Suomen Ekonomit selvitti jäsentensä arvoja laajassa tutkimuksessa, jonka aineisto kerättiin keväällä 2019. Tutkimus teetettiin keväällä Insight360 Oy:llä, joka on erikoistunut tuottamaan tietoa suomalaisten arvoista, asenteista ja kulutustottumuksista. 

graafi neljästä erilaisesta talousosaajien joukosta

Vastaaja-aineistosta löydettiin neljä erilaista ryhmää, jotka perustuvat arvoihin eivätkä esimerkiksi ikään, sukupuoleen tai elämäntilanteeseen. Ekonomit voidaan siis jakaa asenne- ja arvoperustaisiin ryhmiin, joiden väliset erot ovat suuremmat kuin taustamuuttujaluokkien, kuten ikä, sukupuoli ja asema. 

Ryhmät ovat ”pehmeiden arvojen puolustajat”, ”turvallisuushakuiset vakiintuneet”, ”liberaalit kilpailuhenkiset” ja kolmesta muusta ryhmästä poikkeava ”kovilla arvoilla kilpailevat”. 

– Löydöksenä oli, ettei omia etujaan ajavaa ekonomin stereotyyppiä ole laajana joukkona olemassa, toisin kuin ehkä yleisesti ajatellaan. Sellainenkin ryhmä löytyy, mutta he ovat selvästi vähemmistössä, Insight360:n tutkimusjohtaja Jaakko Kaartinen toteaa.

Löydätkö oman ryhmäsi?

Pehmeiden arvojen puolustajat 27 %

Ryhmässä korostuvat liberaalit arvot. Jäsenet kannattavat tasa-arvoa ja hyvinvointiyhteiskunnan mallia. He ovat voimakkaasti sitoutuneita ympäristön ja ilmaston suojeluun ja ovat valmiita rajoittamaan omaa elämäänsä sekä Suomen teollisuuden kilpailukykyä sen vuoksi. Toisten auttaminen on tärkeää ja sosiaalisen sitoutuneisuuden aste korkea. Materiaalisten tavoitteiden sijaan korostuu sisäisen kasvun tavoite. Ryhmä on selkeästi naispainotteinen.

Turvallisuushakuiset vakiintuneet 29 %

Ryhmä muodostuu yhteiskunnalliseen järjestykseen ja tasaisen turvalliseen elämään kiinnittyneistä. Tapojen ja sääntöjen merkitys on tärkeä, koska heidän käsityksensä mukaan elämässä on syytä olla varovainen. He ovat ympäristötietoisia ja maltillisia hyvinvointiyhteiskunnan kannattajia. Verkottuminen on vähäisempää, mutta sosiaalisen pääoman arvostus korkealla. Joukosta löytyy enemmän eläkeläisiä kuin muista ryhmistä.

Liberaalit kilpailuhenkiset 29 %

Ryhmään kuuluvat ovat yhteiskunnallisilta asenteiltaan liberaaleja. Heitä yhdistää taloudellinen kilpailuhenkisyys. Ilmastoasiat ja tasa-arvokysymykset ovat ryhmän jäsenille tärkeitä, mutta niin on myös esimerkiksi matala verotus ja menestys. He ovat valmiita ottamaan riskejä ja panostamaan omaan kehitykseensä päästäkseen eteenpäin elämässä. Ryhmä koostuu tasaisesti niin toimihenkilöistä, asiantuntijoista kuin johdosta, mutta opiskelijoiden osuus korostuu.

Kovilla arvoilla kilpailevat 15 %

Tähän pienimpään ryhmään kuuluvat uskovat talouden ehdoilla toimimiseen ja ajavat mieluiten omia etujaan. He suosivat matalaa verotusta ja hyvinvointivaltion rakenteiden alasajoa ja ajattelevat, että pärjääminen on oma valinta. Maahanmuuttoon ja ilmastotoimiin suhtautuminen on skeptistä, jos ne voivat heikentää yleistä tai omaa taloudellista etua. Ryhmän jäsenet ovat sosiaalisesti verkostoituneita, mutta yksilön omaa pärjäämistä korostavia. Ryhmässä on selvä miespainotus.

Teksti: Ida Levänen