Työehtosopimus, TES, on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten palkankorotuksista, työajoista, lomista, lomarahoista, luottamusmiesasioista, tiedottamisesta ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein toimialakohtaisia ja sidottuja palkansaajan ammattiasemaan.

Miksi TES on tärkeä?

Työehtosopimuksissa sovitaan monista tärkeistä työehdoista, joiden usein luullaan perustuvan lakiin.

Työehtosopimuksiin perustuvat esimerkiksi:

 • Palkankorotukset. Työnantaja voi korottaa tai olla korottamatta palkkoja täysin oman harkintansa perusteella. Ei ole olemassa lakia yleiskorotuksista.
 • Sairausajan palkka. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa työsopimuslaissa säädettyä 1+9 arkipäivää pidemmältä ajalta.
 • Riitojen ratkaisu työpaikalla. Ilman työehtosopimusta työpaikalla ei ole lakisääteistä paikallista riitojen ratkaisumekanismia, YT-lain säädöksiä lukuun ottamatta.
 • Lomaraha ja lomaltapaluuraha. Työnantajalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta maksaa lomarahoja tai lomaltapaluurahoja.
 • Palkalliset perhevapaat. Kaikkien perhevapaiden mahdollinen palkallisuus perustuu työehtosopimuksiin.
 • Henkilöstöedustaja. Työehtosopimuksissa täsmennetään tarkasti henkilöstöedustajan oikeudet, ja usein mahdollistetaan useamman edustajan valitseminen.
 • Riitojen ratkaisu oikeudessa. Työehtosopimuksiin liittyvät riidat ratkaistaan työtuomioistuimessa, joka on työntekijän kannalta paljon helpompi, nopeampi ja edullisempi tapa ratkaista erimielisyyksiä kuin käräjäoikeus.
   

YTN ja JUKO solmivat työehtosopimuksia ekonomien puolesta

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa useimmin jokin Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n toimialaliitoista ja palkansaajapuolta Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Yksityisen sektorin sopimukset solmii ekonomien puolesta Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Julkisella sektorilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia. Niiden sopijaosapuolia ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kunnallinen, Valtion ja Kirkon työmarkkinalaitos. Julkisen sektorin sopimukset solmii ekonomien puolesta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Ekonomeja koskevat työehtosopimukset

Yksityisellä sektorilla työskenteleviin Suomen Ekonomien jäseniin sovelletaan pääsääntöisesti Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n solmimia työehtosopimuksia. Tyypillisiä aloja, joilla työskentelee paljon ekonomeja ja joilla on YTN:n solmima työehtosopimus ovat esimerkiksi:

 • rahoitusala,
 • teknologiateollisuus ja
 • tietotekniikan palveluala

Rahoitusala

YTN neuvottelee rahoitusalan työehtosopimuksen yhdessä työnantajia edustavien Palvelualojen työnantajat Paltan ja Finanssiala FAn sekä STTK:laisten ammattiliitto Pron ja Nousun kanssa.

Työehtosopimusta noudatetaan pankeissa, rahoitus- ja korttiyhtiöissä sekä seuraavissa yrityksissä:

 • Automatia Pankkiautomaatit Oy
 • NASDAQ OMX Nordic Oy
 • Nets Oy
 • Nordea Bank Ab (publ.), Suomen sivuliike
 • OP Osuuskunta
 • Oy Samlink Ab
 • Säästöpankkiliitto ry
 • Suomen Hypoteekkiyhdistys
 • POP Pankkiliitto Osk
 • Paikallispankkien PP-Laskenta Oy

Työehtosopimus ei koske:

 • yritysjohtajia
 • liikepankkien sivukonttorien johtajia
 • henkilöstöpäälliköitä
 • siivoojia, talonmiehiä ja muita työntekijöitä
 • kesäapulaisia

Teknologiateollisuus

YTN neuvottelee teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen yhdessä työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden kanssa. Työehtosopimus on yleissitova, eli kaikkien alan työnantajien, myös järjestäytymättömien, tulee noudattaa sitä.

Tietotekniikan palveluala

Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelee tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen yhdessä Tietoalan toimihenkilöiden sekä työnantajaa edustavan Teknologiateollisuuden kanssa. Työehtosopimus on yleissitova, eli kaikkien alan työnantajien, myös järjestäytymättömien, tulee noudattaa sitä. 

ICT-ala

YTN neuvottelee ICT-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen yhdessä työnantajia edustavan Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa.
Työehtosopimus on yleissitova, eli kaikkien alan työnantajien, myös järjestäytymättömien, tulee noudattaa sitä. 

Suurimpia yrityksiä, joissa noudatetaan ICT-alan työehtosopimusta ovat:

 • Telia
 • Elisa
 • DNA
 • Empower
 • Eltel
 • Relacom

Sopimuksettomat alat

Vajaa puolet Ekonomien jäsenistä työskentelee aloilla, joilla ei ole YTN:n solmimaa työehtosopimusta. Ekonomeille tyypillisiä ”tessittömiä aloja” ovat esimerkiksi

 • kaupan ala
 • tilintarkastus- ja konsultointiala
 • elintarvikeala
 • vakuutusala.

Työehtosopimuksettomilla aloilla työsuhteen ehdot määräytyvät lainsäädännön ja mahdollisten yhtiöiden toimisääntöjen perusteella. Osalla aloista muilla henkilöstöryhmillä on oma työehtosopimus ja näillä aloilla ylempiin toimihenkilöihin noudatetaan usein soveltuvin osin esimerkiksi työntekijöiden tai toimihenkilöiden työehtosopimusta. Muun henkilöstöryhmän työehtosopimuksen soveltamisesta ylempiin toimihenkilöihin sovitaan yleensä henkilön työsopimuksessa.

Luottamusvaltuutettu edustaa henkilöstöä

Aloilla, joilla henkilöstöryhmällä ei ole oikeutta valita työehtosopimuksen mukaista luottamusmiestä, esimerkiksi työehtosopimuksen puuttumisen vuoksi, on henkilöstöryhmällä oikeus valita keskuudestaan luottamusvaltuutettu. 

Työehtosopimukset

Kaikki YTN:n solmimat työehtosopimukset löydä täältä >>.

Kaikki Suomessa solmitut yleissitovat työehtosopimukset ovat luettavissa Finlex-tietokannasta >>

Työehtosopimukseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttavat:

Rahoitusala

Sipilä Riikka
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358400458226

Teknologiateollisuus

Lindberg Tage
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358405133969
Teknologiateollisuus ja elintarvikeala
Degerlund Jan
Lakiasiainjohtaja
p. +35820692923

Tietotekniikan palvelualat

Hyyppä Kosti
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503516177
Yksityinen sektori: ICT-ala, viestinvälitys ja logistiikka, palvelutoimialat, Finnvera ja Hansel

ICT-ala

Hyyppä Kosti
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503516177
Yksityinen sektori: ICT-ala, viestinvälitys ja logistiikka, palvelutoimialat, Finnvera ja Hansel

Työehtosopimuksettomien alojen asioissa sinua auttavat:

Kaupan ala

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566

Tilintarkastus- ja konsultointi

Apter Ted
Erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka
p. +358400602439
Harju Katariina
Työsuhdejuristi, Työsuhdeneuvonta, yksityinen sektori
p. vaihde 020 129 9299