Näin palkat kehittyivät marraskuussa 2022 kerätyn aineiston perusteella:

Helsingin talousalueella
mediaaniansio 5 720 €/kk
0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna

Muualla maassa
mediaaniansio 4 970 €/kk
3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna

Yksityisellä sektorilla
mediaaniansio 5 520 €/kk
1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna

Valtiolla
mediaaniansio 5 098 €/kk
5,1 % edelliseen vuoteen verrattuna

Kunnissa
mediaaniansio 5 000 €/kk
2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna

Palkat nousivat yleiskorotuksen ansiota

Vastaajista 72 prosenttia kertoi palkkansa nousseen viimeisen vuoden aikana ja 21 prosenttia ilmoitti palkan pysyneen ennallaan. Vain kolmella prosentilla palkka oli laskenut.

Merkittävin palkan muutokseen vaikuttanut yksittäinen tekijä oli yleiskorotus. Sen ilmoitti saaneensa 54 prosenttia vastaajista.

”Yleiskorotus oli tärkein palkkaa korottanut tekijä myös edellisessä palkkatutkimuksessamme, mutta sen merkitys oli vieläkin kasvanut”, kertoo Suomen Ekonomien tutkimuspäällikkö Juha Oksanen.

Toiseksi yleisin syy palkan kehittymiselle oli henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvä korotus, jonka oli saanut kolmannes vastaajista.

Ansiot laskevat viimeisinä työvuosina

Ansiokehitys kasvoi suhteellisen tasaisesti kokemusvuosien karttuessa. Korkeimmat ansiot olivat 50–59-vuotiailla vastaajilla.

Yleinen trendi on ollut jo vuosia, että ansiot kääntyvät laskuun, kun ekonomiuraa on takana hieman yli 30 vuotta.

”Tilastollisesti tähän vaikuttaa se, että yli 55-vuotiaat vastaajat eivät muihin ikäryhmiin verrattuna työskentele yhtä korostuneesti yksityisellä sektorilla ja Helsingin talousalueella, joissa palkat ovat yleensä korkeammat. Olisi mielenkiintoista tutkia, mitä muita syitä ilmiön taustalla on”, Oksanen sanoo.

Kauppatieteilijöiden alkupalkka oli 3 700 euroa kuukaudessa. Se oli 5,7 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021. Alkupalkalla tarkoitetaan kyselyvuonna valmistuneiden kauppatieteilijöiden palkkaa kyselyhetkellä.

Ekonomeilla vahva luottamus omaan työtilanteeseen

Ekonomien mielikuva omasta työtilanteesta lähitulevaisuudessa oli varsin myönteinen. 51 prosenttia piti omaa tilannettaan vakaana ja 38 prosenttia melko vakaana. Vain kahdeksan prosenttia uskoi, että lomautus tai irtisanominen olisi omalla kohdalla mahdollinen tai todennäköinen.

Lähes yhtä myönteinen oli mielikuva oman työpaikan tilanteesta. 81 prosenttia uskoi työpaikan tilanteen olevan vakaa tai melko vakaa. Kuitenkin 18 prosenttia piti mahdollisena tai todennäköisenä, että työpaikalla toteutuisi lomautuksia tai irtisanomisia.

5 trendiä palkasta ja palkitsemisesta

Mitkä ovat viisi olennaisinta trendiä, jotka kauppatieteilijöiden sekä työnantajien on tärkeää tietää juuri nyt? Kokosimme korkeakoulutettujen palkkaan ja palkitsemiseen liittyvät olennaisimmat muutokset trendiraporttiin.

Tutkimuksen taustatiedot

  • 4 819 vastaajaa
  • antaa poikkileikkauksen Suomen Ekonomien jäsenten palkkatasosta
  • tutkimuksessa kysyttiin lokakuun 2022 ansioita kokoaikatyössä olevilta (sis. luontoisedut)
  • vastaajista 51 % asiantuntijoita, 20 % keskijohtoa ja 24 % johtoa
  • vastaajista 76 prosenttia työskenteli yksityisellä sektorilla
  • vastaajista 62 % naisia ja 38 % miehiä
  • vastaajilla työkokemusvuosia keskimäärin 16,5 vuotta

Lisätiedot:

Oksanen Juha
Tutkimuspäällikkö
p. +358405566671