Suomen Ekonomit toteutti syksyllä 2021 kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittavien opiskelijoiden kesätyökyselyn 25. kerran. Kyselyn tavoitteena on kerätä ajankohtaista tietoa kesätyö- ja palkkaustilanteesta, COVID-19-pandemian vaikutuksista kesätyöllistymiseen sekä Suomen Ekonomien palvelujen käytöstä kesän 2021 aikana. Kyselyn pohjalta Suomen Ekonomit tekee vuosittaiset kesätyöpalkkasuositukset.

Kyselyyn vastasi 1461 henkilöä. Vastauksia saatiin kiitettävästi eri Suomen yliopistoista. Vastaajien sukupuolijakauman perusteella naiset olivat aktiivisempia vastaamaan kyselyyn kuin miehet. Vastanneista noin puolet olivat toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita, vastaajia oli kuitenkin usealta eri opintojen aloitusvuodelta.

Pandemialla vähemmän vaikutusta työllisyyden parantuessa

Kauppatieteitä opiskelevien työllisyystilanne parani edeltävään vuoteen verrattuna. Kyselyyn vastanneista lähes 90 % oli työskennellyt kesän 2021 aikana, ja tuloksetta työtä hakeneiden määrä laski 5 %:iin. Kyltereiden suurin kesätyössäkäyntialue oli jälleen pääkaupunkiseutu. Kyselyyn vastanneista alle kolmannes koki COVID-19-pandemian vaikeuttaneen työnhakua edellisvuoden 42 %:iin verrattuna.

Tutkimuksessa huomattiin, kuten aikaisempinakin vuosina, että kylterien palkkojen välillä on eroja, jotka johtuvat muun muassa työpaikan maantieteellisestä sijainnista, opintopisteiden määrästä, työn vastaavuudesta koulutukseen ja sukupuolesta. Miesten mediaanikuukausipalkka oli 2 236 euroa ja naisten vastaava oli 2200 euroa. Edellisvuoteen verrattuna molempien sukupuolien mediaanipalkka kasvoi, naisten 100 euroa ja miesten 36 euroa. Keskipalkat olivat naisilla 2 383 euroa ja miehillä 2 488 euroa. Vuosipalkoissa miesten keskiansiot olivat 12 696 euroa ja naisten 11 636 euroa. Mediaanivuosipalkoissa syntyi eroa, naisten mediaanipalkan pysytellessä 10 000 eurossa samalla miesten noustessa 1 000 eurolla 11 000 euroon. Pääkaupunkiseudulla mediaanikuukausipalkka oli 2 300 euroa, mikä oli 150 euroa enemmän kuin muun Suomen mediaanipalkka. Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välinen mediaanipalkkojen ero kasvoi toista vuotta putkeen viidellä eurolla. Vastaavat keskipalkat olivat pääkaupunkiseudulle 2 466 euroa ja muulle Suomelle 2 410 euroa. Pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välinen kuukausipalkan keskiarvojen ero laski edellisvuoden 214 eurosta 56 euroon, tarkoittaen 158 euron laskua eroissa ja paluuta vuoden 2019 tasolle. Kylterien keskipalkka koko maassa kesällä 2021 oli 2432 euroa ja vastaava mediaanipalkka 2200 euroa.

Noin 74 % vastaajista piti Suomen Ekonomien palkkasuosituksia sopivina. Pääsääntöisesti mediaanipalkat jäivät kuitenkin sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa alle Suomen Ekonomien suositusten, pois lukien yli 220 opintopisteen luokassa, jossa pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa mediaani- ja keskipalkat ylittivät palkkasuositukset. Keskiarvopalkat olivat koko maassa yli suositusten, huomioiden kuitenkin huomattavasti kasvanut keskihajonta palkoissa.

Raportin tekijä: Anton Venäläinen