Kauppatieteiden tohtoriksi vuosina 2015 ja 2016 valmistuneet kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen

(Raportti julkaistu marraskuussa 2020)

Suomalaisista yliopistoista valmistuu vuosittain hieman yli sata kauppatieteiden tohtoria, joka on noin 5 % kaikista Suomessa valmistuneista tohtoreista. Eniten kauppatieteiden tohtoreita on valmistunut viime vuosina Aalto-yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta.

Vastavalmistuneiden kauppatieteiden tohtoreiden työllisyystilanne on todella hyvä, ja vain hyvin pieni osuus on ollut valmistumisen jälkeen työttömänä.

Vastavalmistuneiden kauppatieteiden tohtoreiden työllisyystilanne on todella hyvä, ja vain pari prosenttia tohtoreista on ollut valmistumisen jälkeen työttömänä (Kuvio 1). Yli puolet tohtoreista on valmistumisen jälkeen vakituisessa kokopäivätyössä, ja määräaikaisessa kokopäiväisessä työsuhteessa on vajaa kolmannes. Vastavalmistuneet tohtorit ovat kuitenkin vastavalmistuneita ekonomeja harvemmin vakituisessa työsuhteessa, mitä voi selittää yliopistoissa yleinen määräaikaisuuskäytäntö.

Miehet ovat vakituisessa työsuhteessa naisia useammin. Suomalaisiin verrattuna ulkomaalaiset tohtorit työllistyvät harvemmin vakituisiin työsuhteisiin, ja suurempi osa työskentelee apurahatutkijoina.

Suurin osa kauppatieteiden tohtoreista työllistyy pääkaupunkiseudulle ja muihin suurempiin kaupunkeihin. Ulkomaille töihin lähtee suhteessa eniten tohtoreita Hankenista, Åbo Akademista ja Aalto-yliopistosta.

Kolme vuotta valmistumisen jälkeen kauppatieteiden tohtoreiden keskiansio oli vuosina 2018–2019 5050 euroa ja mediaaniansio 4800 euroa. Naisten keskiansio on vuosien 2018–2019 seurannassa miehiä 491 euroa alhaisempi.

Ulkomaalaisten tohtoreiden keskiansio on hieman suomalaisia korkeampi, mutta palkkataso vaihtelee enemmän. Samoin ulkomailla työskentelevät tohtorit saavat korkeampaa palkkaa verrattuna Suomessa työskenteleviin. Suomessa Uudellamaalla työskentelevien tohtoreiden palkkataso on korkeampi kuin muualla Suomessa. Korkein keskiansio oli vuosien 2018–2019 seurannassa LUT-yliopistosta valmistuneilla kauppatieteiden tohtoreilla.

93 % kauppatieteiden tohtoreista kokee kolme vuotta valmistumisen jälkeen olevansa tavoitteidensa mukaisella uralla.

Vastavalmistuneiden kauppatieteiden tohtoreiden yleisin työnantaja on yliopisto, minkä jälkeen yleisin on yksityinen yritys tai valtionyhtiö. Yleisin tehtävänkuva on tutkimus. Suurimmalle osalle tohtoreista tutkinnon suorittaminen on tuonut lisää palkkaa, vaativampia ja mielekkäämpiä työtehtäviä sekä paremman aseman työpaikalla. 93 % kauppatieteiden tohtoreista kokee kolme vuotta valmistumisen jälkeen olevansa tavoitteidensa mukaisella uralla.

Kauppatieteiden tohtorit ovat tyytyväisempiä tutkinnon suorittamiseen verrattuna kaikkiin valmistuneisiin tohtoreihin, vaikka tutkinto on harvemmin tuonut lisää palkkaa. Ulkomaalaisista tohtoreista harvempi on tavoitteidensa mukaisella uralla kuin suomalaisista. Miehet ovat naisia tyytyväisempiä tohtorin tutkintoon työuran kannalta kaikilla osa-alueilla. Uudellemaalle työllistyneet kauppatieteiden tohtorit pitävät työtään vähiten tohtorin tutkintoa vastaavana verrattuna ulkomailla ja muualla Suomessa työskenteleviin tohtoreihin.

79 % vastavalmistuneista kauppatieteiden tohtoreista kokee, että pystyy hyödyntämään työelämässä hyvin tohtorikoulutuksessa oppimiaan asioita. Tohtorit kokevat työelämän kannalta tärkeiden taitojen kehittyneen koulutuksen aikana enemmän verrattuna vastavalmistuneisiin ekonomeihin.

Työllistymisen kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi tohtorit kokevat tohtorin tutkinnon, väitöskirjan tutkimusaiheen sekä kyvyn kertoa omasta osaamisesta. 88 %:lle vastavalmistuneista kauppatieteiden tohtoreista tutkinto on ollut vähintäänkin hyödyllinen nykyisen työtehtävän kannalta, ja joka toiselle se on ollut myös muodollinen pätevyysvaatimus nykyiseen työhön.

Vuosien 2018–2019 uraseurannassa vastaajista kolmannes valmistui lähes neljässä vuodessa, ja loput käyttivät pidemmän ajan tutkinnon suorittamiseen. Naisvastaajat käyttävät keskimäärin pidemmän ajan tutkinnon suorittamiseen kuin miehet. Naiset myös valmistuvat keskimäärin vanhempina ja suorittavat tutkinnon useammin muun päivätyön ohella.

Kauppatieteiden tohtoreiden yleisimmät tavat opintojen rahoittamiseen ovat henkilökohtainen apuraha ja väitöskirjatyöhön liittyvä työsuhde yliopistolla. Henkilökohtainen apuraha on käytössä useammin kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Ulkomaalaisille tohtoreille henkilökohtainen apuraha on suomalaisia huomattavasti tärkeämpi rahoituslähde. 77 % kauppatieteiden tohtoreista suorittaa tutkinnon kokopäiväisesti.

Vastavalmistuneiden tohtoreiden työuran alkua seurataan vuosittain Aarresaaren uraseurannan kautta. Kaikille suomalaisista yliopistoista valmistuneille tohtoreille lähetetään kolme vuotta valmistumisen jälkeen kysely tyytyväisyydestä tutkintoon ja työllistymiseen.

Raportin tekijä: Nelly Kivinen