Suomen Ekonomit toteutti syksyllä 2022 kyltereiden kesätyökyselyn 26. kerran. Kyselyllä kerättiin ajankohtaista tietoa kyltereiden työ- ja palkkaustilanteesta sekä selvitettiin tulosten taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tuloksista koostettiin vuoden 2022 kesätyöraportti sekä tehdään tulevan vuoden palkkasuositukset. Vastauksia kesätyökyselyyn kertyi 1129 kappaletta. Vastaukset käsittivät eri ikäluokkia, opintojen vaiheita ja oppilaitoksia.

Kyltereiden työllistyminen ja palkkaus kesällä 2022

Kyselyyn vastanneet kylterit työllistyivät erittäin hyvin kesän 2022 aikana, ja työllisyysprosentti olikin lähes 90 prosenttia. Tuloksetta töitä hakeneiden määrä laski aiemmista vuosista ollen kaksi prosenttia. Kaikkien kyselyyn vastanneiden palkkojen keskiarvo oli 2 500 euroa, jossa tapahtui kasvua 70 euroa / kk vuoden 2021 tuloksiin verraten. Mediaanipalkka nousi puolestaan 100 euroa / kk ollen 2300 euroa.

Palkoissa ilmeni kasvua kaikissa kategorioissa, mutta myös palkkaerot näkyivät tuloksissa selkeinä. Suurimmat erot esiintyivät sukupuolet ja alueet huomioivissa tuloksissa. Naiset olivat saaneet keskimääräisesti 160 euroa / kk miehiä huonompaa palkkaa, ja pääkaupunkiseudulla työskennelleet olivat ansainneet keskimäärin 230 euroa / kk enemmän kuin muualla Suomessa työskennelleet.

Kesän 2022 trendit

Kesän 2022 tuloksista ilmeni, että moni koki tekemänsä työn vastaavan koulutustaan ja palkkaustaan vain osittain. Myös trainee-ohjelmien palkkauksessa ilmeni parantamisen varaa, sillä vain 69 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä saamaansa palkkaan. Osa tuloksista selittyy kuitenkin sillä, että suuri osuus vastanneista oli alkuvaiheen opiskelijoita, joilla palkka muodostuu opintopisteiden mukaisesti.

Pääkaupunkiseudulla työskennelleiden määrä kasvoi prosentin verran, ja jatkoi kasvuaan aiempien vuosien tulosten mukaisesti. Kyselyssä uutena lisäyksenä selvitettiin etätöiden tekemistä kesän aikana. Vastaajista 52 prosenttia kertoi tehneensä etätöitä, mutta jopa 48 prosenttia työskenteli täysipäiväisesti konttorilla tai työpisteessä.

Koronapandemian ei juurikaan koettu vaikuttavan työnhakuun vuonna 2022. Tätä havaintoa tukevat myös kyselyn kokonaistulokset, jotka ylittivät Ekonomien palkkasuositukset jokaisessa kategoriassa. Kesän 2022 tuloksia voidaankin pitää kyltereiden kannalta erinomaisina niin työllistymisen kuin palkkauksenkin perusteella.

Raportin tekijä: Arttu Käyhkö