Viisi vuotta työelämässä -uraseuranta: ekonomien työllisyystilanne hyvä, työvoiman ulkopuolella olevien osuus noussut

(Raportti julkaistu marraskuussa 2019)

Vuonna 2013 valmistuneiden kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneiden työllisyystilanne näyttää edelleen hyvältä. Kyselyhetkellä, syksyllä 2018, työssä olevien osuus laski hieman edelliseen, vuonna 2016 tehtyyn tutkimukseen verratessa. Tämä johtui pääosin työvoiman ulkopuolella olevien osuuden nousulla, joka koostui perhevapaalla tai jatko-opiskeluissa olevista vastaajista. Työttömien osuus kuitenkin laski kaksi vuotta aikaisemmin tehtyyn aineistoon verratessa. Vakituista kokopäivätyötä tekevien osuus oli kaikki tieteenalat huomioiden suurin. Vastaajien kyselyhetken bruttopalkan mediaani kasvoi viime kyselyyn nähden, mutta sukupuolten väliset palkkaerot olivat edelleen havaittavissa. KTM-tutkinnon suorittaneiden palkan keskiarvo oli tieteenaloittain tarkasteltuna neljänneksi korkein.

Ekonomit työllistyivät edelleen eniten yksityiselle sektorille, tyypillisimmin rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin

Noin kaksi viidestä vastaajasta oli työurallaan ollut pääasiassa yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä valmistumisestaan lähtien. Viime vuosien tapaan vastaajat sijoittuivat pääasiassa yrityksiin ja useimmiten vielä rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin.   Miehet valitsivat naisia useammin uravaihtoehdokseen toimia yrittäjänä. Naisten päätyönantaja oli miehiä useammin kunnallinen puoli, valtio tai yliopisto. Miesten päätyönantaja oli taas useammin yksityinen yritys. Muuta kuin Suomen kansalaisuutta edustavat KTM-tutkinnon suorittaneet työllistyivät useimmiten yksityisiin yrityksiin, omaan yritykseen tai yliopistoihin.   Kyselyhetkellä suurin osa vastaajista oli sijoittunut vaativuustasoltaan koulutustaan hyvin vastaavaan työhön ja pystyi hyödyntämään oppimaansa työssään ainakin osittain.

Vastaajat olivat tyytyväisiä tutkintoonsa, mutta liika teoriapainotteisuus vaivaa vieläkin

Vastaajat olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon. Tutkinto koettiin kuitenkin turhan teoriapainotteiseksi, joten käytännön osaaminen ei kehittynyt riittävästi työelämän vaatimuksiin nähden. Kehittämisen varaa näyttäisi olevan myös yrittäjyyden ja opintojen osaamistavoitteiden esille tuomisessa. Stressinsietokyky ja neuvottelutaidot nousivat etenkin esiin taitoina, joita opiskelu ei kehittänyt riittävästi suhteessa työelämän tarpeisiin.   Suurimmat vaikutukset työllistymiseen valmistumisen jälkeen on ollut kyvyllä kertoa omasta osaamisesta, muulla työkokemuksella ja tutkinnon aineyhdistelmällä. Kauppatieteilijät korostivat myös muihin tieteenaloihin verrattuna kansainvälisen kokemuksen vaikutusta työllistymiseen keskimääräistä enemmän.

Raportin tekijä: Sebastian Satola

Lue koko raportti

Suurin osa vastaajista oli sijoittunut vaativuustasoltaan koulutustaan hyvin vastaavaan työhön ja pystyi hyödyntämään oppimaansa työssään ainakin osittain.