Vastavalmistuneet kauppatieteiden maisterit kokevat kauppatieteiden koulutuksen mielenkiintoiseksi, mutta sopivan vaativaksi – Työelämäyhteyksiä ja digitalisaation hyödyntämistä vaaditaan lisää

(Raportti julkaistu lokakuussa 2020)

2430 valmistunutta kauppatieteiden maisteria ja 1747 vastaajaa, tässä keskeiset luvut vuodelta 2019 liittyen vastavalmistuneiden palautekyselyyn.

Vuonna 2019 valmistuneet kauppatieteiden maisterit arvioivat kaupallisen koulutuksen olevan hyvällä tasolla. Koulutus koetaan motivoivaksi ja koulutuksen arvioidaan vastaavan sille asetettuja tavoitteita. Jopa 94% kyselyyn vastanneista kokivat voineensa hyvin yliopistossa. Koulutuksessa hankituista valmiuksista parhaiten korostuivat uusien asioiden omaksuminen sekä ryhmätyöskentelyvalmiudet. Edellisvuoteen verrattuna yrittäjävalmiuksissa sekä yleisissä johtamistaidoissa oli tapahtunut hieman kehitystä.

Kuvio 1: Tyytyväisyys koulutukseen asteikolla 1-4, KTM

Opiskelijoiden toiveena työelämävalmiuksien linkittäminen vahvemmin osaksi koulutusta

Lähes poikkeuksetta jokaisessa yliopistoissa nousivat yhtäläiset kehityskohteet esille koulutuksen osalta. Digitaalisuuden kehittäminen, koulutuksen työelämälähtöisyys sekä tiiviimpi yhteistyö yritysten kanssa. Kyselyssä ilmenneiden avovastausten perusteella digitaalisuus voisi tuoda joustavuutta kurssien suorittamisen tapoihin. Työelämälähtöisyydeltä toivottiin, että yliopistot tekisivät aktiivisemmin yhteistyötä yritysten kanssa, jotta opiskelijoilla olisi kosketuspinta työelämään jo opintojen aikana. Valtaosa vastaajista näkee työelämän seuraavana portaana maisteritutkinnon jälkeen, jolloin odotukset työelämää tukevista kursseista ovat korkeat.

Työllisyysaste on hyvä ja nykyiseen työtilanteeseen ollaan pääosin tyytyväisiä

Neljä viidestä vastavalmistuneesta maisterista oli kyselyyn vastaamisen hetkellä työelämässä kiinni. Näistä 55 prosenttiyksikköä oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Viime vuoteen verraten määräaikaiset työsuhteet ovat hivenen lisääntyneet ja toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet vähentyneet. Kuitenkin 77% vastaajista koki olevansa tyytyväisiä nykyiseen työtilanteeseensa. Suurin työllistäjä on yksityinen sektori, ja jopa 62% vastaajista työskentelee pääkaupunkiseudulla.

Kuvio 2: Työtilanne valmistumishetkellä, KTM, %

Vuonna 2019 valmistuneiden kokopäivätyössä käyneiden kauppatieteiden maisterien mediaanipalkka oli 3250 euroa ja palkkojen keskiarvo oli 3514€. Sukupuolten välinen keskipalkkaero keskiarvolla mitattuna on edelleen merkittävä, ja ero kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2019 valmistunut nainen ansaitsi kokopäivätöissä kuukaudessa keskimäärin 544 euroa vähemmän kuin vastavalmistunut mies.

Tutkimuksen tausta

Toteutamme palautekyselyn vastavalmistuneille kauppatieteiden opiskelijoille vuosittain yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa. Kyselyssä selvitetään valmistuneiden kokemuksia kauppatieteellisestä koulutuksesta ja kerätään tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Kyselyn ensisijaisena tarkoituksena on koulutuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuonna 2019 palaute kerättiin viidettä kertaa ainoastaan KTM-tutkinnon suorittaneilta.

Raportin tekijä: Johannes Teittinen

Lue koko raportti

Toivottiin, että yliopistot tekisivät aktiivisemmin yhteistyötä yritysten kanssa, jotta opiskelijoilla olisi kosketuspinta työelämään jo opintojen aikana.