Työehtosopimus, TES, on työntekijäjärjestön ja työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten palkankorotuksista, työajoista, lomista, lomarahoista, luottamusmiesasioista, tiedottamisesta ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset ovat usein toimialakohtaisia ja sidottuja palkansaajan ammattiasemaan.

Miksi TES on tärkeä?

Työehtosopimuksissa sovitaan monista tärkeistä työehdoista, joiden usein luullaan perustuvan lakiin.

Työehtosopimuksiin perustuvat esimerkiksi:

 • Palkankorotukset. Työnantaja voi korottaa tai olla korottamatta palkkoja täysin oman harkintansa perusteella. Ei ole olemassa lakia yleiskorotuksista.
 • Sairausajan palkka. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa työsopimuslaissa säädettyä 1+9 arkipäivää pidemmältä ajalta.
 • Riitojen ratkaisu työpaikalla. Ilman työehtosopimusta työpaikalla ei ole lakisääteistä paikallista riitojen ratkaisumekanismia, YT-lain säädöksiä lukuun ottamatta.
 • Lomaraha ja lomaltapaluuraha. Työnantajalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta maksaa lomarahoja tai lomaltapaluurahoja.
 • Palkalliset perhevapaat. Kaikkien perhevapaiden mahdollinen palkallisuus perustuu työehtosopimuksiin.
 • Henkilöstöedustaja. Työehtosopimuksissa täsmennetään tarkasti henkilöstöedustajan oikeudet, ja usein mahdollistetaan useamman edustajan valitseminen.
 • Riitojen ratkaisu oikeudessa. Työehtosopimuksiin liittyvät riidat ratkaistaan työtuomioistuimessa, joka on työntekijän kannalta paljon helpompi, nopeampi ja edullisempi tapa ratkaista erimielisyyksiä kuin käräjäoikeus.
   

Yksityisen ja julkisen sektorin sopimukset

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa useimmin jokin Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n toimialaliitoista ja palkansaajapuolta Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Yksityisen sektorin sopimukset solmii ekonomien puolesta Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

Julkisella sektorilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia. Niiden sopijaosapuolia ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kunnallinen, Valtion ja Kirkon työmarkkinalaitos. Julkisen sektorin sopimukset solmii ekonomien puolesta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry.

Ekonomeja koskevat työehtosopimukset – TESsit

Yksityisellä sektorilla työskenteleviin Suomen Ekonomien jäseniin sovelletaan pääsääntöisesti Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n solmimia työehtosopimuksia, TESsejä. Tyypillisiä aloja, joilla työskentelee paljon ekonomeja ja joilla on YTN:n solmima työehtosopimus ovat esimerkiksi:

 • rahoitusala,
 • teknologiateollisuus ja
 • tietotekniikan palveluala

Sopimuksettomat alat

Ekonomeja työskentelee paljon myös ns. sopimuksettomilla aloilla. Näillä aloilla ei toistaiseksi ole YTN:n solmimaa työehtosopimusta. Sopimuksettomia aloja ovat esimerkiksi:

 • kauppa,
 • tilintarkastus- ja konsultointi,
 • elintarvike ja
 • vakuutusala