Suomen Ekonomeilla on laaja ja kattava toimielinorganisaatio. Ylimpänä päättävänä elimenä toimii Suomen Ekonomien liittokokous. Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt. Liittokokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan Suomen Ekonomeille hallituksen. Hallituksen alaisuudessa toimii monia eri toimikuntia, työryhmiä sekä verkostoja.

Suomen Ekonomien toimikuntaorganisaaatio

Suomen Ekonomien pohjoismaiset yhteistyöjärjestöt

Suomen Ekonomien jäsenet ovat oikeutettuja vierailijajäsenyyteen jossakin toisessa pohjoismaisessa ekonomijärjestössä.

Ruotsi: Civilekonomerna

Norja: Econa

Islanti: FVH

Suomen Ekonomien liittokokous

Suomen Ekonomien liittokokous on liiton ylin päättävä elin. Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt.

Suomen Ekonomien hallitus

Suomen Ekonomien hallitus vastaa liiton toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, liiton taloudesta ja sijoitusomaisuudesta sekä merkittävistä päätöksistä.

Hallituksen jäsenet valitaan joka kolmas vuosi vaalikokouksessa kolmen kalenterivuoden mittaiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen kokoonpano

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi, kaksi varapuheenjohtajaa, joita nimitetään liiton I ja II varapuheenjohtajaksi ja vähintään kuusi ja enintään yhdeksän hallituksen muuta jäsentä, joista vähintään yksi edustaa opiskelijoita. Hallitukseen valitaan edellä mainitun jäsenmäärän rajoissa III varapuheenjohtaja, joka on opiskelijoita hallituksessa edustava jäsen. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla jäsenyhteisöjen jäseniä. 

Suomen Ekonomien hallitus 2018 – 2020:

Puheenjohtaja: Timo Saranpää, Helsingin Ekonomit, sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsen
I varapuheenjohtaja: Christel Tjeder, Ekonomföreningen Niord
II varapuheenjohtaja: Anette Vaini-Antila, Pirkanmaan Ekonomit
III varapuheenjohtaja: Riku Hietarinta, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY), opiskelijaedustaja

Jäsenet:
Liisa-Johanna Pesonen, Helsingin Ekonomit, työelämätmk:n puh.joht.
Eero Kiiski (Boomi), koulutuspoliittisen tmk:n puh.joht.
Nina Ingves (Ekonomföreningen Niord), yrittäjätyöryhmän puh.joht.
Kaisa Kokkonen (Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit)
Kari Leppilahti (Vaasan Ekonomit)
Jussi Nieminen (Turun Seudun Ekonomit)
Heli Törrönen (Helsingin Ekonomit)
Esa Vilhonen (Helsingin Ekonomit)

Suomen Ekonomien liittoneuvosto

Liiton neuvoa-antavana elimenä on liittoneuvosto, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) muuta, liiton ja sen jäsenyhteisöjen toiminnassa ansioitunutta eri alojen asiantuntemusta edustavaa jäsentä. Liittoneuvostoon kuuluvat myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Kokoonpanosta päätetään vuosittain syysliittokokouksessa.

Liittoneuvoston kokoonpano 2020: 

Ekonomi Harri Tilli, puheenjohtaja
Kauppat. maist. Sirpa Widomski, varapuheenjohtaja
Ekonomi Jukka Ant-Wuorinen
Kauppat. maist. Maria Bäck
Kauppat. maist. Anders Dahlbäck
Kauppat. maist. Jerker Hedman
Ekonomi Markku von Hertzen
Kauppat. maist. Jarmo Hietanen
Vuorineuvos Jukka Härmälä
Ekonomi Markku Koski
Kauppat. maist. Kasperi Launis
Kauppat. maist. Leea Lehtinen
Kanslianeuvos Mikko Leppänen
Dipl.ekon. Kathe Ramm-Schmidt
Kauppat. maist. Jarmo Raulo
Vuorineuvos Pertti Tuomala
Ekonomi Veli-Matti Töyrylä
Kauppat. maist. Anja Uljas
Kauppat. maist. Esa Vilhonen                     

Sääntömääräisinä: Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Suomen Ekonomien toimikunnat ja työryhmät

Koulutuspoliittinen toimikunta

Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen toimikunta valmistelee koulutuspoliittista vaikuttamistyötä ja toimii koulutuspolitiikan asiantuntijana.
Koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävät:

 • suunnittelee ja asettaa tavoitteet liiton koulutuspoliittiselle toiminnalle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
 • seuraa yleistä koulutuspoliittista keskustelua sekä erityisesti kauppatieteellisen koulutuksen ja sen laadun kehitystä
 • tukee asiantuntemuksellaan liiton koulutuspoliitiikan asiantuntijoita heidän työssään
 • ottaa kantaa kauppatieteellisen koulutuksen kehittämiseen
 • tekee esityksiä liiton koulutuspoliittisen toiminnan sekä siihen liittyvän palvelu- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseen ja niistä viestimiseen
 • seuraa hyväksyttyjen koulutuspoliittisten suuntaviivojen toteuttamista sekä valmistelee tarvittaessa koulutuspoliittiset asiat liittohallituksen käsiteltäväksi
 • antaa pyydettäessä Suomen Ekonomien hallitukselle lausuntoja koulutuspolitiikkaan ja kauppatieteellisen koulutuksen laatuun liittyvistä asioista sekä käsittelee muut hallituksen sille määräämät tehtävät

Suomen Ekonomien koulutuspoliittisen toimikunnan jäsenet 2018-2020:

Puheenjohtaja: Eero Kiiski, hallitus (Boomi)
Fanni Hollström (Pörssi)
Nina Kivinen (Ekonomföreningen Merkur)
Tuulia Kuusinen (Turun KY)
Olli Manninen (Pirkanmaan Ekonomit)
Jari Niemelä (Pohjois-Savon Ekonomit)
Eva Maria Raudasoja (Oulun Ekonomit)
Johannes Sippola (Boomi/Enklaavi)
Laura Sivula (Helsingin Ekonomit)
Olli Tehikari (Turun Seudun Ekonomit)

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta hoitaa Suomen Ekonomien hallitushaun ja se tekee esityksen liittokokoukselle Suomen Ekonomien hallituksesta seuraavalle kaudelle.   Nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä vaalikokoukselle esitykset:
1. Hallituksen kokonaisjäsenmäärästä, jonka tulee olla vähintään yhdeksän ja enintään kaksitoista jäsentä
2. Hallituksen puheenjohtajaksi
3. Hallituksen I varapuheenjohtajaksi
4. Hallituksen II varapuheenjohtajaksi
5. Hallituksen III varapuheenjohtajaksi, joka on opiskelijoita hallituksessa edustava jäsen
6. Vähintään viidestä ja enintään kahdeksasta muusta, ekonomiyhdistyksiä edustavasta hallituksen jäsenestä, joista osa toimii hallituksen alaisten toimikuntien puheenjohtajana.
7. Liiton tilintarkastusyhteisöksi, jonka tulee olla KHT-yhteisö

Työelämätoimikunta

Suomen Ekonomien työelämän toimikunnassa on edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta.

Työelämän toimikunnan tehtävät:

 • tuoda yhteiskuntapolitiikkaa ja sopimustoimintaa koskeva luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi
 • valmistella työmarkkinapolitiikkaa koskevia kannanottoja
 • seurata ja valmistella liiton työllisyys- ja työvoimapolitiikan toimenpidelinjauksia
 • seurata työelämän laatukysymyksiä sekä työurakysymyksiä
 • sparrata työmarkkinatoimintaa toimintalinjojen, keskustelualoitteiden ja ajankohtaisten työmarkkina-ilmiöiden osalta
 • tuoda omaa osaamistaan ja alakohtaisia näkemyksiään sekä kokemustaan edunvalvonnan käyttöön
 • seurata hyväksyttyjen yhteiskuntapoliittisten ja työelämää koskevien suuntaviivaohjelmien toteuttamista sekä tehdä hallitukselle esitykset liittokokouksen hyväksyttäväksi tarkoitetuista suuntaviivaohjelmista ja niiden päivittämisestä.

Työelämätoimikunnan jäsenet 2018-2020:

Puheenjohtaja: Liisa-Johanna Pesonen, hallitus (Helsingin Ekonomit), yksityinen sektori (tietotekniikan palveluala)
Annukka Erkheikki (Helsingin Ekonomit), yksityinen sektori (teknologiateollisuus)
Riitta Hairisto (Turun Seudun Ekonomit), yksityinen sektori (teknologiateollisuus)
Jussi Heikkonen (Pirkanmaan Ekonomit), yksityinen sektori (tietotekniikan palveluala)
Virve Kivi (Helsingin Ekonomit), yksityinen/järjestösektori (kauppa)
Ulla Knifsund (Ekonomföreningen Merkur), yliopisto sektori
Jussi Kulmala (Helsingin Ekonomit), yksityinen sektori (rahoitusala)
Meri Lindström (Merkantila Klubben), opiskelija
Vesa Putula (Helsingin Ekonomit), valtio/puolustusvoimat
Eyüp Yilmaz (Pörssi), opiskelija

Valtion neuvotteluryhmä

Työelämätoimikunnan alaisuudessa toimii valtion neuvotteluryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa vastata liiton valtiosektorin edunvalvonnasta ja sen suunnittelusta, seurata valtiotyönantajan kannanottoja ja esityksiä, ottaa kantaa esitettyihin uudistushankkeisiin ja tehdä esityksiä valtion työnantajaroolin kehittämiseksi.Työelämätoimikunta päättää Valtion neuvotteluryhmän kokoonpanosta alkuvuodesta 2018.

Yrittäjyystyöryhmä

Suomen Ekonomien yrittäjätyöryhmä tuo yrittäjäsenen näkemyksen liiton toimintaan, valmistelee liiton yrittäjyysasioita ja edistää ekonomiyrittäjyyttä, yrittäjien verkostoitumista ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä.
Työryhmä rakentaa yrittäjäverkostoja, on mukana keskustelussa sekä vaikuttaa myönteisesti yrittäjyysasenteisiin. Toiminnalla tavoitellaan ekonomiyrittäjien järjestäytymisasteen nousua ja parempaa yrittäjäelämää.   Yrittäjätyöryhmän tehtävät:

 • sparraus, keskustelu ja yrittäjäjäsenten näkemysten esille tuonti
 • ekonomiyrittäjien palveluiden kehittäminen
 • ekonomiyrittäjyyden ja yrittäjien verkostoitumisen edistäminen
 • sidosryhmäyhteistyön kehittäminen yrittäjyyttä edistävien tahojen kanssa
 • positiivisen yrittäjyysilmapiirin edellytysten lisääminen
 • muut hallituksen erikseen määrittämät tehtävät

Yrittäjätyöryhmän jäsenet 2018-2020:
Puheenjohtaja: Nina Ingves, hallitus (Ekonomföreningen Niord)
Juuso Enala (Turun Seudun Ekonomit)
Mikko Järveläinen (Finanssi, vastavalmistunut)
Samuel Latvanen (Pörssi)
Mikko Lehto (Helsingin Ekonomit)
Arto Pelander (Helsingin Ekonomit)
Markus Rytkölä (Pörssi)
Ville Sonkamuotka (Pirkanmaan Ekonomit)
Taina Wikberg (Ekonomföreningen Niord)

Sijoitustoiminnan johtoryhmä

Sijoitustoiminnan johtoryhmä on hallituksen alainen sijoitustoiminnan asiantuntijoista koostuva elin. Johtoryhmä huolehtii liiton sijoitusomaisuuden hoitamisesta hallituksen antamien valtuuksien ja liittokokouksen päättämän sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsenet 2018-2020:     

Puheenjohtaja: Veli-Matti Töyrylä
Juhana Brotherus
Antti Huotari
Elmar Paananen
Ira van der Pals
Matti Suominen
Anniina Isomäki (asiantuntijajäsen)
Kaisa Kokkonen (hallitusedustaja)
Timo Saranpää (hallitusedustaja)        

Suomen Ekonomien verkostot

Ekonomipuheenjohtajien verkosto (EPV)

Suomen Ekonomien ekonomipuheenjohtajien verkoston muodostavat Suomen Ekonomien ekonomijäsenyhteisöjen hallitusten puheenjohtajat. Liiton hallitus vahvistaa verkoston kokoonpanon jokaisen kalenterivuoden alussa.

Verkosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto toimii yhteyshenkilöinä Suomen Ekonomien hallituksen ja ekonomipuheenjohtajien verkoston välillä.

Verkoston tehtävänä on toimia ekonomiyhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi.

Lisäksi tehtävänä on Suomen Ekonomien strategian, strategisen vuosisuunnitelman, talousarvion ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti:

 • kehittää liiton ja ekonomiyhdistysten välistä yhteistyötä ja erityisesti ekonomiyhdistysten toimintaa
 • tehdä esityksiä luottamushenkilöiden toimintamotivoinnin ja osaamisen kehittämiseksi
 • kehittää yhdistystoimintaan liittyvää luottamushenkilökoulutusta
 • käsitellä tärkeitä liittokokousteemoja liittokokousten alla
 • toimia kanavana valtakunnallisiin kampanjoihin paikallisen ulottuvuuden ja jatkuvuuden tuomiseksi
 • edistää ekonomi- ja kylteriyhdistysten välistä yhteistyötä vuorovaikutuksen edistämiseksi
 • suorittaa muut hallituksen sille osoittamat tehtävät

Kylteripuheenjohtajien verkosto (KPV)

Suomen Ekonomien kylteripuheenjohtajien verkoston muodostavat Suomen Ekonomien opiskelijajäsenyhteisöjen hallituksen puheenjohtajat.
Verkoston tehtävänä on toimia opiskelijayhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi tehtävänä on Suomen Ekonomien strategian, suuntaviivojen, strategisen vuosisuunnitelman, talousarvion ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti:

 • päättää kansallisiin kylteritapahtumiin liittyvistä linjauksista toimiston ja
 • koordinaatioryhmien työn taustatueksi
 • osallistua liiton palveluiden kehittämiseen
 • tehdä esitykset Suomen Ekonomien opiskelijaluottamushenkilövalinnoissa
 • vahvistaa kylterien yhteishenkeä ja imagoa
 • edistää opiskelijayhteisöjen ja ekonomiyhdistysten yhteistyötä kylterien ja ekonomien vuorovaikutuksen edistämiseksi
 • antaa lausuntoja opiskelijatoimintaan liittyvistä kysymyksistä
 • suorittaa muut hallituksen sille osoittamat tehtävät

Suomen Ekonomien laajennettu toimikenttäkuvaus: AKAVA, YTN ja JUKO

Suomen Ekonomit on AKAVAn neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Suomen Ekonomit on edustettuna jäsenmääränsä mukaisessa suhteessa AKAVAn eri toimielimissä.

Suomen Ekonomit on mukana AKAVAn neuvottelujärjestöissä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. YTN ja JUKO hoitavat yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien jäsenten työehtosopimustoiminnan.

Suomen Ekonomien toimikentän kuvaus