Solidaarisuusvero on viimein syytä poistaa

Suomen Ekonomit kannustaa hallitusneuvottelijoita lopettamaan solidaarisuusveron. Veron piti olla määräaikainen, mutta sitä on peritty jo kymmenen vuotta. Solidaarisuusvero heikentää työnteon kannusteita ja on tehoton tapa vahvistaa julkista taloutta.


Solidaarisuusverolla tarkoitetaan kahden prosenttiyksikön ylimääräistä korotusta veroasteikon ylimmässä luokassa. Ensimmäisen kerran vuodelle 2013 säädetty solidaarisuusvero on väliaikaisuudesta huolimatta jatkunut yli vaalikausien, ja matkan varrella veron rajaa on laskettu, ajoittain merkittävästikin.

Kuluvana vuonna kahden prosenttiyksikön lisäveroa maksetaan 85 800 euroa ylittävästä tulosta, kun 10 vuotta sitten raja oli 100 000 euroa. Kun inflaatiokehitys huomioidaan, alkuperäisen solidaarisuusveron tulisi koskea kuluvana vuonna vasta 120 000 euroa ylittäviä tuloja.

Suomen Ekonomit haluaa vihdoin lopettaa progressiota kiristävän ja verotuksen ennakoitavuutta heikentävän lisäveron, jonka oli tarkoitus päättyä vuoteen 2015.

– Vanha vitsi kuuluu, että Suomessa mikään ei ole niin pysyvää kuin väliaikaiseksi tarkoitetut veromuutokset, mutta nyt olisi paikka tehdä poikkeus tuohon sääntöön. Solidaarisuusvero on hyvä esimerkki väliaikaiseksi tarkoitetusta verosta, joka uhkaa upota rakenteisiin lopullisesti ja kiristää verotusta pysyvästi. Se on myös valitettavan tehoton tapa vahvistaa julkista taloutta, sanoo Suomen Ekonomien pääekonomisti Elias Erämaja.

Ruotsi poisti solidaarisuusveron tutkimustiedon pohjalta

Ruotsin hallitus poisti verotaulukoistaan Suomen järjestelmään verrattavan solidaarisuusveron vuonna 2020. Tuolloin ylimpiä marginaaliveroprosentteja leikattiin peräti viidellä prosenttiyksiköllä.

Lakivalmistelussa muutoksen itserahoittavuudeksi arvioitiin 56–185 prosenttia, eli veronlaskun arvioitiin rahoittavan itsensä vähintään puoliksi tai jopa lisäävän verotuloja.

Myös Suomessa ylimmät rajaveroasteet ovat erittäin korkeita, joten solidaarisuusveron poiston arvioidaan rahoittavan itsensä myös täällä merkittäviltä osin.

– Tuloverotusta on naapurimaassamme kevennetty viime vuosikymmeninä määrätietoisesti ja hyvin tuloksin. Tänä päivänä Ruotsissa palkansaajan tuloveroprosentti on keski- ja hyvätuloisilla merkittävästi Suomea alhaisempi ja toisaalta työllisyysaste on siellä korkeampi. Suomenkin tulisi verottaa jatkossa vähemmän sitä mitä haluamme lisää, eli työtä, Erämaja päättää.

Suomen Ekonomien hallitusohjelmatavoitteena on keventää ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa.

Lisätiedot:

Erämaja Elias
Pääekonomisti
p. +358407471854

Ekonomit ja TEK: Talouden kasvulle tärkeä TKI-verokannustin on hyväksytty

Pitkän aikavälin kasvun edellytyksille keskeinen yritysten pysyvä uusi TKI-verokannustin hyväksyttiin eduskunnassa. Verovähennys tulee voimaan 1.1.2023. Se perustuu 142 kansanedustajan lakialoitteeseen, joka puolestaan perustuu pitkälti hallituksen esitykseen. Lakialoitteen jätti parlamentaarisen TKI-ryhmän puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen.Suomen hyvinvointisitoumusten lunastaminen vaatii nykyistä suurempaa talouden kantokykyä. Pitkän aikavälin talouden kasvu on nojannut koko itsenäisen Suomen ajan hyvin vahvasti tuottavuuden kasvuun. Tästä merkittävä osa nojaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten myötä syntyviin uusiin teknologioihin ja ideoihin. Kestävämpi talouspolitiikka mahdollistaa samalla sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja.

”Yhdessä tekemällä saadaan ihmeitä aikaiseksi. Verokannustimella on erityistä merkitystä pk-yritysten TKI-toiminnan luomiseksi ja vahvistamiseksi. Se lisää ajan myötä Suomen tuottavuutta, kasvua ja yksityisen sektorin työpaikkojen määrää”, toteaa asiantuntija Mikko Särelä Tekniikan akateemiset TEKistä.

Suomi on sitoutunut nostamaan TKI-panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Parlamentaarinen TKI-työryhmä loi polun sille, miten otetaan ensimmäiset askeleet kohti tätä tavoitetta. Jo aikaisemmin tällä viikolla hyväksyttiin TKI-rahoituslaki luomaan edellytykset julkisen TKI-panostamisen nostamiseksi. Nyt hyväksytty yritysten TKI-verokannustin tukee yksityisen rahan lisäystä.

”Suomen pitkän aikavälin talouskasvu tarvitsee vetoapua, jotta päästään paremmalle kasvu-uralle. Yritysten TKI-verokannustin on erinomainen loppuvuoden lahja kaikille suomalaisille, koska se mahdollistaa tulevaisuuden hyvinvointia. Iso kiitos siitä eduskunnalle!” Ted Apter iloitsee.

Yritysten TKI-panostusten merkitys on ratkaiseva siinä, että päästään vuodelle 2030 asetettuun tavoitteeseen. Suomen Ekonomien elinkeinopolitiikan erityisasiantuntija Ted Apterin mielestä on syytä ylläpitää tiivistä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa siitä, miten jatkossakin toteutetaan johdonmukaista, pitkäjänteistä ja kannustavaa TKI-investoimisen toimintaympäristöä Suomessa.

Kiitämme eduskuntaa siitä, että Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeä laki saatiin hyväksyttyä näinä vaikeina aikoina.

Lisätietoja

Ted Apter, erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka / Suomen Ekonomit

0400 602 439, ted.apter@ekonomit.fi

Mikko Särelä, asiantuntija, innovaatio- ja elinkeinopolitiikka / Tekniikan akateemiset TEK

044 5264 556, mikko.sarela@tek.fi

Budjettiriihestä ei riittäviä talouseväitä sosiaalisesti kestävälle kasvulle

Budjettiriihipäätöksillä ei kiritetä taloudellisesti kestävää kasvua riittävästi, mikä heikentää ajan myötä mahdollisuuksia sosiaalisesti kestävämmälle yhteiskunnalle.


Apter Ted
Erityisasiantuntija, elinkeinopolitiikka
p. +358400602439

Maan hallitus teki ehdotuksen ensi vuoden talousarvioksi. Marinin hallitus ei kuitenkaan aikaansaanut kokonaisuutta, joka huomioisi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämmän Suomen tarpeet. Tulevaisuustoimet jäivät ilmastonmuutoksen torjunnassakin eri arvioiden mukaan mahdollisesti riittämättömiksi ja etenkin taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksissa jäivät tarvittavat päätökset tekemättä. Lisäksi samalla kun talousarviossa eri tavoin lisättiin haittaveroja, olisi ollut syytä vahvemmin alentaa työhön ja yrittäjyyteen liittyvää verotusta. 

Budjettiriihipäätöksillä ei kiritetä taloudellisesti kestävää kasvua riittävästi, mikä heikentää ajan myötä mahdollisuuksia sosiaalisesti kestävämmälle yhteiskunnalle. Talousarvio vuodelle 2022 on 6,9 miljardia euroa alijäämäinen ja nostaa maan velan 146 miljardiin euroon.

Tilanteessa, jossa hallitus on oma-aloitteisesti päättänyt rikkoa talousarvion raameja, olisi ollut historiallinen paikka tehdä enemmän tulevaisuustekoja – etenkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestointien kannustamisessa. 

Jotta 2030-luvun Suomessa voitaisiin saavuttaa noin 4%/BKT:stä TKI-panostukset, tulisi yritysten vuotuisten TKI-investointien nousta nykyisestä noin reilusta neljästä miljardista yli kahdeksaan miljardiin euroon. Tämä vaatii nykyistä selvästi kannustavampaa ja ennustettavampaa investointiympäristöä, joka edellyttää esimerkiksi vaalikauden yli ulottuvaa verotuksen kokonaisuudistusta. Keskeistä olisi myös erittäin ripeällä aikataululla luoda Suomeen pysyvä TKI-verotuki yrityksille, jotka perustavat tai vahvistavat TKI-toimintansa. Aiheesta tarkempaa tietoa löytyy esimerkiksi täältä

Valtioneuvoston talousarviotiedotteessa todetaan suoraan, että: * 
 
”— Valtionvarainministeriön arvion mukaan talouden tämänhetkinen hyvä vire ei kuitenkaan poista pidemmän aikavälin velan kasvupainetta, jonka taustalla on väestön ikääntymisestä aiheutuva ikäsidonnaisten menojen kasvu ja vaimeat pitkän aikavälin kasvunäkymät. —” 

Sukupolvioikeudenmukainen päätöksenteko edellyttää paitsi lisää kunnianhimoa ilmastonmuutoksen vastaisessa torjunnassa, niin myös enemmän tekoja sen eteen, ettei tuleville ikäluokille jää kohtuuttomia taakkoja. Nyt ilmasto-, innovaatio- ja taloudellinen velka kasvaa samalla, kun Suomessa sosiaali- ja terveys-, eläke ja hoivakulut tulevat kasvamaan lähitulevaisuudessa merkittävästi. Mikäli nämä jo annetut hyvinvointisitoumukset halutaan lunastaa kestävällä tavalla, on luotava merkittävästi nykyistä paremmat kannustimet yrityksille investoida tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä toisaalta eri tavoin lisätä inhimillistä pääomaa.  

Muutoin Suomi jumiutuu hitaan kasvun uralle. Tämä tarkoittaisi pysyvästi korkeampaa työttömyysastetta, kasvavia vaikeuksia löytää poliittisesti varoja tulevaisuuden kasvupanostuksiin sekä mahdollisesti kiihtyvää aivovuotoa, mikäli Suomesta ei löydy riittävästi kiinnostavia mahdollisuuksia nuorille osaajille. 

Siksi hallituksen on syytä heti vuoden 2022 alusta alkaen syytä edistää ainakin seuraavia kasvutoimenpiteitä 

  • Luodaan TKI-verokannustin yrityksille, jotta luotaisiin uutta ja vahvistettaisiin nykyistä TKI-toimintaa 
  • Lisätään rahoitusta julkiselle TKI-toiminnalle ja tuetaan eri keinoin inhimillisen pääoman kartuttamista  
  • Lisätään toimia, joilla edistetään ja sujuvoitetaan työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa 

Näitä päätöksiä on mahdollisuus tehdä hallituksen talousarvioesityksen pöytäkirjamerkintöjen mukaisessa kestävyystiekartan jatkovalmistelussa. Tässä valmistelussa on vahvemmin tunnustettava taloudellisen kestävyyden merkitys sille, miten nykyistä hyvinvointia voidaan ylläpitää ja kehittää. Tällä on ratkaisevaa merkitystä sille, mihin suuntaan Suomen tulevaisuusnäkymät kehittyvät. 

#Taloudentekijät 7: Tätä et taatusti tiennyt Verohallinnosta – vieraana pääjohtaja Markku Heikura

Verot koskettavat meitä kaikkia, mutta uhkaako digitaalisuus veronkantoa? Mikä on verotuksen tulevaisuus ja miksi Verohallinnolla on 130 projektia ulkomailla? #Taloudentekijät-podin jaksossa kuulet täydellisen kattauksen siitä, mitä et ikinä ole ymmärtänyt tietää Verohallinnosta.


Tiesitkö, että Suomen Verohallinnolla on osaamista, jolle on maailmalla kysyntää jopa raketoivan pörssiyhtiön edestä? Olisitko uskonut, että Verohallinto voi edesauttaa myös verojen alenemista?  

Kirsikkana kakun päällä, miten ja miksi Verosta tuli yksi Suomen puhutuimmista sosiaalisen median staroista? 

Martinille ja Katalle asioita vääntää rautalangasta Verohallinnon pääjohtaja, automaattisen tietojenkäsittelyn ylipappi Markku Heikura, joka muuten myös itse maksaa veroja.  

Voit kuunnella jaksot SpotifyssaSoundCloudissaApple Podcastissa ja Google Podcastissa tai katsoa ne Youtubessa. Ehdota aihetta tai anna palautetta: taloudentekijat@ekonomit.fi

Katso Suomen Ekonomien kaikki eri podit tästä.

Teetkö etätöitä ja käytätkö julkisissa maskia? Tarkista tästä verovähennykset, jotka sinulle myönnetään

Tiedätkö, mistä kaikesta saat verovähennyksiä, jos teet töitä kotona? Muistathan, että myös ammattiliiton jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Tarkista tästä vähennykset veroilmoitusta varten.


nainen läppärillä ja koira nukkuu

Kodin käyttäminen työhön ei tunnu isolta asialta, jos etätyössä on päivän silloin ja toisen tällöin. Silloin käytät silti asuntoasi, sähköäsi, kalusteitasi ja ehkä myös nettiyhteyttäsi työnantajan hyväksi.  

Näin tapahtuu sitäkin enemmän, kun teet hommia etänä kokopäiväisesti, kuten moni koronaviruksen vuoksi on jo pitkään joutunut tekemään. 

Toimistotöihin tottuneelle ei ehkä juolahda mieleen, että joku voisi kompensoida kustannuksia, joista kotona töitä tehdessä myös työnantaja hyötyy. Se joku on verottaja. Kotona paljon töitä tekevä voi saada erinäisiä verovähennyksiä, joita on vielä koronapandemian vuoksi lisätty. Mitä enemmän kotona työskentelee, sitä suurempi on esimerkiksi työhuonevähennys.  

Olennaista on huomata, että verotus kohdistuu aina edelliseen vuoteen. Etätyöt ovat monella lisääntyneet selvästi koronatilanteen seurauksena eli vuodesta 2020, josta nyt tehdään veroilmoitusta. Katso tästä, mitkä vähennykset etätyöntekijä voi veroilmoitukseen kirjata.

”Kotona ei tarvitse olla työhuonetta” 

Kaikista kodeista erityistä työhuonetta ei löydy, mutta etätyötä varten työpiste kotiin on kuitenkin pitänyt perustaa. Saako mitä tahansa pöydänkulmaa kutsua työhuoneeksi vai pitääkö kodissa oikeasti olla erillinen huone työntekoon, jotta työhuonevähennyksen saa tehdä?

Riittää, kun työskentelee kotona, verottaja vakuuttaa.  

”Kaavamainen työhuonevähennys ei edellytä, että käytössä olisi erillinen työhuone”, täsmentää ylitarkastaja Minna Palomäki Verohallinnosta. 

Juhlavalta kuulostava ”kaavamainen työhuonevähennys” tarkoittaa, että vähennyksen määrälle on määritelty prosentit sen mukaan, kuinka paljon työajastaan etätyössä viettää.

”Vähennettävän määrän kannalta olennaista on, onko etätyötä tehnyt yli vai alle puolet työpäivien kokonaismäärästä”, Palomäki kertoo. 

Vähennys kasvaa sen mukaan, kuinka suuren osa vuosittaisista työpäivistään etänä ahkeroi. Jos etätyöpäiviä on vuoden työpäivistä enemmän kuin puolet, työhuonevähennyksen suuruus on 900 euroa. Jos taas etätyötä tekee säännöllisesti, mutta enintään puolet vuoden työpäivistä, myös vähennys pienenee puoleen eli 450 euroon.

Satunnaiset etätyöpäivät eivät aiemmin oikeuttaneet verovähennyksiin. Koska huomattavasti entistä useampi on koronapandemian vuoksi tehnyt työtä etänä, tätä periaatetta on kuitenkin muutettu. Verohallinto päätti joulukuussa 2020, että etätyön vähennysoikeutta verotuksessa laajennetaan. Työhuonevähennystä voi siten ilmoittaa vuodelta 2020 myös satunnaisesta etätyöstä. Vähennyksen määrä siitä on 225 euroa.

Kotitoimistoa voi käyttää myös satunnaisten tulojen hankkimiseksi, josta voi saada samoin 225 euron vähennyksen. 

Minna Palomäen mukaan verotuksen kannalta ei ole merkityksellistä, onko työnantaja määrännyt työntekijän etätöihin vai onko kyseessä suositus.  

Sähköpöytää ikävä 

Entä sitten kalusteet? Työpaikalla monella on ihanan ergonomiset olot. Kotona työtä tulee helposti tehtyä huonoissa asennoissa ja muuhun kuin kirjoittamiseen tarkoitetuilla työpöydillä. 

Mitä verottaja sanoo siitä, jos kotiin kärrätään kaupasta monen sadan euron ergonominen tuoli tai sähköpöytä? Tuleehan niitä sen jälkeen käytettyä muutenkin kuin työpäivän aikana. Saako niistä vähennyksiä?  

Saa niistäkin, kertoo ylitarkastaja Minna Palomäki. Mitään ylärajaa ei ostosten summalle ole määritelty, mutta kalusteiden pitää olla työn tekemisen kannalta tarpeellisia.  

Kotona etätyötä tekevä voi tehdä joko kaavamaisen työhuonevähennyksen tai ilmoittaa todelliset kustannukset, jotka työtilan perustamisesta on syntynyt. Pitää siis valita, kumpi soveltuu omaan tilanteeseen.

”Eli ei voi vähentää niitä molempia. Vähennys todellisista kuluista on mahdollista vain, jos työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Jos kalusteet on hankittu muutaman kuukauden etätyöskentelyä varten, niitä ei voi vähentää.” 

Koronaviruksen vuoksi etätöihin siirtynyt ei voi tietää, kauanko töitä tullaan kotona tekemään. Vaikka koti on saattanut toimia konttorina jo vuoden päivät, tilanne on kuitenkin periaatteessa väliaikainen. Palomäen mukaan tällaisessa tilanteessa kyseeseen tulee lähinnä kaavamainen työhuonevähennys, johon sisältyvät muun muassa kalustehankinnat.

Näyttö jäi työpaikalle 

Läppärikään ei pitkän päälle ole erityisen ergonominen työväline. Tietokoneen isompia näyttöjä ja näppäimistöjä onkin paitsi haettu työpaikalta myös hankittu omalla rahalla.

Jos työnantaja on hankkinut ne jo työpaikalle, mutta työntekijä silti ostaa samat varustukset kotiin, saako ostokset laittaa verovähennyksiin?  

Taas tulee iloisia uutisia: kyllä saa, kertoo Minna Palomäki. 

”Työntekijä voi vähentää itse hankkimansa työvälineet tulonhankkimiskuluina.” 

Palomäen mukaan vähennystä työvälineistä kannattaa vaatia kuitenkin vain, jos kaikkien tulohankkimiskulujen yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen.  

”Se on kaikille palkansaajille automaattisesti myönnettävä vähennys, joka on suuruudeltaan 750 euroa.”  

Merkitystä on myös sillä, kuinka pitkään etätyötä joutuu koko työaikansa tekemään. Jos on hankkinut näytön ja näppäimistön poikkeusoloja varten, mutta palaa poikkeusolojen jälkeen tekemään töitä enimmäkseen toimistolla, kuluista voi vähentää vain osan. Jos tekee etätyötä esimerkiksi kolme kuukautta, vähennyksen saa vain kolmelle kuukaudelle lasketulta osalta kuluista. 

Myös hankintojen kokonaissummalla on merkitystä. Korkeintaan tuhat euroa maksaneiden työvälineiden kulut voi vähentää kerralla hankintavuonna, kun taas kalliimmista voi tehdä vähennyksiä neljän vuoden ajan 25 prosentin suuruisina poistoina. 

Pakko päästä nettiin 

Moni on tehnyt satunnaisesti etätyötä ennenkin, eikä ole koskaan miettinyt, kuka maksaa myös työtehtävissä tarvittavan nettiyhteyden. Kotona toimiva netti on useimmille jo itsestäänselvyys ja usein jaettuna koko perheen käyttöön.  

Saisiko kodin nettiyhteyden kuluistakin verovähennystä, jos sitä joutuu käyttämään työasioihin?  

Minna Palomäki kertoo, että periaate toimii hiukan samoin kuin työhuoneen osalta: Mitä enemmän jotain tarvitaan työn takia, sitä enemmän siitä voi saada verovähennyksiä. 

”Tietoliikenneyhteyden kustannukset voi vähentää kokonaan, jos käyttää yhteyttä pääasiassa työkäytössä. Jos sitä käyttää osittain työkäytössä ja osittain omassa, kustannuksista voi vähentää 50 prosenttia.” 

Vähennyksen saa tästäkin kulusta vain siltä ajalta, kun työhön sisältyy myös etätyötä. 

Kun verottaja tuntuu näin monia kuluja hyvittävän, mieleen tulee lopulta sähkölaskukin. Kuluuhan sähköäkin vähän enemmän, kun joutuu olemaan kotona töissä. Voisiko siis sähkölaskustakin saada vähennyksiä?  

Nyt tulee ensimmäinen ei.  

Minna Palomäen mukaan sähkönkulutus huomioidaan työhuonevähennyksessä. Jos tekee kaavamaisen työhuonevähennyksen, siihen sisältyvät myös sähköstä syntyvät kustannukset. 

Maskikulujakin voi vähentää verotuksessa

Koronapandemian vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi 13.8.2020 suosituksen, jossa kannustettiin kasvomaskin käyttöön joukkoliikenteessä. Verohallinto reagoi suositukseen omalta osaltaan nopeasti ja päätti 19.8., että maskeista aiheutuneita kuluja voi vähentää verotuksessa.

Työnantaja voi antaa kasvomaskeja työntekijälle verovapaasti riippumatta siitä, käyttääkö hän niitä töissä vai työmatkoilla.

Työntekijä puolestaan saa vähentää maskeista aiheutuneet kulut verotuksessa, jos maski on välttämätön työtä tehdessä ja työntekijä on ne itse ostanut. Tässäkin on hyvä muistaa, että kuluja ei tarvitse ilmoittaa, jos erilaisista työhön liittyvistä kuluista kertyy vähemmän kuin 750 euroa vuodessa. Jokaiselle palkansaajalle myönnetään siis automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennys.

Verotuksessa saa vähentää myös työmatkoilla käytettävien maskien kustannuksia. Maskikuluja voi vähentää kodin ja työpaikan välisiltä matkoilta, jotka on tehty THL:n suosituksen eli 13.8.2020 jälkeen. Kuluja voi vähentää kaksi euroa jokaiselta päivältä, joina on kulkenut julkisella kulkuvälineellä kodin ja työpaikan välisen matkan itse ostamaansa maskia käyttäen.

Etätyö on viime vuoden aikana vähentänyt paljon työmatkakuluja. Jos kuitenkin olet myös vuonna 2020 käyttänyt kodin ja työpaikan välisiin matkakuluihin enemmän kuin 750 euroa vuodessa, ilmoita ne kokonaan. Omavastuu matkakuluissa on 750 euroa.

Liiton jäsenmaksu vähennetään palkkatulosta

Yksi säännöllinen vähennys saattaa olla huonosti tunnettu, ja se liittyy myös Suomen Ekonomien jäsenyyteen. Tiesitkö sinä, että myös ammattiliiton jäsenyydestä saa verovähennyksiä? Työmarkkinajärjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten jäsenmaksut ovat tuloverolain mukaan tulonhankkimisesta johtuneita menoja.

Työmarkkinajärjestöinä pidetään järjestöjä, joiden päätehtävänä on sopia työsopimuksissa tai -suhteissa noudatettavista ehdoista. Akavan jäsenjärjestönä Suomen Ekonomit kuuluu näihin, joten sekä liiton että paikallisyhdistyksen jäsenmaksut voi kirjata veroilmoitukseen vähennykseksi.

Liiton jäsenelle verovähennysoikeus merkitsee sitä, että tulo, josta tulovero lasketaan, pienenee jäsenmaksun verran.

Ilmoitamme jäsenmaksut automaattisesti verottajalle jäsentemme puolesta. Esitäytetystä veroilmoituksesta kannattaa kuitenkin kaiken varalta tarkistaa, että jäsenmaksut näkyvät vähennyksissä. Jos jäsenmaksutietoja ei siinä näy, ne voi myös itse lisätä, sillä verottaja on saattanut lähettää esitäytetyn veroilmoituksen ennen kuin jäsenmaksutieto liitosta on ehtinyt verottajalle. Vaikka tietoja ei itse täydentäisikään, verottaja saa joka tapauksessa tiedon maksuista suoraan liitosta.

Jos jäsenmaksun maksaa kerran vuodessa, se maksetaan yleensä helmi-maaliskuussa ja sen voi vähentää täysimääräisenä. Huomaa, että jäsenmaksun summan löydät siis pankkitililtäsi etkä palkkakuitistasi, koska Suomen Ekonomeilla jäsenmaksua ei peritä palkasta.

Muista jäsenmaksuun, etätyöhön ja poikkeusoloihin liittyvät vähennykset myös ensi vuoden verotuksessa. Samoja vähennyksiä voi kirjata näillä näkymin myös ensi vuonna.

Teksti: Arja Kuittinen 
Kuva: Pixabay 

Lue lisää vähennyksistä Verohallinnon sivuilta

Lue myös:

Näin selviydyt työnteosta muuttuneissa olosuhteissa – työpsykologi neuvoo

Jäitkö lomautetuksi tai työttömäksi? Näin haet työttömyysturvaa

Päivärahahakemuksen liitteet unohtuvat monelta – näin vältät turhat viivästykset hakemuksesi käsittelyssä

Lähes 40 kirjaa kisaa Suomen parhaan bisneskirjan palkinnosta