Vastavalmistuneet kauppatieteiden maisterit kokevat saavuttaneensa koulutuksensa osaamistavoitteet hyvin – toivovat lisää yrittäjävalmiuksien integrointia ja digitalisaation hyödyntämistä

(Raportti julkaistu marraskuussa 2019)

Vuonna 2018 valmistuneet kauppatieteiden maisterit ovat keskimäärin tyytyväisiä koulutukseensa. Tyytyväisimpiä oltiin opiskeluilmapiiriin, KTM-tutkinnon sekä oman pääaineen osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Vastaajat kokivat koulutuksensa kehittäneen parhaiten uusien asioiden omaksumiskykyä sekä ryhmätyöskentelytaitoja. Vastaajista 90 % oli täysin tai enimmäkseen samaa mieltä siitä, että oli voinut hyvin yliopistossa ja 88 % oli tyytyväisiä omaan opiskeluunsa.

Vastavalmistuneet toivovat enemmän yrittäjävalmiuksien integroimista, digitaalisuutta sekä yhteyksiä elinkeinoelämään

Samantapaiset opiskeluun ja opetukseen liittyvät puutteet nousivat esille läpi yliopistojen. Viidesosa vastaajista ei ollut tyytyväisiä käytössä olleisiin opetusmenetelmiin ja 28 % koki, ettei opettajilta saatu palaute ollut auttanut opinnoissa. Vastaajat myös toivoivat, että yrittäjävalmiuksia integroitaisiin paremmin kursseihin ja digitalisaatiota hyödynnettäisiin paremmin opetuksessa. Vastaajat toivoivat esimerkiksi lisää monimuoto- ja etäopetusta sekä paperitulosteiden vähentämistä.   Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuonna 2018 valmistuneet toivoivat koulutusyksiköltään lisää yhteyksiä elinkeinoelämään. Vastaajat toivoivat esimerkiksi lisää elinkeinoelämän asiantuntijoiden hyödyntämistä luennoilla, jotta olisi helpompi löytää suoria yhteyksiä opittujen teorioiden ja käytännön välillä. Vuonna 2018 vain 23 % vastasi tehneensä tutkielman toimeksiantona. Määrä on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2011. Avovastausten perusteella vastaajat eivät olleet tienneet toimeksiantomahdollisuudesta tai saaneet siihen tukea yliopistolta.

Vastavalmistuneiden maistereiden työtilanne parani edellisestä vuodesta

Kolmasosa vastaajista suoritti osan opinnoistaan ulkomailla. Määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Vastaajista 69 % ilmoitti opintojensa viivästyneen tavoiteajasta. Myös tämä vastaa edellisvuoden tasoa. Tärkein yksittäinen syy opintojen viivästymiselle oli työskentely opintojen ohella kokopäiväisesti. Valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työtilanne valmistumishetkellä parani edellisvuoteen verrattuna, sillä vakinaisessa kokopäivätyössä oli aiempaa enemmän vastaajia. Vastaushetkellä vakinaisessa kokopäivätyössä oli 58 % vastaajista (v. 2017 52 %). Vastaajista 14 % etsi kyselyhetkellä töitä, eli työtä hakevien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Vastaajista 78 % oli tyytyväisiä työtilanteeseensa (v. 2017 76 %).   Vuonna 2018 valmistuneiden kokopäivätyössä käyneiden kauppatieteiden maisterien mediaanipalkka oli 3 200 euroa ja nousi edellisvuoteen verrattuna 100 eurolla. Palkkojen keskiarvo oli 3 366 euroa ja keskihajonta 1 235 euroa. Sukupuolten välinen keskipalkkaero keskiarvolla mitattuna (403 €) pieneni edellisvuoteen verrattuna, mutta pysyi silti merkittävänä.

Tutkimuksen tausta

Toteutamme palautekyselyn vastavalmistuneille kauppatieteiden opiskelijoille vuosittain yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa. Kyselyssä selvitetään valmistuneiden kokemuksia kauppatieteellisestä koulutuksesta ja kerätään tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Kyselyn ensisijaisena tarkoituksena on koulutuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuonna 2018 palaute kerättiin neljättä kertaa ainoastaan KTM-tutkinnon suorittaneilta.  

Raportin tekijä: Katariina Helin

Lue koko raportti

Tyytyväisimpiä oltiin opiskeluilmapiiriin, KTM-tutkinnon sekä oman pääaineen osaamistavoitteiden saavuttamiseen.