Suomen perhevapaajärjestelmä tukee perhevapaiden tasaista jakautumista synnyttäville ja synnyttämättömille vanhemmille.

Mahdollistamme aliedustettujen ryhmien mahdollisuuksia saada viestiään kuuluville.

Toimintamme ESG-vaikutukset sekä vastuullisuuteen liittyvät sitoumukset

Kysyttävää?

Hellman Veera
Asiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503858229
Levänen Ida
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Ekonomi-lehden päätoimittaja
p. +358407674661