Etätyö on yleistynyt nopeasti. Etänä tehtävään työhön sovelletaan normaalisti työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Lisäksi voidaan tehdä työpaikkakohtaisia ohjeistuksia. 

Etätyöllä tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen ja sovittuihin sääntöihin perustuvaa työtä, jota voidaan tehdä varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Etätyöstä on suositeltavaa tehdä sopimus työnantajan ja työntekijän välillä. 

Kuka saa tehdä etätyötä? 

Etätyöstä on aina sovittava yhteisesti työnantajan ja työntekijän kesken. Työntekijällä ei ole oikeutta siirtyä etätyöhön vastoin työnantajan suostumusta, vaikka työ olisi tehtävissä täysin etänä ja viranomaisetkin suosittelisivat etätyötä. Kaikissa työtehtävissä ei ole mahdollisuutta etätyöhön. Työnantaja voi siis kieltää etätyön tekemisen, jos siitä ei ole sovittu muuta. Vastaavasti työnantaja ei voi myöskään yksipuolisesti määrätä työntekijää etätyöhön. 

Etätyöstä on päätettävä työpaikalla tasapuolisen kohtelun periaatteita noudattaen. Työnantajan tulee yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen tehdä selväksi, kuka saa tehdä etätyötä ja millä ehdoilla. 

Etätyötä voidaan tehdä osittain tai koko työajan, säännöllisesti tai epäsäännöllisesti. On myös mahdollista, että etätyötä voi tehdä osan työpäivästä. 

Mitä hyötyä etätöistä on? 

Vapaaehtoisuuteen perustuva etätyö tarjoaa monelle kaivattua joustoa, kun työmatkoihin käytetty aika jää käytettäväksi muuhun. Etätyö helpottaa työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista ja parantaa usein sitä kautta myös työhyvinvointia.  

Etätyöstä voi syntyä myös työnantajalle esimerkiksi toimitiloihin liittyviä kustannussäästöjä. Myös työntekijälle voi kertyä säästöjä muun muassa matkakuluista. 

Etätyösopimus 

Koronapandemian vuoksi monilla työpaikoilla on tehty pääsääntöisesti etätyötä ilman erillistä kirjallista sopimusta, koska valtioneuvosto on suosittanut etätyöhön siirtymistä. Tällöin työnantaja on voinut antaa työntekijöille yleisohjeen etätyöstä, eikä jokaiselle etätyötä tekevälle ole laadittu erikseen sopimusta etätyön ehdoista. 

Jos etätyötä tehdään normaalioloissa säännöllisesti tai usein, siitä on kuitenkin hyvä sopia kirjallisesti. Kirjallisella etätyösopimuksella vältytään myöhemmiltä epäselvyyksiltä sen suhteen, saako työntekijä tehdä etätyötä, mitä siitä on sovittu ja millä ehdoin. 

Sopimus voidaan tehdä jo työsopimusta solmiessa tai myöhemmin työsuhteen aikana. Etätyösopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. 

Etätyösopimuksessa tulisi olla sovittuna etätyönä suoritettavat työtehtävät, etätyön määrä, miten työn etenemisestä raportoidaan, etätyöntekijälle hankittavat työvälineet, ohjelmistot ja yhteydet, kuinka kauan etätyötä tehdään ja millä ehdoilla etätyöjärjestely on tarvittaessa peruttavissa.  

Työnantajan on syytä selvittää vakuutusten kattavuus ja tietoturva-asiat etätyön tekemistä varten. Työntekijä kuuluu työnantajan järjestämän lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin myös etätyötä tehdessään. Halutessaan työnantaja voi ottaa vapaaehtoisia lisävakuutuksia.  

Etätyö ja siihen liittyvät säädökset

Työsuhteessa tehtävään etätyöhön sovelletaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia normaalilla tavalla. Myös työsopimuksen ehdot ovat voimassa normaaliin tapaan, vaikka työn suorittamispaikka on muualla kuin toimistolla. Kaikki tavalliset työn säännöt koskevat siis myös etätyötä. 

Etätyö on huomioitu vuoden 2020 alusta uudistuneessa työaikalaissa. Työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työ tehdään. Lain mukaan työaikaa on seurattava normaalilla tavalla myös etätyössä. Työnantajalla on velvollisuus järjestää työajanseuranta ja työntekijällä on velvollisuus käyttää sitä. 

Etätyössäkin työmäärien ja työpäivien pituuden tulee pysyä asioissa, mutta työntekijän omaa vastuuta ei pidä unohtaa. Liukumatunteja tai ylityötä voi kertyä myös etätyössä siinä missä muussakin työssä. Samoin liukumia voi käyttää tuntisaldostaan etätyöpäivinä. 

Työnantaja on vastuussa etätyöntekijän työterveydestä, työturvallisuudesta ja työsuojelusta. Etätyötä tekevät kuuluvat normaalilla tavalla lakisääteisen työterveyshuollon piiriin. 

Etätyötä tekeviin sovelletaan työehtosopimusten määräyksiä esimerkiksi äitiysvapaan palkallisuudesta, lomarahasta ja sairauspoissaoloista samalla tavalla kuin muihin. Etätyöntekijät otetaan huomioon myös silloin, kun tarkastellaan yritysten henkilöstömääriä YT-laissa.  

Mitä kuluja etätyössä korvataan? 

Työnantaja vastaa työnteon kannalta tarpeellisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta, huollosta ja vakuuttamisesta sekä niiden aiheuttamista vahingoista.  

Etätyötä tekevälle työntekijälle ei korvata esimerkiksi tietokoneen kuluttamaa sähköä. Työnantaja ei yleensä korvaa myöskään kotona tehtävän työn työhuonekustannuksia. Etätyöntekijällä saattaa kuitenkin olla henkilökohtaisessa verotuksessaan oikeus työhuonevähennykseen. Vähennys kasvaa sen mukaan, kuinka suuren osa vuosittaisista työpäivistään etänä työskentelee. 

Verovähennyksiä voi saada myös muun muassa nettiyhteyden kustannuksista. Kustannukset voi vähentää kokonaan, jos käyttää yhteyttä pääasiassa työkäytössä. Jos sitä käyttää osittain työkäytössä ja osittain omassa, kustannuksista voi vähentää puolet siltä ajalta, jolloin työhön on sisältynyt myös etätyötä. 

Jäikö etätyö mietityttämään?

Juristimme palvelevat jäseniä kaikissa työsuhdeasioissa. Kysy tarvittaessa juristiltamme myös etätyöhön liittyvistä asioista. 

Etätyön pelisäännöt

Ylemmät toimihenkilöt YTN on laatinut opaskirjan etätyön pelisäännöistä >>