Kesätyötutkimus 2017: Kylterien kesän työllistymistilanne erinomainen

Kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittavat opiskelijat eli kylterit ovat kyselyn perusteella työllistyneet kesällä 2017 erittäin hyvin, sillä yli 90 % on ollut kesän aikana jonkinlaisessa työsuhteessa. Kyselyn 1604 vastaajasta 1,6 % on hakenut töitä tuloksetta, ja ainoastaan 1,1 % ei ollut hakenut töitä tai opiskellut. Vastaajilla on paljon aikaisempaa työkokemusta, sillä noin 60 %:lla vastaajista on yli kaksi vuotta työkokemusta ja vain 0,6 % on vailla työkokemusta.

Kyltereiden työt painottuvat pääkaupunkiseudulle, sillä kyltereistä noin 43 % työskenteli pk-seudulla. Myös Turku ja Tampere ovat aikaisempien vuosien tapaan suosittuja kesätyökaupunkeja. Kyltereistä yhteensä 17,5 % työskenteli Turussa tai Tampereella. Pienillä kunnilla on myös melko suuri merkitys kesätyöllistäjänä, sillä noin joka kymmenes kylteri työskenteli pienessä kunnassa tai kaupungissa.

Kylterit työllistyvät pääasiassa yksityiselle sektorille, sillä kyltereistä vain noin 10 % työllistyi julkiselle sektorille. Aikaisempien vuosien tapaan suosituimpia kesätyötehtäviä ovat asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät, taloushallinnolliset tehtävät ja asiantuntijatehtävät. Kyselyn perusteella naisvaltaisia aloja ovat tiedotustehtävät sekä sihteeri- ja assistenttitehtävät, kun taas miesvaltaisia aloja ovat rahoitustehtävät ja asiantuntijatehtävät. Positiivista on se, että noin 70 % vastaajista on saanut mielestään vähintään kohtalaisesti koulutustaan vastaavaa työtä.

Keskipalkat lähellä suosituksia

Kylterien kesän bruttokuukausipalkan keskiarvo on 2166 euroa ja mediaani on 2016 euroa. Puolet miehistä sai palkkaa 1840-2400 euroa kuukaudessa ja puolet naisista sai vastaavasti palkkaa 1800-2250 euroa kuukaudessa. Bruttovuosiansioiden mediaanit ovat kummallekin sukupuolelle 10 000 euroa. Kyselyn perusteella näyttäisi siltä, että yksityisen ja julkisen sektorin kesätyöpalkoissa ei ole merkittävää eroa.

Tutkimuksesta käy ilmi, että pääkaupunkiseudulla ansaitaan suurempia palkkoja kuin muualla Suomessa. Pk-seudun mediaanipalkka kesätöistä on 2137 euroa ja muun Suomen mediaani on 2000 euroa. Maantieteellisten erojen lisäksi myös opintopisteiden suorittaminen nostaa keskikuukausipalkkoja. Alle 120 opintopistettä suorittaneiden mediaanipalkka on 1980 euroa ja yli 220 opintopistettä suorittaneiden mediaanipalkka on 2200 euroa.

Kyselyyn vastanneista kyltereistä noin 60 % vastasi, etteivät he saaneet suositusten mukaista palkkaa. Yleisesti ottaen Suomen Ekonomien kesätyöpalkkasuositukset ovat lähellä tämän vuoden keskipalkkatuloksia. Palkkavertailun perusteella Suomen Ekonomien palkkasuositukset ovat pk-seudulla 1-4 % suuremmat kuin kylterien kesän mediaanipalkat. Muualla Suomessa suositukset ovat 1,1-5,3 % suuremmat kuin kesän mediaanipalkat. Keskimääräisiä palkkoja tarkastellessa suositukset ovat pääosin liian pieniä kylterien keskipalkkoihin verrattuna.

Tutkimuksen taustaa

Suomen Ekonomit järjestivät syksyllä 2017 kylterien eli kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittavien opiskelijoiden kesätyökyselyn 21. kerran. Kyselyn tavoitteena on kerätä ajankohtaista tietoa kylterien kesätyö- ja palkkaustilanteesta kesän 2017 aikana. Kyselyn pohjalta Suomen Ekonomit tekevät vuosittaiset kesätyöpalkkasuositukset. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 1604 henkilöä. Kyselytutkimuksen toteutti KTM Rasmus Reinikainen.

Lue koko raportti