Vastavalmistuneet kauppatieteiden maisterit kokevat kauppatieteiden koulutuksen olevan hyvällä tasolla – vastausten perusteella koronaviruspandemia ei vaikuttanut hyvinvointiin.

Vuonna 2020 valmistui 3018, joista 1912 vastasi Suomen Ekonomien palautekyselyyn. Kyselyn vastausprosentti oli 63,4 % ja sen keskeisimmät tulokset esitetään sen pohjalta laaditussa raportissa.

Vuoden 2020 kyselyyn vastanneet kauppatieteiden maisterit arvioivat koulutuksensa olevan hyvällä tasolla, opiskelu mielletään sopivan vaativaksi sekä ilmapiiri koetaan hyväksi. Merkittävää muutosta viime vuoden kyselyyn ei ole tapahtunut. Vastaajista 94 % kokee voineensa hyvin yliopistossa, eikä koronapandemialla näyttänyt kyselyn perusteella olleen vaikutusta tähän. Kuten viime vuonna, yleiset johtamistaidot, yrittäjä- sekä henkilöstöjohtamisvalmiudet arvioitiin heikoimmin.

Kuvio

Kuvio 1: Tyytyväisyys koulutukseen asteikolla 1–4

 

Koronaviruspandemia on parantanut digitaalisuuden hyödyntämistä osana opetusmenetelmiä

Jokaisessa yliopistossa nousi samoja teemoja koulutuksen kehittämiseen liittyen. Digitaalisuudessa, yhteistyössä elinkeinoelämän sekä työelämätaitojen hankkimisessa koettiin puutteita varsinkin avovastausten perusteella. Yleisesti koronaviruspandemian koettiin parantaneen yliopistojen digitaalisten opetusmenetelmien hyödyntämistä merkittävästi. Työelämätaitoja koskevissa vastauksissa korostui toiveet kurssien linkittämisestä käytännössä vaadittaviin taitoihin.

Työllisyysaste edelleen hyvä, koronaviruspandemia laskenut tyytyväisyyttä työtilanteeseen hieman

Neljä viidestä vastavalmistuneesta maisterista oli kyselyyn vastaamisen hetkellä työelämässä kiinni. Näistä 55 prosenttiyksikköä oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Viime vuoteen verraten määräaikaiset työsuhteet ovat hivenen lisääntyneet ja toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet vähentyneet. Kuitenkin 77% vastaajista koki olevansa tyytyväisiä nykyiseen työtilanteeseensa. Suurin työllistäjä on yksityinen sektori, ja jopa 62% vastaajista työskentelee pääkaupunkiseudulla.

Tänäkin vuonna hieman yli 80 % vastaajista oli vastaushetkellä työelämässä, mutta työllisten määrä on laskenut hieman viime vuodesta. Eniten laski toistaiseksi voimassa olevien kokopäivätöiden määrä. Työtä hakevien määrä on puolestaan noussut viime vuodesta, joita oli 17 % tämän vuoden kyselyyn vastanneista. 74 % vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä tämänhetkiseen työtilanteeseen, mikä on hieman pienempi osuus kuin viime vuonna. Varsinkin avovastauksissa korostui koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden merkitys. Suurin osa vastaajista työllistyi yksityiselle sektorille ja suurin osa vastanneista oli Helsingissä töissä.

Kuvio

Kuvio 2: Suurin syy työttömyydelle tällä hetkellä

Vuonna 2020 valmistuneiden kokopäivätyössä käyneiden kauppatieteiden maisterien mediaanipalkka oli 3300 euroa ja palkkojen keskiarvo oli 3514 euroa. Sukupuolten välinen keskipalkkaero keskiarvolla mitattuna on edelleen merkittävä, mutta ero kaveni edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2020 valmistunut nainen ansaitsi kokopäivätöissä kuukaudessa keskimäärin 326 euroa vähemmän kuin vastavalmistunut mies.

Tutkimuksen tausta

Toteutamme palautekyselyn vastavalmistuneille kauppatieteiden opiskelijoille vuosittain yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa. Kyselyssä selvitetään valmistuneiden kokemuksia kauppatieteellisestä koulutuksesta ja kerätään tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Kyselyn ensisijaisena tarkoituksena on koulutuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuonna 2020 palaute kerättiin kuudetta kertaa ainoastaan KTM-tutkinnon suorittaneilta.

Raportin tekijä: Christian Ström