Vapaaehtoisuuteen perustuva etätyö tarjoaa monelle kaivattua joustoa, kun työmatkoihin käytetty aika jää etäpäiviltä käytettäväksi muuhun. Etätyö myös helpottaa työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamista. Mikäli etätyötä tehdään säännöllisesti tai usein, on siitä hyvä sopia kirjallisesti. Näin ei tarvitse jälkikäteen kinata, mitä on sovittu ja millä ehdoin.

Etätyösopimuksen sisältö

Etätyösopimuksessa tulisi olla sovittuna etätyönä suoritettavat työtehtävät, etätyön määrä, miten työn etenemisestä raportoidaan, etätyöntekijälle hankittavat työvälineet, ohjelmistot ja yhteydet, kuinka kauan etätyötä tehdään ja millä ehdoilla etätyöjärjestely on peruttavissa, jos homma ei toimikaan. Lisäksi pitää huomioida työntekijän työterveys- ja työturvallisuusasiat ennen kaikkea niin, että etätyössäkin työmäärät ja työpäivien pituudet pysyvät aisoissa. Lisäksi kannattaa vielä varmistaa vakuutusten kattavuus sekä tietoturva-asiat.

Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan normaalisti

Työsuhteessa tehtävään etätyöhön sovelletaan normaalisti työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Myös työsopimuksen ehdot ovat voimassa normaaliin tapaan, vaikka työn suorittamispaikka on muualla kuin toimistolla. Etätyöntekijät otetaan esim. huomioon tarkasteltaessa yritysten henkilöstömääriä YT-laissa, etätyötä tekevät kuuluvat lakisääteisen työterveyshuollon piiriin ja etätyöntekijöihin sovelletaan samalla tavalla työehtosopimusten määräyksiä esimerkiksi äitiysvapaan palkallisuudesta, lomarahasta ja sairauspoissaoloista.

Etätyö on työaikaa

Työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työ tehdään. Myös etätyönä tehty työ luetaan työajaksi.

Suositukset etätyössä sovittavista asioista

Etätyösopimus on aina hyvä tehdä kirjallisesti.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen suositukset huomioon otettavista asioista etätyöstä sovittaessa:

Työvälineet

 • Kuka vastaa työvälineiden hankkimisesta, asentamisesta ja huollosta?
 • Miten työnantaja osallistuu tietoliikennekustannuksiin?
 • Lähtökohtaisesti työnantaja vastaa säännöllisestä etätyöstä aiheutuvista suorista kustannuksista.

Työjärjestelyt

 • Selkeiden tavoitteiden ja aikataulujen asettaminen
 • Työmäärä ei saa olla suurempi kuin muiden
 • Työntekijälle on kerrottava
  • kuka organisaatiossa toimii yhteyshenkilönä työsuhteeseen ja työtehtäviin liittyvissä kysymyksissä,
  • kuka on työntekijän esimies,
  • raportointijärjestelyjä koskevista ohjeista ja
  • organisaatiossa tapahtuvista muutoksista.

Työmatkat

 • Todettava, mitä pidetään varsinaisena työntekopaikkana.
 • Lähtökohtana on, että tavanomaisia kodin ja työpaikan välisiä matkoja ei korvata.
 • Varsinaisten työmatkojen osalta sovelletaan työehtosopimuksen ja yrityksen käytäntöä.

Kouluttautuminen

 • Etätyöntekijällä on oltava samanlaiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen.