Kuvituskuva

Vastavalmistuneet tyytyväisiä koulutukseensa

Vastavalmistuneet kauppatieteiden maisterit arvioivat koulutuksensa olevan hyvällä tasolla, opiskelu miellettiin sopivan vaativaksi ja opiskeluilmapiiri koettiin hyväksi. Vastaajista 94 prosenttia koki voineensa hyvin yliopistossa.

Vastavalmistuneiden mielestä koulutus vaatisi kehittämistä etenkin digitaalisuudessa, elinkeinoelämän yhteistyön ja työelämätaitojen osalta. Yleisesti koronaviruspandemian koettiin kuitenkin merkittävästi parantaneen yliopistojen digitaalisten opetusmenetelmien hyödyntämistä. Työelämätaidot nousivat esiin ja erityisesti kurssien linkittämistä käytännössä vaadittaviin taitoihin toivottiin lisää.

Vastavalmistuneiden työllisyysaste pysynyt hyvänä

Neljä viidestä vastavalmistuneesta maisterista oli kyselyyn vastaamisen hetkellä työelämässä. Viime vuoteen verraten määräaikaiset työsuhteet ovat hivenen lisääntyneet ja toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet vähentyneet.

Työtä hakevien määrä, 17 prosenttia tämän vuoden kyselyyn vastanneista, on puolestaan noussut viime vuodesta. 74 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä tämänhetkiseen työtilanteeseen, mikä on hieman pienempi osuus kuin viime vuonna. Tähän vaikutti koronapandemian aiheuttama epävarmuus.

Sukupuolten välinen palkkaero edelleen merkittävä

Vastavalmistuneiden kokopäivätyössä käyneiden kauppatieteiden maisterien mediaanipalkka oli 3300 euroa ja palkkojen keskiarvo oli 3514 euroa. Sukupuolten välinen keskipalkkaero keskiarvolla mitattuna on edelleen merkittävä, mutta ero kaveni edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2020 valmistunut nainen ansaitsi kokopäivätöissä kuukaudessa keskimäärin 326 euroa vähemmän kuin vastavalmistunut mies.

Pandemian vaikutuksen kesätöihin vähenivät

Kauppatieteitä opiskelevien työllisyystilanne parani edeltävään vuoteen verrattuna. Kesätyökyselyyn vastanneista lähes 90 prosenttia oli työskennellyt kesän 2021 aikana, ja tuloksetta työtä hakeneiden määrä laski 5 prosenttiin.

Kyselyyn vastanneista alle kolmannes koki COVID-19-pandemian vaikeuttaneen työnhakua edellisvuoden 42 prosenttiin verrattuna.

Tutkimuksessa huomattiin, kuten aikaisempinakin vuosina, että kylterien palkkojen välillä on eroja, jotka johtuvat muun muassa työpaikan maantieteellisestä sijainnista, opintopisteiden määrästä, työn vastaavuudesta koulutukseen ja sukupuolesta. Kyltereiden suurin kesätyössäkäyntialue oli jälleen pääkaupunkiseutu.

Kesätyöpalkat nousussa

Kylterien keskipalkka koko maassa kesällä 2021 oli 2432 euroa ja vastaava mediaanipalkka 2200 euroa. Miesten mediaanikuukausipalkka oli 2 236 euroa ja naisten vastaava oli 2200 euroa. Edellisvuoteen verrattuna molempien sukupuolien mediaanipalkka kasvoi, naisten 100 euroa ja miesten 36 euroa. Pääkaupunkiseudulla mediaanikuukausipalkka oli 2 300 euroa, mikä oli 150 euroa enemmän kuin muun Suomen mediaanipalkka.

Kesätyökyselyn pohjalta Suomen Ekonomit tekee vuosittaiset kesätyöpalkkasuositukset.

Tietoa tutkimuksista

Palautekysely vastavalmistuneille kauppatieteiden opiskelijoille toteutetaan vuosittain yhteistyössä kauppatieteellisten yliopistojen kanssa. Kyselyssä selvitetään valmistuneiden kokemuksia kauppatieteellisestä koulutuksesta ja kerätään tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille. Kyselyn ensisijaisena tarkoituksena on koulutuksen laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Kyselyyn vastasi 1912 henkilöä (vuonna 2020 valmistui yhteensä 3018 kauppatieteiden maisteria).

Lue lisää Vastavalmistuneiden palaute -tutkimuksesta

Kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittavien opiskelijoiden kesätyökysely toteutettiin syksyllä 2021 jo 25. kerran. Kyselyn tavoitteena on kerätä ajankohtaista tietoa kesätyö- ja palkkaustilanteesta, COVID-19-pandemian vaikutuksista kesätyöllistymiseen sekä Suomen Ekonomien palvelujen käytöstä kesän 2021 aikana. Kyselyn pohjalta Suomen Ekonomit tekee vuosittaiset kesätyöpalkkasuositukset. Kyselyyn vastasi 1461 henkilöä.

Lue lisää Kylterien kesätyöt -tutkimuksesta

Tutustu myös:

Asiantuntijan ja esihenkilön työelämätaidot -kurssit kyltereille