Viisi vuotta työelämässä -uraseuranta: ekonomien työllisyystilanne erittäin hyvä, työvoiman ulkopuolella olevien osuus laskenut

Vuosina 2014 ja 2015 valmistuneiden kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne näyttää edelleen hyvältä. Kyselyhetkellä, syksyllä 2019 ja 2020, työssä olevien osuudet ovat nousseet hieman edelliseen, vuonna 2018 tehtyyn tutkimukseen verrattaessa. Tämä selittyi pääosin työvoiman ulkopuolella olevien osuuden laskulla, joka koostui perhevapaalla tai jatko-opiskeluissa olevista vastaajista.

Vakituista kokopäivätyötä tekevien vastaajien osuus vuonna 2019 oli kaikki tieteenalat huomioiden suurin ja vuonna 2020 toiseksi suurin. Vastaajien kyselyhetken bruttopalkan mediaani vuonna 2019 kasvoi edelliseen kyselyyn verrattaessa. Kasvu jatkui myös vuonna 2020. Tästä huolimatta, sukupuolten väliset palkkaerot olivat edelleen selvästi havaittavissa. KTM-tutkinnon suorittaneiden palkkojen mediaani sekä keskiarvo olivat tieteenaloittain tarkasteltuna viiden korkeimman joukossa.

Ekonomit työllistyivät edelleen eniten yksityiselle sektorille, tyypillisimmin rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin

Reilut kaksi viidestä vastaajasta oli työurallaan ollut pääasiassa yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä valmistumisestaan lähtien. Vajaat kaksi viidestä vastaajasta oli työurallaan ollut puolestaan useiden eri työnantajien palveluksessa, tehnyt määräaikaisuuksia, toimeksiantoja, tai työskennellyt apurahalla ilman suurempia katkoksia.

Viime vuosien tapaa vastaajat sijoittuivat pääasiassa yrityksiin, erityisesti rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin. Miehet valitsivat naisia useammin uravaihtoehdokseen toimia yrittäjinä. Naisten päätyönantaja oli miehiä useammin kunnallinen puoli, ammattikorkeakoulu tai yliopisto. Miesten päätyönantaja oli puolestaan useammin yksityinen yritys. Muuta kuin Suomen kansalaisuutta edustavat KTM-tutkinnon suorittaneet vastaajat työllistyivät useammin omaan yritykseen. Kyselyhetkellä suurin osa vastaajista oli sijoittunut vaativuustasoltaan koulutustaan hyvin vastaavaan työhön.

Vastaajat olivat tyytyväisiä tutkintoonsa, mutta käytännönläheisyyttä kaivattaisiin teoriapainotteisuuden tilalle

Vastaajat olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon. Tutkinto koettiin kuitenkin turhan teoriapainotteiseksi, jolloin käytännönläheisyyttä jäätiin kaipaamaan riittävien työelämän valmiuksien saamiseksi. Kehittämisen varaa näyttäisi olevan myös yrittäjyyden esiin tuomisessa yhtenä uravaihtoehdoista. Erityisesti neuvottelutaidot ja stressinsietokyky nousivat esiin taitoina, joita opiskelu ei kehittänyt riittävästi suhteessa työelämän tarpeisiin.

Suurimmat vaikutukset työllistymiseen valmistumisen jälkeen on ollut kyvyllä kertoa omasta osaamisestaan sekä muulla työkokemuksella. Kauppatieteilijät korostivat muihin tieteenaloihin verrattuna keskimääräistä enemmän kansainvälisen kokemuksen vaikutusta työllistymiseensä.

Raportin tekijä: Sami Rojo