Parkkari Mika
Työmarkkinatoiminnan ja yhteiskuntavaikuttamisen erityisasiantuntija
p. +358400802145

Koulutuksen laatu, kokemukset koulutuksen annista ja työllistyminen koulutuksen jälkeen ovat merkittävimpiä tekijöitä Suomen korkeaan koulutustasoon nojaavassa menestystarinassa. Tätä kaikkea tarkastelemme vuotuisessa vastavalmistuneiden palautekyselyssä, jonka teemme yhdessä kaikkien kauppatieteellistä koulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa.

Kysely on tärkeä osa Suomen Ekonomien sekä yliopistojen vuoropuhelua koulutuksen laadusta, tavoitteista ja merkityksellisyydestä. Palautetta tällä tavoin on kerätty jo 1990-luvulta alkaen.

Vuonna 2019 palaute kerättiin viidettä kertaa ainoastaan kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneilta, kun aiemmin mukana olivat myös kyseisenä vuonna kandidaatin tutkinnon suorittaneet.

Jäsenemme pitävät koulutukseen laatuun vaikuttamista erittäin tärkeänä.

Kauppatieteellisen koulutuksen merkitys omalle työuralle on kiistaton, ja siten koulutuksen kehittämistä voidaan pitää merkityksellisenä koko Suomen kannalta. Jäsenemme pitävät koulutukseen laatuun vaikuttamista erittäin tärkeänä. Se onkin ollut merkittävä osa toimintaamme vuosien varrella.

Vuonna 2019 vastavalmistuneiden kyselyyn vastasi 1 747 kauppatieteiden maisteria. Osuus on jopa 60 % kaikista valmistuneista maistereista. Kysely antaa siten hyvän kuvan koulutuksen nykytilaan liittyvistä kysymistä.

Koulutus työllistää jo opintojen aikana

Kauppatieteellisen koulutuksen saaneilla työura alkaa kehittyä jo varhaisessa vaiheessa.

Jopa neljä viidestä vastavalmistuneesta maisterista oli kyselyyn vastaamisen hetkellä jo jollakin tapaa kiinnittynyt työelämään.

Suurin osa työssä olleista koki tyytyväisyyttä omaan työtilanteeseensa, ja työllistyminen suuntautui pääasiassa yksityissektorille.

Jopa 62 % työssä olleista vastaajista työskenteli pääkaupunkiseudulla, vaikka kouluttavia yksiköitä on eri puolilla Suomea.

Työuralle hyppääminen vaikuttaa kuitenkin opintojen loppuun saattamiseen, ja siten työssäkäynti on tyypillisesti merkittävin syy opintojen viivästymiselle.

Toisena tulppana on gradun loppuunsaattaminen. Suomen Ekonomeissa tilanne on tiedostettu, ja olemme alkaneet miettiä keinoja kylterien tilanteen helpottamiseksi.

Koulutuksen laatu koetaan hyväksi

Kyselyn kiinnostavinta antia ovat koulutuksen laatuun liittyvät näkökulmat.

Vuonna 2019 valmistuneet kauppatieteiden maisterit arvioivat yleisesti KTM-tutkinnon olevan hyvällä tasolla ja sen antavan hyvät eväät työmarkkinoille. Koulutus koettiin motivoivaksi ja sen arvioitiin hyvin vastaavan tavoitteita.

Jopa 94 % kyselyyn vastanneista koki voineensa hyvin yliopistossa, vaikka tiedämme, että mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat arkipäivää myös opiskelijoiden keskuudessa. Lue lisää Terve mieli, hyvinvoiva kylteri -kampanjasta.

Koulutuksessa hankituista valmiuksista parhaiten korostuivat uusien asioiden omaksuminen sekä ryhmätyöskentelyvalmiudet.

Edellisvuoteen verrattuna yrittäjävalmiuksissa sekä yleisissä johtamistaidoissa oli tapahtunut hieman kehitystä, joskin nämä kaksi teemaa koetaan yhä myös kehittämiskohteina ajatellen tutkinnon tuottamaa osaamista.

Usein kaivataan myös elinkeinoelämäyhteyksien kehittämistä, ja myös sen osalta olemme valmiina vuoropuheluun ja yhteiseen kehittämiseen yliopistoyksiköiden kanssa.

Kysely on antanut vuosien aikana aina monenlaisia kimmokkeita uuden kehittämiselle ja keskusteluille, ja näin sen näemme mielellämme olevan jatkossakin. Kiitosta ansaitsevat raporttien kirjoittajat, yliopistojen puolelta mukana ollut henkilöstö ja tietenkin aina kaikki kyselyyn vastanneet.

Tutustu Vastavalmistuneiden palaute -raporttiin.