Tältä sivulta löydät jäsenkriteerit ja jäsenyysehdot.

Suomen Ekonomit on kauppatieteilijöiden liitto. Meitä kauppatieteilijöitä on matikkaneroista luoviin tyyppeihin ja pomoista asiantuntijoihin ja yrittäjiin. Olemme taloudentekijöitä: edustamme kestävän talous- ja bisnesosaamisen ydintä Suomessa.

Valmistuneet jäsenet

Kauppatieteiden tutkinnon suorittaneet

Jäseneksi hyväksytään suomalaisen alemman tai ylemmän kauppatieteellisen perustutkinnon suorittaneet sekä kauppatieteellisen jatkotutkinnon suorittaneet.

Kauppatieteellisellä perustutkinnolla tarkoitetaan kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoja. Lisäksi kauppatieteelliseksi perustutkinnoksi lasketaan kauppakorkeakoulun tai kauppatieteellisten yksikön tuottamat tutkinnot, joiden tutkintonimike on jokin muu kuin kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinto.

Jäseneksi voidaan myös hyväksyä sellainen kauppatieteiden maisterin (KTM)
tutkinnon opiskeluoikeuden saanut, jolla ei ole tätä ennen suoritettuna
kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkintoa sekä myös kauppatieteiden tohtorin
(KTT) oikeuden saanut tohtorikoulutettava, jolla ei ole tätä ennen suoritettuna
kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoa. Jäseneksi voi liittyä heti, kun on vastaanottanut opiskelupaikan.

Muun kuin kauppatieteiden tutkinnon suorittaneet

Jäseneksi voidaan hyväksyä, jos on suorittanut

 • tekniikan alan yliopistotutkinnon pääaineena tuotantotalous
 • valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden yliopistotutkinnon pääaineena kansantaloustiede
 • Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan tutkinnon
  pääaineena elintarvike-ekonomia, maatalousekonomia, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia tai vastaava
 • muun yliopistotutkinnon (esim. hallintotieteiden tutkinnot), joissa tutkinnon sisältö on osaamistavoitteiltaan, pääaineeltaan tai suuntautumisvaihtoehdoltaan (esimerkiksi taloustiede) verrattavissa edellä mainittuihin määritelmiin

Jäsenkelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Hakijan tulee varautua toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta pyydettäessä.

Muualla kuin Suomessa opiskelleet

Edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut kauppatieteellisen alan perus- tai jatkotutkinnon yliopistossa.

Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittelyä varten hakijan tulee toimittaa
kopio tutkintotodistuksesta sekä tarvittaessa lisätietoja tutkinnosta.

MBA- ja EMBA-ohjelman suorittaneet

Ohjelman tarjoajan tulee olla yliopisto. Vähintään alempi korkeakoulututkinto yhdessä yliopiston järjestämän MBA- tai EMBA-ohjelman kanssa oikeuttaa yleensä jäsenyyteen.

Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Käsittelyä varten hakijan tulee toimittaa
kopio tutkintotodistuksesta sekä tarvittaessa lisätietoja tutkinnosta.


Opiskelijajäsenet

Opiskelijajäseneksi hyväksytään kauppatieteellistä perustutkintoa suomalaisessa
yliopistossa suorittavat kauppatieteiden opiskelijat. Voit liittyä opiskelijajäseneksi heti, kun olet vastaanottanut opiskelupaikan.

Kauppatieteellisellä perustutkinnolla tarkoitetaan kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoja. Lisäksi kauppatieteelliseksi perustutkinnoksi lasketaan kauppakorkeakoulun tai kauppatieteellisten yksikön tuottamat tutkinnot, joiden tutkintonimike on jokin muu kuin kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinto.

Alemman kauppatieteellisen perustutkinnon suorittanut voi pysyä opiskelijajäsenenä
jatkaessaan kauppatieteellisiä opintoja.

Muun kuin kauppatieteellisen alemman yliopistotutkinnon suorittanut voi liittyä
opiskelijajäseneksi suorittaessaan ylempää kauppatieteellistä perustutkintoa.

Jos vaihto-opiskelija hyväksytään ainejärjestön tai ylioppilaskunnan jäseneksi, hän voi
olla näiden kautta Suomen Ekonomien jäsen suomalaisessa kauppatieteellisessä
yliopistoyksikössä opiskelunsa ajan.

Ylemmän kauppatieteellisen perustutkinnon suorittanut ei voi olla opiskelijajäsenenä
valmistuttuaan, jollei hän suorita toista kauppatieteellistä perustutkintoa. Jatkotutkintoa suorittava henkilö ei voi olla opiskelijajäsenenä.


Lämpimästi tervetuloa jäseneksi! ❤️

Jäsenyysehdot

Ekonomijäsenet

Liittyminen, jäsenmaksu ja eroaminen

Suomen Ekonomien jäseneksi voivat liittyä kaikki Suomen Ekonomien jäsenyyskriteerit täyttävät henkilöt. Jäsen voi kuulua Suomen Ekonomeihin vain paikallisen jäsenyhdistyksen kautta.

Jäsenyys on vuosijäsenyys ja jäsenmaksun voi maksaa 1, 4 tai 12 erässä. Liittokokous päättää vuosittain jäsenmaksun suuruuden ja mahdolliset alennusperusteet. Mahdollisen jäsenmaksualennuksen voi saada takautuvasti enintään kuluvan vuoden alusta alkaen. Jos liittyy kesken vuotta, jäsenmaksu veloitetaan jäljellä olevan vuoden osalta.

Jäsenyys katsotaan päättyneeksi siitä päivästä, jonka jäsen on ilmoittanut eropäiväksi. Jäsenyyden päättyessä jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta. Jos jäsenen jäsenyyteen sisältyy myös KOKO-kassan jäsenyys, jo maksettu KOKO-kassan jäsenmaksu palautetaan KOKO-kassan määrittelemällä tavalla. Jos jäsen kuuluu myös sellaiseen akavalaiseen liittoon, jonka kanssa Suomen Ekonomeilla on rinnakkaisjäsenyyssopimus, hänen Akava-maksunsa maksetaan sille liitolle, joka huolehtii hänen edunvalvonnastaan.

Suomen Ekonomit voi erottaa jäsenen puuttuvien jäsenmaksusuoritusten perusteella. Tällöin jäsenyys katsotaan päättyneeksi erottamispäivänä. Jäsenyyden päättyminen nollaa kaikki jäsenyyden pituuteen perustuvat edut.

Jäsenen velvollisuutena on huolehtia yhteystietojensa ja muiden jäsentietojensa pitämisestä ajan tasalla sekä jäsenlajinsa oikeellisuudesta.

Palveluiden käyttöoikeus

Liityttäessä Suomen Ekonomien jäseneksi Suomen Ekonomien ja sen jäsenyhdistyksen palvelut ovat käytettävissä välittömästi jäsenmaksun maksamisen jälkeen erityiset poikkeukset huomioiden.

Jäsenen tulee maksaa jäsenmaksunsa ajallaan. Jos jäsenellä on maksamaton jäsenmaksu, palveluiden käyttöoikeus katkeaa. Palveluiden käyttöoikeus palaa, kun puuttuva suoritus on maksettu.

Jäsenyyden päättyessä päättyvät kaikki oikeudet käyttää palveluja sekä hyödyntää Suomen Ekonomien jäsenetuja ja kaikki jäsenyyden pituuteen perustuvat edut nollaantuvat.

Käytettävissä ilman rajauksia välittömästi jäsenmaksun maksamisesta:

 • Lakineuvonta
 • Palkkasparraus
 • Koulutukset ja tapahtumat
 • Omatoimiset ja ohjatut valmennukset
 • Edunvalvonta ja vaikuttaminen
 • Digitaaliset työkalut ja palvelut
 • Ekonomi-lehti
 • Paikallisyhdistyksen toiminta ja palvelut yhdistyksestä riippuen (saattavat olla erillismaksullisia)

Ulkopuolisen kumppanin tarjoamat palvelut (saattavat olla erillismaksullisia):

 • Pankki- ja vakuutusedut
 • Lehtiedut
 • Muut jäsenedut

Käytettävissä välittömästi jäsenmaksun maksamisesta tietyin rajauksin

 • Henkilökohtainen uravalmennus, henkilökohtainen työnhaun sparraus (1–3 valmennuskertaa / 12kk)
 • Pomon vaativat keskustelut henkilökohtainen sparraus (kertaluonteinen / 12kk)

Käytettävissä jäsenyyden pituuden perusteella

Ulkopuolisen kumppanin tarjoamat palvelut:

 • KOKO-kassan ansiosidonnaiset etuudet (erillismaksullinen)

Epäasiallinen käytös

Ekonomiyhteisössä ei hyväksytä häirintää, syrjintää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää missään muodossa. Jos Suomen Ekonomien jäsenen toimesta tällaista ilmenee, Suomen Ekonomit voi esimerkiksi rajoittaa jäsenelle tarjottavaa palvelua ja osallistumisoikeutta tapahtumiin. Suomen Ekonomeille on oikeus viedä jäsenen toiminta jäsenen oman jäsenyhdistyksen tietoon jäsenyhdistyksen jatkotoimenpiteitä varten.

Suomen Ekonomit varaa oikeuden muuttaa yksipuolisesti näitä ehtoja.

Opiskelijajäsenet

Liittyminen, jäsenmaksu ja eroaminen

Suomen Ekonomien jäseniä voivat olla kaikki Suomen Ekonomien jäsenyyskriteerit täyttävät henkilöt jäsenyhdistyksensä kautta.

Suomen Ekonomien opiskelijajäsenyys on opiskelijalle ilmainen. Paikallisilla jäsenyhdistyksillä voi olla oma jäsenmaksunsa, joka määräytyy kyseisen jäsenyhdistyksen määrittämällä tavalla. Henkilö voi kuulua Suomen Ekonomeihin vain paikallisen jäsenyhdistyksen kautta.

Opiskelijan on mahdollista ostaa erillismaksullinen opiskelijan täysjäsenyys, jolloin opiskelija saa käyttöönsä Suomen Ekonomien laajemmat palvelut ja jäsenedut. Opiskelijan täysjäsenyys sisältää myös maksuttoman opiskelijajäsenyyden sisältämät palvelut ja edut.

Opiskelija-alennuksen saava ekonomiyhdistyksen jäsen katsotaan sekä opiskelija- että täysjäseneksi palveluiden osalta. 

Jos jäsenen jäsenyyteen sisältyy myös KOKO-kassan jäsenyys, kassan määrittämä jäsenmaksu laskutetaan myös opiskelijajäseneltä. Jäsenyyden päättyessä kesken vuotta, jo maksettu KOKO-kassan jäsenmaksu palautetaan KOKO-kassan määrittelemällä tavalla.

Liittyessään opiskelijajäseneksi jäsen hyväksyy, että hänet liitetään valmistuttuaan ekonomiyhdistyksen jäseneksi. Halukkuutta tähän voi muuttaa eLoungessa. Jos opiskelijajäsen ei valmistuttuaan liity ekonomiyhdistyksen jäseneksi, kaikki oikeudet käyttää Suomen Ekonomien palveluita ja jäsenetuja päättyvät ja kaikki jäsenyyden pituuteen perustuvat edut nollaantuvat.

Jäsenen tulee maksaa mahdollinen jäsenmaksunsa ajallaan. Jos jäsenellä on maksamaton jäsenmaksu, palveluiden käyttöoikeus katkeaa. Palveluiden käyttöoikeus palaa, kun puuttuva suoritus on maksettu.

Opiskelijajäsenyyden maksimiaika

Opiskelijajäsenyyden maksimiaika on 7 vuotta, jonka jälkeen opiskelijajäsenen täytyy pystyä osoittamaan opiskelevansa aktiivisesti voidakseen olla opiskelijajäsen. Vain aktiivisesti opiskeleva henkilö voi olla Suomen Ekonomien täysjäsen. Jos henkilö ei voi osoittaa aktiivista opiskelua, tulee hänen maksaa ekonomin jäsenmaksu ja täyttää jäsenyyskriteerit voidakseen olla jäsen.

Opiskelijajäsenyys kerryttää oikeusavun jäsenyysehtoa oikeusavun ehtojen mukaisesti.

Palveluiden käyttöoikeus

Opiskelijajäsenyys Suomen Ekonomeissa oikeuttaa jäsenen käyttämään Suomen Ekonomien palveluita tällä sivulla kuvatulla tavalla.

Kun opiskelija valmistuu ja siirtyy täysjäsenestä ekonomiyhdistyksen jäseneksi, mahdollinen jo maksettu täysjäsenen jäsenmaksu huomioidaan jäsenmaksulaskutuksessa.

Opiskelijaedut lakkaavat valmistumisen yhteydessä. Mahdollinen maksullinen opiskelijan lehtietu poistuu ja tilalle tulee vastaava valmistuneen jäsenen lehtietu. Mahdollinen ilmainen lehtietu päättyy.

Jos opiskelija ei liity valmistuttuaan jäseneksi tai päättää jäsenyytensä, jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Jäsenen velvollisuutena on huolehtia yhteystietojensa ja muiden jäsentietojensa pitämisestä ajan tasalla sekä jäsenlajinsa oikeellisuudesta.

Epäasiallinen käytös

Ekonomiyhteisössä ei hyväksytä häirintää, syrjintää, epäasiallista kohtelua tai seksuaalista häirintää missään muodossa. Jos Suomen Ekonomien jäsenen toimesta tällaista ilmenee, Suomen Ekonomit voi esimerkiksi rajoittaa jäsenelle tarjottavaa palvelua ja osallistumisoikeutta tapahtumiin. Suomen Ekonomeilla on oikeus viedä jäsenen toiminta jäsenen oman jäsenyhdistyksen/ylioppilaskunnan tietoon jäsenyhdistyksen/ylioppilaskunnan jatkotoimenpiteitä varten.

Suomen Ekonomit varaa oikeuden muuttaa yksipuolisesti näitä ehtoja.